ΑΠ 54699 39 7/9/2009 Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

2009-09-07 15:19

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα  7 Σεπτεμβρίου  2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                 Αριθ.πρωτ.:54699  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

                                                                                                      ΠΡΟΣ:

                                                                                       Όπως ο πίνακας διανομής

Ταχ.Δ/νση     : Ευαγγελιστρίας 2                     

Ταχ.Κώδικας : 101 83                                                   

Πληροφορίες: Κ.Παράσχου

Τηλέφωνο      : 210-374 1003

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 39

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών,  διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους  δικαιώματος.

 

Ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Α' Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

 

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών  (Π.Δ.96/2007 ΦΕΚ 116 Α), απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης του Διατάγματος διάλυσης της Βουλής ( 7 Σεπτεμβρίου 2009), μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών  ( 4 Οκτωβρίου 2009).

 

            Οι άδειες που τυχόν θα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

 

2.Ύστερα από τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: α) να μη χορηγούνται κανονικές άδειες στους υπαλλήλους των υπηρεσιών σας και β) να επιστρέψουν αμέσως στις θέσεις τους οι υπάλληλοι εκείνοι που θα βρίσκονται σε κανονική άδεια.

            Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 106 παρ. 2 Π.Δ. 96/2007), στους δε υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η άδεια αυτή χορηγείται από το Νομάρχη.

 

          3. Με απόφαση των Διοικήσεων των Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμών κ’ Επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα  μπορεί να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται οι άδειες του προσωπικού τους.

 

Β' Διευκολύνσεις υπαλλήλων

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ' αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

            Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας.

 

2.Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4  του άρθρου 106 της εκλογικής νομοθεσίας, αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

      Τα σχετικά όμως με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

3.Με βάση λοιπόν τις προαναφερθείσες διατάξεις, σας παρακαλούμε να δώσετε στις υπηρεσίες σας και στα εποπτευόμενα από σας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου γενικά τομέα τις αναγκαίες οδηγίες και εντολές, ώστε να διευκολυνθεί το προσωπικό τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, η οποία άλλωστε είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών  (Π.Δ. 96/2007).

            Διευκρινίζουμε ότι ανάλογες διευκολύνσεις είναι δυνατό να παρασχεθούν και σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες Υπουργείων στο εξωτερικό που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, εφόσον οι προϊστάμενοί τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο.

            Τέλος παρακαλούμε τον κ. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασής του, αναφορικά με το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.     Προεδρία της Δημοκρατίας

Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

2.Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

3.Βουλή των Ελλήνων                                                                            

       Διεύθυνση Διοικητικού                                                      ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

4Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

5.κ.κ. Γεν. Γραμματείς Περιφερειών

6. Όλα τα Υπουργεία                                                                          

Διευθύνσεις Διοικητικού

7. Γενικά Επιτελεία:

Εθν. Άμυνας, Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας

Διευθύνσεις Διοικητικού

8.. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας,

Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος

Διευθύνσεις Διοικητικού

9..κ. κ. Προέδρους Νομαρχιακών Αυτ/σεων 

10.Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

      Διοίκησης Περιφερειών.

11.  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και

Νομαρχιακά Διαμερίσματα του Κράτους.

12.Επαρχεία Χώρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου

5. Δ/νση Εκλογών