Αριθμ. Πρωτ.:ΥΑΠ/Φ.19.7/17/466 Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών Οδηγίας 123/ΕΚ/2006

2010-11-14 12:07

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                            Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2010
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.:ΥΑΠ/Φ.19.7/17/466
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
                                                                                                                    ΠΡΟΣ :
                                                                                                                    ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Θέμα: «Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών Οδηγίας 123/ΕΚ/2006»

 

Η Οδηγία 123/ΕΚ/2006 στοχεύει στη διευκόλυνση της διασυνοριακής παροχής των υπηρεσιών και της εγκατάστασης των παροχών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α 73.5.2010).

 

Η εφαρμογή της Οδηγίας των υπηρεσιών απαιτεί μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική διάθεση των πληροφοριών και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων που αφορούν την αδειοδότηση μιας σειράς επαγγελμάτων παροχών υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και από απόσταση μέσα από διαδικτυακό τόπο που θα λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του ως άνω νόμου, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ) αναλαμβάνει την υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών μέσω της λειτουργίας ηλεκτρονικού ΕΚΕ αλλά και συγκεκριμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που θα λειτουργούν ως γραφεία ΕΚΕ. Το ηλεκτρονικό Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης φιλοξενείται από την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ», www.ermis.gov.gr, και διαθέτει τα τεχνικά μέσα για τη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών στους παρόχους των υπηρεσιών αλλά και την υποδοχή των αιτημάτων μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτούς. Επιπλέον η πύλη «ΕΡΜΗΣ» παρέχει τα εργαλεία για τη διαχείριση των φακέλων των υποθέσεων που θα υποβάλλονται. Μέσα από τη πύλη «ΕΡΜΗΣ» οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε ένα από τα ΚΕΠ που θα λειτουργούν ως ΕΚΕ, το οποίο με τη σειρά του έρχεται σε επαφή και συνεργασία με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, παραλαμβάνει και προωθεί το τελικό αποτέλεσμα στους παρόχους των υπηρεσιών.

Με την απόφαση «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1561/Β/2010) έχουν καθοριστεί μεταξύ άλλων τα ΚΕΠ που θα λειτουργούν ως γραφεία ΕΚΕ αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας των ΚΕΠ με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τις

αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες είτε με συμβατικά μέσα π.χ. ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία, είτε με ηλεκτρονικά μέσα π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων.

Το ΥΠΕΣΑΗΔ ως αρμόδιο για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει βασικό άξονα πολιτικής το μετασχηματισμό της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για το λόγο αυτό προωθείται μεταξύ άλλων πλέγμα δράσεων που αφορά στην ηλεκτρονική επικοινωνία και στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών. Ειδικότερα για τα θέματα της εφαρμογής της Οδηγίας των υπηρεσιών η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της Δημόσιας Διοίκησης και αφετέρου τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων των παροχών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται παρεμβάσεις στα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων, της πύλης «ΕΡΜΗΣ» και των ΚΕΠ, με σκοπό:

1)   Την αυτοματοποιημένη συλλογή και επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών από τις Συναρμόδιες Υπηρεσίες,

2)   Την ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτημάτων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την διεκπεραίωση του κάθε βήματος της συνολικής διαδικασίας από κάθε συναρμόδια Δημόσια Υπηρεσία,

3)   Την ηλεκτρονική λήψη των απαντήσεων από τους συναρμόδιους φορείς

4)   Την ηλεκτρονική διεκπεραίωση βημάτων της διαδικασίας μέσα από τη συνεργασία των πληροφοριακών συστημάτων.

5)   Τη ηλεκτρονική παροχή πληροφόρησης στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ αναφορικά με τα στάδια εξέλιξη της υπόθεσης των παροχών των υπηρεσιών

Για την χρηματοδότηση των εν λόγω δράσεων το Υπουργείο μας συντάσσει Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης για ένταξη στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση η οποία θα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του «ΕΡΜΗ» και των ΚΕΠ, προκειμένου η διεκπεραίωση των διαδικασιών να γίνεται ηλεκτρονικά. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει συγχρόνως ξεχωριστά υποέργα για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις σε κάθε εμπλεκόμενο πληροφοριακό σύστημα συναρμοδίων φορέων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις στα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα θα γίνουν με τη συμμετοχή των φορέων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους. Ενδεικτικά παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στις διαδικασίες της οδηγίας των υπηρεσιών είναι:

•     Πληροφοριακά συστήματα επιμελητηρίων

•     Πληροφοριακά συστήματα ασφαλιστικών ταμείων

•     Πληροφοριακά συστήματα για απόδοση ΑΦΜ

•     Πληροφοριακά συστήματα εισαγγελιών, πρωτοδικείων

•     Πληροφοριακά συστήματα για ισοτιμίες πτυχίων και προσόντων

•     Πληροφοριακά συστήματα περιφερειών και δήμων

•    Πληροφοριακά  συστήματα  αρμοδίων  υπηρεσιών για  αδειοδοτήσεις  επαγγελμάτων υπηρεσιών.

Για τον από κοινού προγραμματισμό των δράσεων για τη ηλεκτρονική συνεργασία των συστημάτων του φορέας σας με τα συστήματα των ΚΕΠ και της πύλης «ΕΡΜΗΣ» παρακαλούμε να ορίσετε εκπροσώπους του φορέα σας για την προετοιμασία των επιμέρους υποέργων του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. Οι εκπρόσωποι σας θα πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για:

1)   Τις διαδικασίες του φορέα που αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας των υπηρεσιών και θα γίνονται ηλεκτρονικά,

2)   Τις προδιαγραφές των πληροφοριακών συστημάτων που θα εμπλακούν καθώς και θέματα υποστήριξης της λειτουργίας τους (π.χ. συμβάσεις σε ισχύ).

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων σας (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) παρακαλούμε να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 16η Νοεμβρίου 2010 fax 2131306020 και στο e-mail yap(S)vap.gov.gr. Σε περίπτωση μη έγκυρης ανταπόκρισης του φορέα σας σχετικά με την παροχή των ανωτέρω στοιχείων, το Υπουργείο μας θα προχωρήσει σε προσέγγιση με βάση τα στοιχεία που διαθέτει. Πιθανά επιπλέον κόστη που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση θα πρέπει να αναληφθούν από τους φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη σύνταξη του τεχνικού Δελτίου είναι η Πέμπτη 18-11-2010.

Σε περίπτωση ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα τηλέφωνα που δίδονται παρακάτω 2131306029, 2131306027, 2131306013 και 2131306032.

 

 

Ο Υπουργός

Ιωάννης Ραγκούσης