ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ.Α42/5/13.5.2008 Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08 και 1/10/08 - 31/12/08

2008-05-13 12:57

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
FAX : 210 52 23 228
E ' mail : asfika@otenet.gr
Αθήνα 13/5/2008
Αριθμ. Πρωτ.Α42/5
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 32
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'


ΘΕΜΑ : «Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων από 1/1/08 και 1/10/08 - 31/12/08»


1. Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων
Με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατά 3% που ισχύει από 1/1/08 και 2% από 1/10/08 (Υ.Α. Φ11321/9825/799/5-5-08 ΦΕΚ 827/τ.Β΄/9-5-08), σας κοινοποιούμε τα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

2. Επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών

Από την αναπροσαρμογή αυτή, οι επιπτώσεις ως προς τον υπολογισμό των εισφορών είναι περιορισμένες, αφού οι εισφορές, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπολογίζονται ποσοστιαία επί των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι γνωστές από προηγούμενες αναμορφώσεις των
τιμών των ασφαλιστικών κλάσεων. Ενδεικτικά, επισημαίνουμε τις ακόλουθες :

α) Το ανώτατο όριο αποδοχών για τους ασφαλισμένους έως 31/12/92 (εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 73/93) μέχρι του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές διαμορφώνεται για μεν τη χρονική περίοδο από 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008, για
1 ημέρα ασφάλισης σε 95,38 Ευρώ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 190,76 Ευρώ (2 Χ 95,38) και για 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2.384,50 Ευρώ (25 Χ 95,38), για δε τη χρονική περίοδο από 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008, διαμορφώνεται για 1 ημέρα ασφάλισης σε 97,29 Ευρώ, για 2 ημέρες ασφάλισης σε 194,58 Ευρώ (2 Χ 97,29) και 25 ημέρες ασφάλισης (μηνιαίος μισθός) σε 2.432,25 Ευρώ (25 Χ 97,29).

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους από 1/1/93 θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο.

β) Ειδικά για τους οικοδόμους που λόγω του συστήματος της 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας η κάθε πραγματική ημέρα εργασίας τους λογίζεται ότι αντιστοιχεί σε 1,20 ημέρες ασφάλισης, το ανώτατο όριο των υποκειμένων σε εισφορές αποδοχών, για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, προσδιορίζεται (βάσει του άρθρου 18 παρ. 2 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) προσαυξημένο κατά 20%.


Το ανώτατο αυτό όριο για τους ασφαλισμένους έως 31/12/92 διαμορφώνεται για μεν την χρονική περίοδο 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008 σε 114,46 Ευρώ (95,38 Χ 120%) για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας, για δε την
χρονική περίοδο 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008 σε 116,75 Ευρώ (97,29 Χ 120%). Όσον αφορά τους ασφαλισμένους από 1/1/93 θα ακολουθήσει νεώτερο έγγραφο.


γ) Οι εισφορές για τις γνωστές κατηγορίες μισθωτών (σερβιτόροι, κομμωτές, κ.λ.π.), οι οποίοι αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σε ασφαλιστικές κλάσεις, πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες οι μισθωτοί αυτοί έχουν καταταγεί για το τρέχον έτος (εγκ. 31/2008).

δ) Οι εισφορές για τα μέλη των Σωματείων Φορτοεκφορτωτών κεφ. Η',Εκδοροσφαγέων κεφ. Θ', Σωματείων Συνεταιρισμών και Συνεργατικών κεφ. Ι', Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών κεφ. ΙΑ', Πωλητών Λαϊκών Λαχείων κεφ. ΙΓ'και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, θα υπολογίζονται στα νέα ως άνω, από 1/1/2008, τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, στις οποίες έχουν καταταγεί με απόφαση των Τ.∆.Ε. των οικείων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος για το έτος 2008 (εγκ. 7/99).


ε) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό 6,45%) των ασφαλισμένων στο ΤΑΝΠΥ, θα υπολογίζονται στο νέο Τ.Η. της 11ης
ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 117/85) που διαμορφώνεται ως εξής : α) για τη χρονική περίοδο από 1/1/ - 30/9/2008 σε 36,40 Ευρώ και β) για τη χρονική περίοδο από 1/10/31/12/2008 σε 37,13 Ευρώ. Σημειώνεται ότι από 1/1/08 οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑ υπάγονται στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ - ΤΣΑ (παρ. 10 άρθ. 70 του ν.3518/06) και επομένως υποχρεούνται σε καταβολή εισφορών σε αυτό.


στ) Οι εισφορές για την ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (ποσοστό 6,45%) των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών, θα υπολογίζονται στο νέο Τ.Η. της 4ης
ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 4/99) που διαμορφώνεται ως εξής :

α) για τη χρονική περίοδο από 1/1/ - 30/9/2008 σε 18,01 Ευρώ και
β) για τη χρονική περίοδο από 1/10 - 31/12/2008 σε 18,37 Ευρώ.


ζ) Οι ομογενείς (από Αίγυπτο και Τουρκία) θα συνεχίσουν και από 1/1/2008 να καταβάλλουν τις μηνιαίες εισφορές που έχουν ορισθεί με τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως της προϋπηρεσίας τους, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν υπολογισθεί με βάση το Τ.Η. της 6ης ασφαλιστικής κλάσης και το ποσοστό ασφαλίστρου κλάδου συντάξεως 20% (και 23,6% όταν πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε.), όπως ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

η) Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μόνον κατά του κινδύνου ατυχήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) από 1/1/2008 και 1/10/08 θα υπολογίζονται επί του νέου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (εγκ. 69/94).


θ) Ο υπολογισμός των εισφορών των μερικώς απασχολουμένων και αμειβομένων με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, από 1/1/2008 και 1/10/08 - 31/12/2008, θα γίνεται στο ποσό της1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκ. 95/92.

3. Καταχώριση αναδρομικών
α) Οι διαφορές των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση των ορίων της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.∆., με τύπο αποδοχών «17», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37, 38 και 39.


β) Οι διαφορές των αποδοχών και των εισφορών, που προκύπτουν από την αύξηση των τεκμαρτών ημερομισθίων καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της Α.Π.∆., με τύπο αποδοχών «09», χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27, 28, 29, 37 και 38.

Και στις δύο άνω περιπτώσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Οι εν λόγω διαφορές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, αν καταχωρηθούν, το αργότερο, στην Α.Π.∆. που περιλαμβάνει τη μισθολογική περίοδο του Ιουλίου 2008.

4. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου και Τ.Η. Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών κλάσεων και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1/1/2008 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους
υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2008 που θα προκύψουν αφ' ενός από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών και αφ' ετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 29/8/2008. Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (εγκ. 14/04).


5. Αρμόδια όργανα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 Ν.2676/99.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α'/12-2-04), οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων για τη ρύθμιση των οφειλών κ.λ.π. δεν θα καθορίζονται πλέον με βάση τον τεκμαρτό μισθό της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως, αλλά με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

6. Αρμοδιότητες ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και Ανωτάτου Τεχνικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της εργατικής δαπάνης. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επιλαμβάνονται του καθορισμού της εργατικής δαπάνης για τα οικοδομικοτεχνικά έργα προϋπολογισμού (ή τελικής δαπάνης) άνω του 100πλάσιου και 800πλάσιου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών αντίστοιχα (εγκ. 50/81). Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) ανέρχονται από 1/1/2008 μέχρι 30/9/2008 σε
238.450,00 Ευρώ (2.384,50 Χ 100) για την πρώτη περίπτωση και 1.907.600,00 Ευρώ (2.384,50 Χ 800) για τη δεύτερη περίπτωση. Από 1/10/2008 μέχρι 31/12/2008, τα πιο πάνω ποσά θα διαμορφωθούν σε 243.225,00 Ευρώ και σε 1.945.800,00

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

 

Νέα όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων
 

 

ΑΠΟ 1/1/08 - 30/9/08


ΑΠΟ 1/10/08 - 31/12/08
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Τ.Η ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Τ.Η
ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΣΗ
ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΑΣΗ
0,00 - 11,52 10,84   0,00 - 11,75 11,06
11,53 - 13,70 13,04 11,76 - 13,97 13,3
13,71 - 16,30 15,68 13,98 - 16,63 15,99
16,31 - 19,16 18,01 16,64 - 19,54 18,37
19,17 - 21,91 20,82 19,55 - 22,35 21,24
21,92 - 24,74 23,64 22,36 - 25,23 24,11
24,75 - 27,38 26,24 25,24 - 27,93 26,76
27,39 - 29,78 28,81 27,94 - 30,38 29,39
29,79 - 32,56 31,49 30,39 - 33,21 32,12
32,57 - 34,93 10η 34,01 33,22 - 35,63 10η 34,69
34,94 - 38,39 11η 36,4 35,64 - 39,16 11η 37,13
38,40 - 41,61 12η 39,66 39,17 - 42,44 12η 40,45
41,62 - 45,27 13η 43,2 42,45 - 46,18 13η 44,06
45,28 - 48,79 14η 46,88 46,19 - 49,77 14η 47,82
48,80 - 52,12 15η 50,11 49,78 - 53,16 15η 51,11
52,13 - 55,44 16η 53,53 53,17 - 56,55 16η 54,6
55,45 - 58,57 17η 56,7 56,56 - 59,74 17η 57,83
58,58 - 61,79 18η 59,9 59,75 - 63,03 18η 61,1
61,80 - 65,14 19η 63,16 63,04 - 66,44 19η 64,42
65,15 - 68,12 20η 66,21 66,45 - 69,48 20η 67,53
68,13 - 71,02 21η 69,26 69,49 - 72,44 21η 70,65
71,03 - 74,20 22η