ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικ

2009-11-21 01:46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης

και εισφορά κοινωνικής ευθύνης.

 

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική  ενίσχυση  κοινωνικής αλληλεγγύης

1.         Καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, για τη στήριξη  των οικογενειών των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια  (1.300) ευρώ.

2.         Δικαιούχοι της ενίσχυσης  είναι:

Α. Φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009,  βαρύνονταν φορολογικά από  ένα τουλάχιστον  πρόσωπο, των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, και η, του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151), εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει κατά ποσοστό  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω  στις κατηγορίες Ε΄ και ΣΤ΄ (εισόδημα από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις)  του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι παροχές κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο ως εξής:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

15.000,00

      700,00

2

16.500,00

      800,00

3

22.000,00

   1.000,00

4

23.500,00

   1.100,00

5

25.000,00

   1.200,00

6 και άνω

26.500,00

   1.300,00

 

Β. Όσοι, δεν υπερέβαιναν κατά το οικονομικό έτος 2009  τα εισοδηματικά όρια  χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), που καθορίζονται  στις περιπτώσεις β) και γ) του άρθρου Μόνου, παρ. 1, των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1083) και 120612/0092/2-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1055)  κ.υ.α., εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από :

αα) Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

ββ) Οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δικαιούνται το ΕΚΑΣ.

γγ) Οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, εφόσον  δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ λόγω ηλικίας ή συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5, του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) και των άρθρων 4 και 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄48).

Γ. Όσοι, δεν υπερέβαιναν κατά το οικονομικό έτος 2009, τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, που καθορίζονται  στις περιπτώσεις β) και γ) του άρθρου Μόνου, παρ. 1, των υπ’ αριθμ. Φ11321/5250/439/3-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1083) και 120612/0092/2-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1055) κ.υ.α., εφόσον  κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

αα) Λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα ως Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 

ββ) Λαμβάνουν  διατροφικό επίδομα ως νεφροπαθείς, ή μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών.

γγ) Λαμβάνουν την ενίσχυση απροστάτευτων παιδιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4051/1960 (ΦΕΚ Α΄68) και του π.δ. 108/1983 (ΦΕΚ Α΄ 49).

δδ) Είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄149) και της υπ’αριθμ.Π2α/139491/16.11.2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄ 1747). Αν στην ίδια οικογένεια είναι κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου περισσότερα από ένα μέλη της (σύζυγος και ανήλικα τέκνα), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μια φορά.

εε) Είναι αλλοδαποί ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι, εφόσον δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 17 του π.δ. 266/1999 (ΦΕΚ Α΄ 217).

Δ.  Όσοι κατά την  3η Νοεμβρίου 2009:

αα) Είναι εγγεγραμμένοι ως μακροχρονίως άνεργοι, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ),

ββ)  Επιδοτούνται λόγω ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, εφόσον το ύψος του επιδόματος που τους χορηγείται δεν υπερβαίνει το ποσό του βασικού επιδόματος ανεργίας όπως καθορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3, του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄197), όπως ισχύει, προσαυξημένου λόγω οικογενειακών βαρών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

γγ) Είναι άνεργοι  και δικαιούνται για το έτος 2009 το ειδικό βοήθημα  του άρθρου 22  παρ. 6, του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ Α΄ 79) ,

δδ) Είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του, εφόσον δικαιούνται επιδοτήσεως για το λόγο αυτό.

3.         Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης για τις περιπτώσεις Β έως και Δ, ορίζεται για κάθε δικαιούχο ως εξής:

α) Για τις περιπτώσεις αα) και ββ) της κατηγορίας Β του άρθρου αυτού, σε τριακόσια  (300) ευρώ.

β) Για την περίπτωση γγ) της κατηγορίας Β και  τις κατηγορίες Γ και Δ,  σε    τετρακόσια (400) ευρώ.

4.         Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ, ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την οικονομική ενίσχυση από μία και μόνο  πηγή. Αν καταβάλλεται σύνταξη εκ μεταβιβάσεως σε περισσότερους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα.

5.         Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι 31.12.2009 και η δεύτερη, μέχρι 30.6.2010. Με την κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου αυτού, μπορεί να ορίζεται για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων, ότι ο έλεγχος συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων διενεργείται κατά την καταβολή της δεύτερης δόσης και να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση αυτή.

 

Άρθρο 2 

Έκτακτη εισφορά  κοινωνικής ευθύνης  στα  μεγάλα κέρδη  των  επιχειρήσεων

1.         Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδημα, οικονομικού έτους 2009,  των  νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 4 και 101 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151) όπως αυτό προσδιορίζεται στις  διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 19 και 105 παρ. 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.), η έκτακτη  εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου και υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ   

2.         Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη της προηγουμένης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη  έως και δέκα  εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ , η έκτακτη εισφορά ισούται με το γινόμενό τους  επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από δέκα  εκατομμύρια ένα (10.000.001) ευρώ  έως και είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) και

γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από είκοσι πέντε εκατομμύρια ένα (25.000.0001) ευρώ και άνω,  η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δέκα  τοις εκατό (10%).

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη , που απετέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ .

3.         Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη για την εφαρμογή του  άρθρου αυτού, λαμβάνεται το  ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) μήνες.

4.         Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη της παραγράφου 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά,  δεν μπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών  εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών, των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών, 2007 και  2008.  Αν για κάποιο από τα έτη αυτά δεν δημοσιεύθηκαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π., λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, μόνο τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους που δημοσιεύθηκαν.     

5.         Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την φορολογία της επιχείρησης κατά την οριζόμενη διαδικασία στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στη νέα επιχείρηση που προήλθε από τη μετατροπή ή τη συγχώνευση.

Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.   

6.         Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του  διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.   

7.         Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και του ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α ΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για την  έκτακτη εισφορά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

 

8.         Η  έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η κάθε μία από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.  Aν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση.

9.         Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται, δεν αφαιρείται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. 

10.      Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται, κατά το μέρος που  αποδεδειγμένα το   εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και   εισόδημα ή κέρδη  άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο  3

Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων και αύξηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

1.         Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά στην μεγάλη ακίνητη περιουσία φυσικών προσώπων, κατά την εκκαθάριση του ΕΤΑΚ έτους 2009 ,ανά κλιμάκιο φορολογητέας αξίας, με προοδευτικό συντελεστή,   ως εξής:

α)  Για  φορολογητέα αξία, από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000)  ευρώ μέχρι και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ , ένα τοις χιλίοις (1‰).

β) Για φορολογητέα αξία, από εξακόσιες χιλιάδες ένα (600.001) ευρώ μέχρι και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, δύο τοις χιλίοις ( 2 ‰).

γ) Για φορολογητέα αξία, από οκτακόσιες χιλιάδες ένα (800.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ,   τρία  τοις χιλίοις (3‰).

δ) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο ένα (1.000.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) ευρώ, τέσσερα τοις χιλίοις (4‰).

ε) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ένα (1.300.001) ευρώ μέχρι και ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) ευρώ , πέντε  τοις χιλίοις (5‰).

στ) Για φορολογητέα αξία, από ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες ένα (1.600.001) ευρώ  μέχρι και δύο εκατομμύρια  (2.000.000) ευρώ , έξι τοις χιλίοις (6‰). 

ζ) Για φορολογητέα αξία, από δύο εκατομμύρια ένα (2.000.001) ευρώ μέχρι και δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, επτά τοις χιλίοις (7‰).

η) Για φορολογητέα αξία, από δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ένα (2.500.0001) ευρώ μέχρι και τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ , οκτώ τοις χιλίοις (8‰).

ι) Για φορολογητέα αξία ,από τρία εκατομμύρια ένα (3.000.0001) ευρώ και άνω, εννέα τοις χιλίοις (9‰). 

Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το ενιαίο τέλος ακινήτων φυσικών προσώπων του έτους 2009.

2.         Αντικαθίσταται η περίπτωση  Β του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.3763/2009, ως εξής:

« Β.  Νομικά Πρόσωπα.

Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6‰).

Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδαπών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς καθώς και τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ι΄, ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 8,  φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις  (3‰).

Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται:

α) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

β) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

γ) Τα υποκείμενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ζ΄, η΄, με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰), και  θ΄ του άρθρου 8 του παρόντος.

δ) Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.

Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

Για τα έτη 2009 και 2010 η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε τέλος με συντελεστή 0,33‰. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.»

3.         Η παράγραφος  3 του άρθρου 18 του ν.3634/2008,  όπως προστέθηκε με το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄ 27) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α΄ 122), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2011».

4.         Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3634/2008, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2  του άρθρου αυτού,  εφαρμόζονται από το έτος 2009 και για κάθε επόμενο έτος,  για ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε  νομικά πρόσωπα, την 1η  Ιανουαρίου κάθε έτους.

5.         Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθαρίσεως και βεβαιώσεως του ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία αυξάνεται ο συντελεστής Ε.Τ.Α.Κ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή και είσπραξή του.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ρυθμίσεις θεμάτων  των Υπουργείων Οικονομικών,

 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

 

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

1.         Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) αναστέλλεται από την έναρξή της και μέχρι 30.4.2010. Φόρος που τυχόν καταβλήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δεν επιστρέφεται.

2.         α)  Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α’ 143) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, κατά το μέρος που προβλέπουν την επιβολή  έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. 

β) Η προθεσμία καταβολής της έκτακτης εισφοράς που προβλέπεται στο  άρθρο 3 του ν.3790/1999  για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, παρατείνεται μέχρι 30.4.2010. 

γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν.3790/2009, καταργείται και αναριθμείται ως παράγραφος 11, η παράγραφος 12 του ίδιου νόμου. 

δ) Προστίθεται νέα παράγραφος 12 στο άρθρο 3 του ν.3790/2009, που έχει ως εξής: 

«Μέχρι 30.6.2010 τα τηρούμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211), Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ελέγχονται υποχρεωτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατηρήσεως της εγγραφής τους σε αυτά. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το πλοίο διαγράφεται από το Μητρώο και επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά που ορίζεται στις προηγούμενες διατάξεις του άρθρου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  καθορίζεται η  διαδικασία ελέγχου και εκκαθαρίσεως του Μητρώου και του Αρχείου των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, συστήνεται επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο  και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»  

3.         Στο άρθρο 5 του ν.3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:  «Το ποσό που βεβαιώθηκε κατά την περαίωση των ανωτέρω υποθέσεων δεν θεωρείται οριστικό, διατάσσεται έλεγχος και η τυχόν διαφορά βεβαιώνεται σε βάρος του υπόχρεου.

Η περαίωση παραμένει ισχυρή, δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις και δεν διατάσσεται επανέλεγχος, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από την περαίωση των υποθέσεων του άρθρου αυτού καταβληθούν μέχρι 31.1.2010.»

4.         α) Η παράγραφος  1 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.2238/1994, ΦΕΚ Α’ 151) έχουν εφαρμογή για πωλήσεις εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιουλίου 2010 και μετά.

Κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών που αποκτώνται μέχρι την 30η Ιουνίου 2010, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α’ 131) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α’ 72), κατά περίπτωση».

β)  Η παράγραφος  3 του άρθρου 16 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194 ), όπως έχει τροποποιηθεί από την  παράγραφο 2 του άρθρου 42 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α’ 53), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010.»

5.         Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία του Κράτους, χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

6.         α) Επί αιτήματος συμφωνίας συνδιαλλαγής με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99  και επόμενα  του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α’ 153), αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής, κατά τα ανωτέρω, η οποία όμως επιτυγχάνεται με άλλους πιστωτές και επικυρώνεται από το Δικαστήριο, αρμόδιο όργανο για την εξέταση αιτήματος ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο είναι η επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ Α΄43), η οποία γνωμοδοτεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α’ 90), ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.

         β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζεται και για τις πτωχευτικές διανομές που γίνονται κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

         γ)  Οι διατάξεις των εδαφίων 3, 4 και 5 της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και στις πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται, κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007.

7.         α) Η παράγραφος 11 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 (Φ.Ε.Κ. Α’ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του  νόμου αυτού και λήγει την 30η Απριλίου 2010.» 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «και την 30η Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «και την 31η Μαρτίου 2010.»

γ) Στις παραγράφους  3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 27η Μαΐου  2009».

δ) Στην παράγραφο  8 του άρθρου 46 του ν. 3763/2009 αντί των λέξεων «μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2009» τίθενται οι λέξεις «μέχρι την 15η Απριλίου  2010».

8.         Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 για τις δηλώσεις οικονομικού έτους 2011 και μετά».

 

Άρθρο 5

Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από τον ΟΕΚ σε συνδικαλιστές, θύματα βίας

Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), με  αναπηρία τουλάχιστον 67% που προκλήθηκε από εγκληματική επίθεση λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης, στους οποίους έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρινά, είτε οριστικά, η παραχώρηση γίνεται χωρίς επιστροφή του τιμήματος στον Ο.Ε.Κ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Α.Ν. 163/1967 και του Ν.Δ. 2963/1954, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  και όλων των συναφών διατάξεων που αφορούν στην αποπληρωμή στεγαστικών παροχών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών  και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.

1.         Η δεύτερη περίοδος της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα, δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Εφέτη με 19 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίστηκαν από το άρθρο 57 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ  Α΄ 166)».

2.         Η ισχύς της δεύτερης περιόδου της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε  με την προηγούμενη παράγραφο, αρχίζει από 1.1.2009, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και των ειδικευομένων, όπως αυτό καθορίστηκε με το άρθρο 6 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43).

3.         Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών όπως πανδημιών και φυσικών καταστροφών, που απαιτούν την απασχόληση του ιατρικού,  νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. καθώς και του προσωπικού των ΝΠΙΔ εποπτευομένων από το ΥΥΚΑ, πέραν του ωραρίου εργασίας και των εφημεριών, μπορεί να παρέχεται   αποζημίωση,  το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την  απόφαση αυτή  ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, ο τρόπος απόδοσης της αποζημίωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής .

Η αποζημίωση αυτή δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 

4.         Προκειμένου να καταστεί δυνατή και να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ιατρών, που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α΄ 43), συνιστώνται για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας, χίλιες (1.000)  θέσεις ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Η αριθμητική κατανομή των θέσεων αυτών κατά ιατρική ειδικότητα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Άρθρο 7

Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1.         Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται  οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι τίτλοι πληρωμής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  ο φορέας και  η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης  κοινωνικής αλληλεγγύης  στις κατηγορίες των δικαιούχων καθώς και ο χρόνος καταβολής της ενίσχυσης για την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.

2.     Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής  της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εισφοράς για την περίπτωση της παρ. 10 του άρθρου 2 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 .   

3.     Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                                                              ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ

                                                                            ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ      

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                                        Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                    ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                       ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α.  ΛΟΒΕΡΔΟΣ                                           Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

        Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ