ΠΟΛ.1054/14.4.2009 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.

2009-04-23 01:24

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                       Αθήνα, 15 Απριλίου     2009
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                             ΠΟΛ 1054
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ        
ΤΜΗΜΑ: Β'               
Ταχ. Δ/νση   :Κ.Σερβίας 10              
ΠΟΛ: 1054
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:M. Χαπίδης               
Τηλέφωνο    :210-3375311,312                    
ΦΑΞ:210-3375001                    
                                        
ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 2238/1994.
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ ΑΆ 101) και του άρθρου 13 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).
δ. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β' 40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
ε. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Ε.558/09, το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα  της παρούσας.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ