Αρ. Πρωτ. : Α3-2566 15.09.2010 Αναστολή της με αριθμό Α3-2503/13-09-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή ΑΤK

2010-09-15 20:45

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                    Αθήνα, 15-09 -2010

Τμήμα Αγορανομικής Πολιτικής

Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81                                                                  Αρ. Πρωτ. : Α3-2566

Πληροφορίες: Α. Λαμπροπούλου

Τηλ: 210-3843343 Fax: 2103830779

 

Θέμα: «Αναστολή της με αριθμό Α3-2503/13-09-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΦEK 137/A/1985 )
 2. Το Π.Δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦEK 98/Α/2005)
 3. Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ( ΦΕΚ 185/Α/1988)
 4. Tο Π.Δ 89/10 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( ΦΕΚ 154/Α/7-9-2010).
 5. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
 6. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85), άρθρο 13, παρ. 2
 7. Την με αριθμό 52167/22.12.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 2514)
 8. Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
 9. Την με αριθμό 1373/2010 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης στους καταναλωτές (Α.Τ.Κ), για ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα.
 10. Την με αριθμό Α3-2503/13-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1538 .)
 11. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε σχεδόν καθολική συμμόρφωση των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων στην με αριθμό Α3-2503/13-09-2010 ΚΥΑ και απετράπησαν φαινόμενα κερδοσκοπίας, καθώς επίσης και ότι επί του παρόντος η τροφοδοσία της αγοράς με καύσιμα διενεργείται κανονικά.
 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την αναστολή της με αριθμό Α3-2503 13-9-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (Α.Τ.Κ.) σε ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα» (ΦΕΚ Β΄ 1538).

2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από ώρα  00.01 της 16ης Σεπτεμβρίου 2010

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ