Α.Π: Φ10034/26562/473 21.11.2012 Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. (ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ).

2012-11-21 11:38

Α.Π: Φ10034/26562/473 21.11.2012 Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. (ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ).