Υ. Α. 5032319/5080/25.8.2009 - ΦΕΚ 1763/Β'/25.8.2009 Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινή­των οχημάτων.

2009-08-25 20:44

 

Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινή­των οχημάτων.

Υ. Α. 5032319/5080/25.8.2009 - ΦΕΚ 1763/Β'/25.8.2009

Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινή­των οχημάτων.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 4 του 'Αρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) (ΦΕΚ 265/A'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει τα απαραίτητα ή πρόσφορα δικαιολογητικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων, καθώς και την αναγκαία διαδικασία ή κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Εθνικού Τε­λωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).

2. Τις διατάξεις του 'Αρθρου 121 του ν. 2960/2001.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του 'Αρθρου 123 του ν. 2960/2001, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 26 του ν.3763/2009.

4. Τις διατάξεις του 'Αρθρου 4 και της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 5 ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α'/1985), όπως τρο­ποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του 'Αρθρου 26 του ν. 3763/2009.

5. Τις διατάξεις του β' και γ' εδαφίου της παραγρά­φου 4 του 'Αρθρου 126 του ν. 2960/2001, όπως τροπο­ποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του 'Αρθρου 26 του ν. 3763/2009.

6. Την υπ' αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/B'/ 16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορι­σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα­τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Τιμοκατάλογοι - Επίσημοι Διανομείς

1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους τα­ξινόμησης, ανά κατηγορία οχήματος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 121, 122, 123, 124 και 126 του ν. 2960/2001 προσ­διορίζεται και διαμορφώνεται, με βάση τις τιμές χονδρι­κής πώλησης των τιμοκαταλόγων των κατασκευαστών οίκων που υποβάλλονται από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (extra) εξοπλισμού.

Τιμοκατάλογοι υποβάλλονται για επιβατικά οχήματα της Δ.Κ. 87.03, φορτηγά οχήματα της Δ.Κ. 87.04 και μοτοσυκλέτες της Δ.Κ. 87.11 και περιλαμβάνουν τις τι­μές χονδρικής πώλησης των οχημάτων, καθώς και την αξία του προαιρετικού (extra) αυτών εξοπλισμού, κατά τύπο, παραλλαγή, εμπορική ονομασία και έκδοση, για τα οποία έχει ανατεθεί η διάθεση στον επίσημο διανομέα που υποβάλει τον τιμοκατάλογο.

2. Για τη διαπίστωση ότι ένα φυσικό ή νομικό πρό­σωπο ενεργεί εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αυτοκινήτων οχημάτων ως Επίσημος Διανομέας / Αντι­πρόσωπος κατασκευαστικού οίκου αυτοκινήτων απαι­τείται η προσκόμιση και υποβολή στη ΔΙ.Π.Α.Ε. Αττικής, αντιγράφου ή αποσπάσματος του συναφθέντος μετά του αλλοδαπού οίκου συμβολαίου περί παραχωρήσεως του δικαιώματος της διάθεσης στην Ελλάδα των υπό αυτού κατασκευαζόμενων οχημάτων.

3. Η ΔΙ.Π.Α.Ε Αττικής ορίζεται ως υπεύθυνη για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων που τηρείται στο υποσύστημα αποτίμησης αξιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), το οποίο αφορά τιμοκαταλόγους οχημάτων με τιμές χον­δρικής πώλησης (εργοστασιακές τιμές) του κατασκευ­αστή οίκου για τα καινούργια οχήματα, καθώς και τις τιμές χοντρικής πώλησης του επιμέρους εξοπλισμού (EXTRA και STANDARD), ανά μάρκα και εργοστασιακό τύπο οχήματος.

4. Οι υπόχρεοι επίσημοι διανομείς, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προσκομίζουν τους τιμοκαταλό­γουςστη ΔΙ.Π.Α.Ε. Αττικής όχι μόνο σε έντυπη μορφή, όπως ίσχυε, αλλά και σε μαγνητικά μέσα (CD, USB, δισκέτας κ.λπ.) ή αποστέλλουν αυτούς ηλεκτρονικά, στη μορφή αρχείου και με περιεχόμενο που θα ορίσει η ΓΓΠΣ.

 
5. Οι αρμόδιοι για τη διαχείριση των τιμοκαταλόγων υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Α.Ε. Αττικής για την ενημέρωση της υπάρχουσας στο υποσύστημα αποτίμησης αξιών εμπορευμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), βάσης δεδομένων, με τις τιμές χονδρικής πώλησης (εργοστασιακές τιμές) των καινούργιων οχημάτων, προβάλουν τα στοιχεία του υπο­βληθέντος τιμοκαταλόγου, ελέγχουν το περιεχόμενο και στη συνέχεια προβαίνουν στην καταχώρηση (εισαγωγή) των δεδομένων αυτού στη βάση του συστήματος.

6. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων του υποσυστήματος αποτίμησης αξιών εμπορευμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης έχει και η ΔΙ.Π.Α.Ε Θεσσαλο­νίκης.

7. Κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του 'Αρθρου 126 του ν. 2960/2001, οι τιμές χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, όπως αυτές εμφανίζονται στους υποβαλλόμενους από τους επίσημους διανομείς τιμο­καταλόγους, ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσής τους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή (ΔΙ.Π.Α.Ε), αφορούν οχήματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς και η αξία προσδιορίζεται με βάση τις αναγραφόμενες σε αυτούς τιμές χονδρικής πώλησης.

8. Οι επίσημοι διανομείς υποχρεούνται να γνωστο­ποιούν άμεσα στις αρμόδιες ΔΙ.Π.Α.Ε. οποιαδήποτε με­ταβολή ήθελε επέλθει ως προς τη συμφωνία μετά του κατασκευαστικού οίκου, όσον αφορά στην αντιπροσώ­πευση και διανομή των υπό του οίκουαυτού κατασκευ­αζόμενων οχημάτων, καθώς και στις μεταβολές των τιμών χονδρικής πώλησης των οχημάτων.

Για τη γνωστοποίηση της μεταβολής των τιμών χον­δρικής πώλησης των οχημάτων κατατίθεται νέος τι­μοκατάλογος, για τον οποίο εφαρμογή έχουν τα ορι­ζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 3, 4 και 5, στον οποίο αναφέρεται και σε ποσοστό επί της εκατό η μεταβολή των τιμών του προηγούμενου αντίστοιχου τιμοκαταλόγου.

'Αρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές - Δικαιολογητικά

1. α) Οι Διευθύνσεις Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευ­μάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε.), ως Αρμόδιες Αρχές, προβαίνουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, κατά τα ειδικό­τερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα, για οχήματα:

αα. επιβατικά της Δ.Κ. 8703,

αβ. φορτηγά της Δ.Κ 8704

αγ. μοτοσικλέτες της Δ.Κ. 8711,

αδ. τα εγχωρίως παραγόμενα κατ' εφαρμογή του Κε­φαλαίου Α' του ν. 1573/1985, ή από διασκευή των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06

αε. τα προερχόμενα από διασκευή καινούργιων κλει­στών φορτηγών οχημάτων της Δ.Κ. 87.04 σε ασθενοφό­ρα οχήματα της Δ.Κ 87.03, σε εφαρμογή της παραγρά­φου 1 του 'Αρθρου 16 του ν. 2227/1994, καθώς και

αστ. για κάθε άλλη περίπτωση που η αρμοδιότητα δεν ανήκει στα τελωνεία

β) Τα τελωνεία στα οποία κατατίθεται το παραστα­τικό θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, ως Αρμόδιες Αρχές, προβαίνουν στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για οχήματα:

βα. προερχόμενα από διασκευή του Κεφαλαίου Β' του ν. 1573/1985,

ββ. της παραγράφου 8 του 'Αρθρου 123 του ν. 2960/2001 με εξαίρεση τα οχήματα που προέρχονται από διασκευή των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06, της παραγράφου 1 του 'Αρθρου 16 του ν. 2227/1994.

2. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαμορφώνεται από τα αρμόδια τελωνεία μετά την κατάθεση των σχετικών παραστατικών, δια­σάφησης ή δήλωσης (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ), θέσης αυτοκινήτου οχήματος σε ανάλωση, επί των οποίων κατά την περι­γραφή του οχήματος θα αναγράφεται, εκτός από τον κυλινδρισμό του κινητήρα και η οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληροί εκ κατασκευής το αυτοκίνητο όχημα.

3. Ο υπόχρεος στην καταβολή του τέλους ταξινόμησης και της κατάθεσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του υποχρεούται:

α) Να δηλώνει με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία του τελωνειακού παραστατικού

β) Να προσκομίζει τα επισυναπτόμενα έγγραφα που υποβάλλονται για την υποστήριξη των στοιχείων του παραστατικού και

γ) Να παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία ή έγγραφο απαραίτητο για τη διαμόρφωση ή τον καθορισμό της φορολογητέας αξίας του αυτοκινήτου, όπου απαιτεί­ται.

4. Η επαλήθευση των στοιχείων του τελωνειακού πα­ραστατικού θέσης σε ανάλωση των οχημάτων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του 'Αρθρου 130 του ν. 2960/2001, διενεργείται με βάση τα επισυναπτόμενα στο παραστατικό έγγραφα, και τον φυσικό έλεγχο του οχήματος όπου αυτός απαιτείται.

5. Τα έγγραφα που κατά περίπτωση επισυνάπτονται στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση ενός οχήματος είναι:

α. εξουσιοδότηση (γενική ή ειδική)

β. τιμολόγιο

γ. δήλωση DV1 για οχήματα προέλευσης τρίτων χω­ρών και ειδικά για επιβατικά οχήματα της Δ.Κ. 87.03

δ. ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια και Ιβ της παρούσας

ε. αντίγραφα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ή των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και προκειμένου για με­ταχειρισμένα επιβατικά οχήματα, και

στ. αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αντίστοιχων σελίδων του βιβλίου συντήρησης των αυτοκινήτων στην οποία εμφανίζονται κατά κωδικό τα είδη του προαι­ρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των αυτοκινήτων και η χιλιομετρική ένδειξη συντήρησης

ζ. βεβαίωση, είτε του εργοστασίου κατασκευής, είτε από επίσημη αντιπροσωπεία του εξωτερικού ή εσωτερι­κού από την οποία θα προκύπτουν κατά κωδικό, τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού του οχήματος

η. φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου των αλλοδα­πών εγγράφων ταξινόμησης (άδεια κυκλοφορίας)

6. Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή της επί­σημης αντιπροσωπείας του εξωτερικού ή εσωτερικού από την οποία θα προκύπτει κατά κωδικό η περιγραφή των ειδών του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού του οχήματος θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το επιβατικό αυ­τοκίνητο δεν διαθέτει βιβλίο συντήρησης ή δεν ανα­γράφονται σε αυτό τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού ή το βιβλίο συντήρησης έχει απολεσθεί. Η βεβαίωση αυτή στις περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμι­σης από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων θα αναζητείται από τα αρμόδια τελωνεία στα οποία έχουν κατατεθεί τα παραστατικά θέσης των οχημάτων σε ανάλωση.

 7. Το Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο συντάσσεται από τον παραλήπτη / διασαφιστή με τη μορφή δήλωσης, προσαρτάται στο παραστατικό θέσης του οχήματος σε ανάλωση, διαλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του βασικού και προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού. Για τη διαπίστωση του εξοπλισμού πραγματοποιείται έλεγχος από αρμό­διο τελωνειακό υπάλληλο με βάση τα προσαρτώμενα στο παραστατικό δικαιολογητικά έγγραφα ή αυτών που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο του οχήματος όπου αυτός απαιτείται.

Μετά τον έλεγχο των ειδών του εξοπλισμού του οχήματος που διαλαμβάνονται στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο, υπογράφεται από τον αρμόδιο τελωνει­ακό υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος τελωνισμού η ειδική επί του Επαληθευτικού Δελτίου πράξη.

'Αρθρο 3

Επιβατικά αυτοκίνητα

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυ­τοκίνητα οχήματα, απαιτείται η αποστολή ή η προσκό­μιση στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΙ.Π.Α.Ε των παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών:

Ι. Για καινούργια οχήματα

α) Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια επί του οποίου θα αναγράφονται κατά κωδικό τα είδη του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, όπως αυτά εμφανίζο­νται στο προσαρτημένο στο παραστατικό τιμολόγιο

β) Το παραστατικό (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) θέσης του οχήματος σε ανάλωση

γ) το προσαρτημένο στο παραστατικό τιμολόγιο και προκειμένου για καινούργια οχήματα Προέλευσης Τρί­των Χωρών

δ) δήλωση DV1

ΙΙ. Μεταχειρισμένα οχήματα

α) ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ

β) το παραστατικό (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) θέσης του οχήματος σε ανάλωση

γ) το προσαρτημένο στο παραστατικό τιμολόγιο ή συμφωνητικό αγοράς στην περίπτωση αγοράς του αυ­τοκινήτου από ιδιώτη

δ) αντίγραφο των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμη­σης

ε) αντίγραφα, εκ του πρωτοτύπου, των αντίστοιχων σελίδων του βιβλίου συντήρησης στις οποίες εμφανίζο­νται κατά κωδικό τα είδη του εξοπλισμού των αυτοκινή­των και η χιλιομετρική ένδειξη συντήρησης ή βεβαίωση του εργοστασίου ή της αντιπροσωπείας στην οποία εμφανίζεται κατά κωδικό ο εξοπλισμός των αυτοκινήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο συντήρησης του οχήματος και προκειμένου για οχήματα Προέλευσης Τρίτων Χωρών

στ) δήλωση DV1

2. Οι αρμόδιες ΔΙ.Π.Α.Ε. μετά την προσκόμιση ή απο­στολή και παραλαβή από τις υπηρεσίες τους των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων κατά περίπτωση και τον έλεγχο αυτών προβαίνουν στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του 'Αρθρου 126 του
ν. 2960/2001.

Η αξία του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των αυ­τοκινήτων που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή χονδρικής πώλησης θα προστίθεταιστην τιμή χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας.

Η φορολογητέα αξία που προκύπτει αναγράφεται στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο το οποίο επιστρέφε­ται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία έχει κατατεθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του 'Αρθρου 126 του ν. 2960/2001.

3. Η φορολογητέα αξία που έχει προσδιορισθεί από τις ΔΙ.Π.Α.Ε. σε Επαληθευτικό Δελτίο για ένα καινούργιο όχημα, το οποίο αποτελεί μέρος παρτίδας οχημάτων ιδίου τύπου, μοντέλου, χαρακτηριστικών κ.λπ. με τον αυτό εξοπλισμό, τα οποία έχουν αγορασθεί στο πλαίσιο μιας και μόνης συναλλαγής ή αποστολής και καλύπτο­νται από τον ίδιο τιμοκατάλογο, λαμβάνεται από τα Τελωνεία για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας και των υπολοίπων οχημάτων, όταν αυτά τίθενται σε ανάλωση.

Στις περιπτώσεις αυτές επί του αντιγράφου του επα-ληθευτικού δελτίου που προσαρτάται στο παραστατικό, με ενυπόγραφη πράξη του προσώπου που καταθέτει το παραστατικό, θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλουκαι η ημερομηνία κατάθεσης του αντίστοιχου τιμοκατα­λόγου στην αρμόδια ΔΙ.Π.Α.Ε, καθώς και ο αριθμός του παραστατικού στο οποίο έχει προσαρτηθεί το πρωτό­τυπο Επαληθευτικό Δελτίο

4. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας στις περιπτώσεις που στις αρμόδιες υπηρεσίες αξιών δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι από τους επίσημους διανομείς καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 'Αρθρο 5 της παρούσας

'Αρθρο 4

Φορτηγά οχήματα - Βάσεις Φορτηγών και Μοτοσικλέτες

 
1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα φορτη­γά οχήματα, στις βάσεις αυτών και στις μοτοσικλέτες, απαιτείται η αποστολή ή η προσκόμιση στις αρμόδιες υπηρεσίες ΔΙ.Π.Α.Ε των παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών:

α) του παραστατικού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) θέσης του οχήμα­τος σε ανάλωση με επαληθευτική επί αυτού πράξη

β) του προσαρτημένου στο παραστατικό τιμολογίου ή συμφωνητικού αγοράς στην περίπτωση αγοράς του αυτοκινήτου από ιδιώτη

γ) αντίγραφο των αλλοδαπών εγγράφων ταξινόμησης και προκειμένου για εισαγόμενα από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες

δ) δήλωσης DV1

 
2. Οι αρμόδιες ΔΙ.Π.Α.Ε. μετά την προσκόμιση ή απο­στολή και παραλαβή από τις υπηρεσίες τους των δικαι­ολογητικών εγγράφων κατά περίπτωση, ως ανωτέρω και τον έλεγχο αυτών, προβαίνουν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 123 και 124 του ν. 2960/2001:

α) προκειμένου για καινούργια οχήματα στον έλεγχο και αποδοχή της αναγραφόμενης επί του τιμολογίου αξίας, διενεργώντας προς τούτο σχετική επί του τιμο­λογίου πράξη ή

β) προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, με βάση τα στοιχεία των τιμοκαταλόγων που έχουν υποβληθεί από τους επίσημους εισαγωγείς / διανομείς

Για την προσδιορισθείσα φορολογητέα αξία αποστέλ­λουν με τηλεομοιοτυπικό ή με άλλο μέσο απαντητικό έγγραφο στα αρμόδια τελωνεία.

3. Ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας στις περιπτώσεις που στις ΔΙ.Π.Α.Ε δεν έχουν κατατεθεί τι­μοκατάλογοι από τους επίσημους διανομείς καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 'Αρθρο 5 της παρούσας

'Αρθρο 5

Ειδικές περιπτώσεις

1. Για επιβατικά οχήματα και μοτοσικλέτες που ει­σάγονται μεμονωμένα, καθώς και για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες, οι αξίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους τιμο­καταλόγους που κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες προσδιορισμού αξιών (ΔΙ.Π.Α.Ε.) από τους επίσημους διανομείς, με αποτέλεσμα η αξία αυτών να μην μπορεί να καθορισθεί κατ' εφαρμογή των οριζομένων στα προ­ηγούμενα άρθρα, η φορολογητέα αξία των οχημάτων αυτών προσδιορίζεται από τις ΔΙ.Π.Α.Ε με βάση τις αξίες πανομοιότυπων ή παρόμοιων μοντέλων αυτοκινήτων οχημάτων του ιδίου εργοστασίου κατασκευής του ιδίου έτους κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά ή με βάση άλλα διαθέσιμα στοιχεία στις υπηρεσίες αξιώνή με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες κατ' εφαρμογή της παρα­γράφου 3 του 'Αρθρου 2 της παρούσας, εφαρμόζοντας διαδοχικά στα υπό στοιχεία α' έως στ' οριζόμενα:

α. την αξία όμοιου συγκριτικού μοντέλου του αυτού εργοστασίου, ιδίας σειράς ιδίου κυβισμού και ίδιων προ­διαγραφών

β. την αξία τιμοκαταλόγου άλλου έτους του επίση­μου διανομέα για το ίδιο μοντέλο αναπροσαρμοζόμενη, σύμφωνα με τα ποσοστά αναπροσαρμογής των τιμο­καταλόγων.

γ. από την ανάλογη αναπροσαρμογή της τιμής χον­δρικής πώλησης εισαγόμενου μοντέλου σύμφωνα με το ποσοστό που προκύπτει από τη σύγκριση των λιανικών τιμών μη εισαγομένου και εισαγομένου μοντέλου.

δ. την λιανική τιμή στη χώρα παραγωγής ή αποστολής ή στη χώρα προηγούμενης ταξινόμησης μειωμένη κατά το κέρδος του εμπόρου, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στις υπηρεσίες αξιών.

ε. την αξία που δηλώνει ο επίσημος διανομέας μετά από σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας αξιών.

στ. κάθε άλλη περίπτωση με βάση τα διαθέσιμα από τις υπηρεσίες αξιών στοιχεία ή τα στοιχεία που προκύ­πτουν από την έρευνα του περιοδικού έντυπου τύπου της Ελληνικής αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων.

2. Μόνο όταν η φορολογητέα αξία δεν μπορεί να κα­θορισθεί κατ' εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης, επιτρέ­πεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως επόμενου στοιχείου κατά τη σειρά που καθιερώνεται στην προ­ηγούμενη παράγραφο 1.

 
'Αρθρο 6

Οχήματα προερχόμενα από διασκευή

1. Ο καθορισμός της φορολογητέας αξίας των οχη­μάτων των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 που προέρχονται από διασκευή οχημάτων της δασμολογικής κλάσης 87.04 και των βάσεων αυτής, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στη παρ. 8 του 'Αρθρου 123 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τηνοριζόμενη στην υπ' αριθμ. Φ.906/440/18.7.2007 (ΦΕΚ 1237/Β/18.7.2007) απόφα­ση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διαδικασία, καθώς και τα προερχόμενα από διασκευή οχήματα του Κεφαλαίου Β' του ν. 1573/1985, της παραγράφου 1 του 'Αρθρου 16 του ν. 2227/1994, ενεργείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές που χορηγούν την έγκριση διασκευ­ής και στις οποίες κατατίθεται παραστατικό θέσης σε ανάλωση και διασκευή, ενώ τα οχήματα που παράγονται κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο κεφάλαιο Α' του ν.1573/1985 και από διασκευή των βάσεων των δασμο­λογικών κλάσεων 87.02 και 87.06, από τις ΔΙ.Π.Α.Ε.

2. α. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του διασκευασθέντος οχήματος λαμβάνονται υπόψη:

α) η εργοστασιακή (EX FACTORY) αξία του προς δια­σκευή οχήματος ή βάσης και

β) η αξία του κόστους διασκευής, στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται το ποσό του Φ.Π.Α.

Για την εξακρίβωση της αξίας του κόστους διασκευής στο παραστατικό που κατατίθεται για την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, εκτός από το φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών) θα προσαρτάται και δήλωση του διασκευαστή στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς, κατά είδος ποσότητα και αξίατα υλικά που ενσωματώθηκαν στο διασκευασθέν όχημα.

β. Τα οριζόμενα στο ανωτέρω εδάφιο α' έχουν εφαρ­μογή και για τα κλειστά φορτηγά της Δ.Κ. 8704 που σε εκτέλεση των οριζομένων στο α' εδάφιο της παρα­γράφου 1 του 'Αρθρου 16 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α') διασκευάζονται σε ασθενοφόρα οχήματα, σύμφωνα με την οριζόμενη στην υπ' αριθμ. Φ.387/221/9.8.1994 (ΦΕΚ 974/Β'/28.11.1995) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διαδικασία.

γ. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του προς διασκευή φορτηγού οχήματος ή των βάσεων των Δ.Κ. 87.02, 87.04 και 87.06 εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο 'Αρθρο 4 της παρούσας.

'Αρθρο 7

Εκ των προτέρων προσδιορισμός φορολογητέας αξίας

1. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στα άρθρα 3, 4 και 5, επιτρέπεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία θα τεθούν σε ανάλωση τα οχήματα, ο προσδιορισμός της φορολογη­τέας αξίας και πριν από την κατάθεση παραστατικού θέσης των αυτοκινήτων αυτών σε ανάλωση.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αποστέλλεται από το αρμόδιο τελωνείο αντίγραφο της αίτησης προς τις αρμόδιες προς τούτο ΔΙ.Π.Α.Ε. επί της οποίας επισυνάπτονταιτα αναφερόμενα στο 'Αρθρο 3 παράγραφο 1, 'Αρθρου 4 παράγραφο 2 και 'Αρθρο 5 πα­ράγραφο 1 δικαιολογητικά και στο Επαληθευτικό Δελτίο στη θέση του παραστατικού, όπως και στην αίτηση του ενδιαφερομένου, ως παραστατικό θα αναγράφεται ο αριθμός του Δηλωτικού Εισαγωγής, προκειμένου για οχήματα τρίτων προς την Ε.Ε. χωρών ή της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος, προκειμένου για οχήματα προερχό­μενα από τα λοιπά κράτη - μέλη.

3. Μετά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιών, οι αιτήσεις αυτές με τα ειδικά επαληθευτικά δελτία θα φυλάσσονται από τα αρμόδια τελωνεία σε ειδικούς φακέλους και θα επι­συνάπτονται στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση του αναφερομένου σε αυτές οχήματος.

4. Αν κατά την επαλήθευση του οχήματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του 'Αρθρου 130 του ν. 2960/2001 διαπιστωθεί πρόσθετος (EXTRA) εξοπλισμός που δεν είχε συμπεριληφθεί στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο για τον προσδιορισμό της φορολο­γητέας αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο 'Αρθρο 42 του ν. 2960/2001 με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 142 και επομένων του ιδίου νόμου.

 
'Αρθρο 8

Απομείωση φορολογητέας αξίας

1. Η φορολογητέα αξία που καθορίζεται από τις αρμό­διες υπηρεσίες αξιών για τα μεταχειρισμένα οχήματα των άρθρων 3 και 5 της παρούσας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης μειώνεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες κατατέθηκαν τα σχετικά παραστατικά θέσης αυτών σε ανάλωση με τα αντίστοι­χα ποσοστά απομείωσης της περίπτωσης α' της παρα­γράφου 1 του 'Αρθρου 126, προκειμένου για επιβατικά ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 124 του ν. 2960/2001 προκειμένου για μοτοσικλέτες.

2. Σε περίπτωση τελωνισμού επιβατικών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών που έχουν αγορασθεί και κυκλοφορήσει στο εξωτερικό από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζο­νται στο εξωτερικό και τα προσκομιζόμενα τιμολόγια αναφέρονται στην ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυ­κλοφορίας στο όνομά τους, η τιμολογιακή αυτή αξία προκειμένου να συγκριθεί με την χονδρική αξία πρέπει προηγούμενα να μειωθεί με τα ποσοστά μείωσης, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1.

'Αρθρο 9

Εκ των Υστέρων Έλεγχοι

1. Οι Διευθύνσεις Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε)στις οποίες κατατίθενται, κατά τα οριζόμε­να στο 'Αρθρο 1 της παρούσας, από τους επίσημους διανομείς, οι τιμοκατάλογοι χονδρικής πώλησης των αυτοκινήτων οχημάτων, οι οποίοι αποτελούν το βασικό διαμορφωτικό στοιχείο της φορολογητέας αξίας υπο­χρεούνται να προβαίνουν στους παρακάτω ελέγχους:

α) έλεγχο για τη διαπίστωση ότι οι τιμοκατάλογοι που κατατίθενται σε αυτές υποβάλλονται από επίσημους διανομείς

β) έλεγχο των προσκομιζομένων σε αυτές δικαιολο­γητικών εγγράφων που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας

γ) έλεγχο των τιμολογίων για οχήματα που αφορούν τον αντίστοιχο τιμοκατάλογο με μειωμένες ή αυξημέ­νες τιμές χονδρικής πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στις ΔΙ.Π.Α.Ε.

δ) έλεγχο για τη μη μετακύληση στους καταναλωτές του ποσού των φορολογικών επιβαρύνσεων που αντι­στοιχούν, σε περιπτώσεις που οι τιμοκατάλογοι περι­λαμβάνουν μειώσεις των τιμών χονδρικής πώλησης των αυτοκινήτων οχημάτων,

ε) έλεγχο στις περιπτώσεις που λόγω ευλόγων αμ­φιβολιών δεν ικανοποιούνται από το γεγονός ότι η δη­λούμενη αξία αντιπροσωπεύει το πράγματι πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, καθώς και

στ) κάθε άλλο έλεγχο που οι υπηρεσίες αυτές κρίνουν απαραίτητο.

 

2. Οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι των ΔΙ.Π.Α.Ε για τα υπό στοιχεία δ και στ διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση, είναι ανεξάρτητοι από τους ελέγχους που διε­νεργούν τα τελωνεία στα οποία κατατέθηκαν τα παρα­στατικά για θέση σε ανάλωση των αυτοκινήτων και για τη διενέργειά τους οι ΔΙ.Π.Α.Ε δύναται να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών (ΕΛΥΤ - ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 
'Αρθρο 10

Μηχανογραφική ανταλλαγή δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται μηχανογραφική κάλυψη της εκτελούμενης συναλλαγής, θα υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων του τελωνει­ακού παραστατικού και του υποβαλλόμενου Ειδικού Επαληθευτικού Δελτίου, από την αρμόδια υπηρεσία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας. Με βάση τα αναγραφόμενα στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο, κατά κωδικό είδη του πρόσθετου εξοπλισμού, όπως αυτά δια­λαμβάνονται στο σχετικό τιμολόγιο και προκειμένου για μεταχειρισμένα στο βιβλίο συντήρησης ή στη σχετική βεβαίωση, θα προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία, η οποία στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη στην αρμόδια για τον τελωνισμό υπηρεσία.

 
'Αρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις - Ισχύς

Οι περιπτώσεις οχημάτων οι οποίες δεν έχουν ει­σαχθεί στην Ειδική Επιτροπή του β' και γ' εδαφίου της παραγράφου 4 του 'Αρθρου 126 του ν.2960/2001, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του 'Αρθρου 26 του ν. 3763/2009, αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.