Α.Π. 54720 ΕΓΚ40 7/9/2009 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009

2009-09-07 15:14

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  -  ΕΚΛΟΓΙΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2009    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             Αριθ. πρωτ.: 54720

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

                                                                                                               ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση     : Ευαγγελιστρίας 2                          Όπως πίνακας Αποδεκτών 

Ταχ. Κώδικας        : 101 83                                                          

Πληροφορίες:       : Β. Κωνσταντινίδου                                               

Τηλέφωνο             : 210-374 1134                                             

                                                                                               

 

 

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 40

ΘΕΜΑ: < Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό  τους δικαίωμα    στις γενικές βουλευτικές εκλογές της  4ης Οκτωβρίου 2009

 

1.Οπως είναι γνωστό, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές  βουλευτικές  εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της  Εκλογικής Νομοθεσίας   (Π.Δ 96/2007 ΦΕΚ 116 Α).

Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 4η Οκτωβρίου 2009  να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

       2. Από την ανωτέρω υποχρέωση, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (Π.Δ/γμα 96/2007), όπως αντικαταστάθηκαν  από τις διατάξεις  της παρ. 12 του άρθρου 29 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/2008 τ.Α)  εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

 

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους και

β) Όσοι   θα  βρίσκονται  κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω μη συμπληρώσεως  σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα ( 40) τουλάχιστον  ετεροδημοτών  εκλογέων  της ίδιας  εκλογικής περιφέρειας  (άρθρου 96 του Π.Δ/τος 96/2007).

 

Οι εκλογείς της α΄ περίπτωσης αν δεν ψηφίσουν, δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια.

 

       3. Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων,  οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ.,  στους οποίους,  επίσης,  λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

 

4. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας της περιφέρειάς τους και να μεριμνήσουν επί πλέον για την ευρεία γνωστοποίηση των παρεχομένων οδηγιών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

           

 

                                                                                           Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Όλα τα Υπουργεία

   Δ/νσεις Διοικητικού

2. Τις  Γενικές και Ειδικές Γραμματείες

    Δ/νσεις Διοικητικού

3. Γενικά Επιτελεία Εθν. Άμυνας

    Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

    Δ/νσεις Προσωπικού

4. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας,

    Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού

    Σώματος.

   Δ/νσεις Προσωπικού

5. Περιφέρειες Χώρας

6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και

    Νομαρχιακά Διαμερίσματα

7.  Επαρχεία Χώρας

 

 

Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 

1.Προεδρία της Δημοκρατίας

  Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

2.Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

3.Άρειο Πάγο

4.Εισαγγελία Αρείου Πάγου

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:

    

1.  Γραφείο κ.  Υπουργού

2.  Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα

3.  Γραφείο Δ/ντή Αναπτ.     Προγρ.

4.  Δ/νση Εκλογών

(πέντε αντίγραφα)