Τροποποίηση της υπ αριθμ 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

2010-11-30 16:30

  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                         Αθήνα, 1-11-2010
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ                                               Αρ. Πρωτ: οικ. 2/78586/0025
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25Η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Δ΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Πανεπιστημίου 37
101 65 – ΑΘΗΝΑ


    ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ αριθμ 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις του Ν. 2322/12.07.1995 (ΦΕΚ Α΄143/12.07.1995) και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄2408/3.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
3. Την αριθ. οικ. 2/49086/0025/14.07.2009 (ΦΕΚ Β΄1396/14.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την αριθμ. οικ. 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02).
6. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής – Προσωρινό Κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 16/2009), όπως τροποποιήθηκε.
7. Την απόφαση της 3ης Ιουνίου 2009 της ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης «Ν 308/2009» για την παροχή εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.
8. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 43/1-11-2010) με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση της παροχή της αριθμ. οικ. 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. οικ. 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολούθως:
· Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Β τροποποιείται ως εξής: «Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την υπαγωγή τους στο προσωρινό πλαίσιο υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 10/12/2010.
Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να την κοινοποιήσουν στο Γ.Λ.Κ. (Δ 25). Σχέδιο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr).»
· Η παράγραφος 7 και 8 του κεφαλαίου Β τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περίπτωση μη καταβολής τριών (3) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, το εγγυημένο ποσό του χορηγούμενου δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/95, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεών τους και κατ’ επέκταση αυτών του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση του τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/04.01.2006 (ΦΕΚ Β΄16/13.01.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 2/54979/0025/23-7-2009 (ΦΕΚ Β 1554/28.07.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Φίλιππος Σαχινίδης


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α.