Ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στην μη ανάκτηση κεφαλαίων από αφορολόγητα αποθεματικά

2010-02-26 12:43

Αθήνα, 25.02.2010 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακτήσει τις οφειλές που σχηματίστηκαν από εταιρικά αφορολόγητα αποθεματικά και για τις ενέργειες αυτές έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν σταλεί οι νέοι πίνακες με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, για τις οποίες συνέτρεχε περίπτωση ανάκτησης του αφορολόγητου αποθεματικού. Με βάση αυτά τα στοιχεία εισπράχθηκαν (ποσά φόρων και τόκων) για τη χρήση 2003 (οικονομικό έτος 2004) περίπου 47,5 εκ. ευρώ. και για τη χρήση 2004 (οικονομικό έτος 2005) περίπου 41 εκ. ευρώ αντίστοιχα.  Μάλιστα, στα στοιχεία περιλαμβάνονται και αριθμοί των διπλοτύπων με τα οποία επέδωσε η κάθε μία επιχείρηση τα σχετικά ποσά.

Οι πίνακες ενημερώνονται συνέχεια, είτε με νέες επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονταν στους αρχικούς πίνακες, είτε με συμπληρωματικά στοιχεία για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (ποσό αποθεματικού, αναγνωρισμένες δαπάνες, αποτελέσματα ελέγχου κλπ).

Από τα στοιχεία που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών προκύπτουν μικρές επιπλέον διαφορές σε σχέση με τα αρχικά ποσά που είχαν σταλεί στις 3 Δεκεμβρίου 2008, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το σημαντικότερο έργο που αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στις Βρυξέλλες στις 12 Ιανουαρίου 2010 με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητήθηκε να υπολογιστεί το ποσό ανάκτησης για τις επιχειρήσεις που έχουν εντάξει επενδυτικά σχέδια σε εγκριθέν καθεστώς επενδύσεων (ν.2691/1998, ν. 3299/2004), λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης, που ισχύει για κάθε ένα καθεστώς χωριστά.

Επίσης, υπάρχει μια εκκρεμότητα ως προς τις επιχειρήσεις που υπήχθησαν σε αυτόν τον κανονισμό «Ενίσχυσης ήσσονος σημασίας - deminimis».