Αριθ. πρωτ. : 2/ 55763/0026 17.01.2013 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.

2013-02-11 14:27

Αριθ. πρωτ. : 2/ 55763/0026 17.01.2013 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα.