Αριθμ. οικ. 2/49086/0025 (αφεκ 1396/14.7.2009) Πρόσβαση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης.

2009-07-14 22:59

Αριθμ. οικ. 2/49086/0025 (αφεκ 1396/14.7.2009)
Πρόσβαση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του ν. 2322/1995 «Παροχή εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου για χορήγηση δανείων πιστώσεων» (ΦΕΚ 143/Α΄) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 2 και 3.
β. του άρθρου 33 παρ. 7 του ν. 3697/2008 «Διαφάνεια Κρατικού Προϋπολογισμού, Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, περαίωση φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση οφειλών και άλλες διατάξεις»
14 Ιουλίου 2009
γ. του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α΄)
δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α»)
την Ανακοίνωση της Επιτροπής Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 16/2009), όπως τροποποιήθηκε
την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155/2008).
την απόφαση της 3ης Ιουνίου 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης ν 308/2009 για την παροχή εγγυήσεων στις επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, αποφασίζουμε: 


Αρθρο 1 Προσωρινό πλαίσιο στήριξης 


Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.
Το ως άνω μέτρο εντάσσεται στο «προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η Επιτροπή στις 22.1.2009 (ΕΕ C 16/2009) για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 


Αρθρο 2 Δικαιούχοι 


1. Το προσωρινό πλαίσιο στήριξης καλύπτει επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.
2. Στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι δεν ήταν προβληματικές κατά την 1.7.2008, σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Ωστόσο, στο εν λόγω μέτρο μπορούν επίσης να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές κατά την ως άνω ημερομηνία αλλά στη συνέχεια κατέστησαν προβληματικές λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 


Αρθρο 3 Εγγυήσεις 


1. Α. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν μέχρι την 31.12.2010 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 και των Πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται σι−ην εποπτεία της, ως Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και αφορούν τη χορήγηση:
α) κεφαλαίου κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.)
β) πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.
Β. Οι ως άνω εγγυήσεις παρέχονται και σε δανειακές
συμβάσεις σε ευρώ για την εξόφληση λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν ξεπερνούν το 50% του εγγυημένου δανείου κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Για την παροχή των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου καταβάλλεται ανάλογη προμήθεια ασφαλείας από τις επιχειρήσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως υπολογίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας, που αντιστοιχεί στο Παράρτημα της Ανακοίνωσης της Επιτροπής (ΕΕ C 16/2009) και με το οποίο προβλέπεται προσωρινό πλαίσιο για τις προμήθειες ασφαλείας σε μονάδες βάσης.
Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστωτικό ιστορικό ή βαθμολογία που βασίζεται σε ισολογισμό, όπως είναι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, η ειδική προμήθεια ασφάλειας ορίζεται στο 3,8%. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155/2008).
Η προμήθεια δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προμήθεια που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη μητρική/μητρικές επιχειρήσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 25% επί της ετήσιας προμήθειας που καταβάλλεται για νέες εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προμήθεια ασφάλειας που καθορίζεται στο Παράρτημα Α. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δύναται να χορηγείται έκπτωση μέχρι 15% επί της ετήσιας προμήθειας που καταβάλλεται για νέες εγγυήσεις και υπολογίζεται βάσει του ορίου ασφαλείας που καθορίζεται στο Παράρτημα Α. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που το 60% του εγγυημένου δανείου χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο χορηγούνται τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια της έκπτωσης του προηγουμένου εδαφίου.
Η έκπτωση της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών από το χρόνο χορήγησης της εγγύησης.
Σε περίπτωση που το εγγυημένο δάνειο υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφαρμόζονται οι προμήθειες ασφαλείας που προβλέπονται στο Παράρτημα Α, χωρίς έκπτωση.
5. Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου
Η εγγύηση έχει περιορισμένη διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και μπορεί να παραταθεί αυτόματα για ένα ακόμη έτος, έναντι παροχής ανάλογης προμήθειας από τη δικαιούχο (δανειολήπτρια) επιχείρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο με τη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος (δανειστή) ότι το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά και δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ούτε ο πρωτοφειλέτης έχει περιέλθει σε υπερημερία.
Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2008. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν άλλες κοινωνικές παροχές που εξομοιώνονται με μισθό. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εποχιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και εργαζόμενοι τους οποίους η επιχείρηση έχει «διαθέσει» σε άλλο εταιρικό σχήμα (θυγατρική εταιρία). Σε περίπτωση που οι δανειολήπτριες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1.1.2008 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.
Προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου λαμβάνονται οι συνήθεις ασφάλειες ενοχικής ή εμπράγματης φύσης της ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εγγραφή τους.
Η εγγύηση καταπίπτει εάν υπάρξουν δύο συνεχόμενες ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις για τις οποίες η δανειολήπτρια επιχείρηση καθίσταται υπερήμερη. Η κατάπτωση και βεβαίωση των εγγυημένων οφειλών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 4 Ορισμός προβληματικής επιχείρησης 


1. Μία επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως μεγέθους προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρίας και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρίας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου για την υπαγωγή της σε πτωχευτική διαδικασία.
2. Σχετικά με τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Ωστόσο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σε χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται προβληματικές για το εν λόγω διάστημα, εκτός αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 γ) του παρόντος άρθρου.
Σχετικά με τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, μία μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική εφόσον δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μετόχους της και τους πιστωτές της να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν συντρέχουν οι περιγραφόμενες στις παραγράφους 1−3 του παρόντος άρθρου περιστάσεις, μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται προβληματική ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων, καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. 


Αρθρο 5 Διαδικασία Περιορισμοί 


1. α. Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης εφαρμόζεται η διαδικασία του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄) όπως ισχύει.
β. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ισότιμη και μη διακριτική συμμετοχή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης. Για την ορθή και δημοσιονομικά χρηστή αξιοποίηση του ως άνω μέτρου αξιολογούνται κατά προτεραιότητα αιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδίως αυτών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, λόγω της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Δ25 αιτιολογημένη εισήγηση βάσει του αιτήματος της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης για ένταξη στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης, με πρόταση καθορισμού ύψους εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 και 5 της παρούσας. Η ως άνω εισήγηση δεν δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση της εγγύησης σε κάθε επιχείρηση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατανέμεται το ποσό των 2 δις ¤ των παρεχόμενων εγγυήσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης με το κριτήριο του ύψους των επιχειρηματικών δανείων που έχει κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο προσωρινό πλαίσιο στήριξης δεν μπορούν να προβούν σε μείωση των θέσεων εργασίας τους για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία συμμετοχής τους σε αυτό. 


Αρθρο 6 Σώρευση ενισχύσεων 


1. Το μέτρο στήριξης που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση δεν δύναται να σωρευτεί με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχει ληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 αφαιρείται από το ποσό που χορηγείται βάσει του παρόντος προσωρινού πλαισίου στήριξης, εφόσον δόθηκε για τον ίδιο σκοπό.
Τα ανώτατα όρια ενισχύσεων εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν η στήριξη χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή εν μέρει από την Κοινότητα.
Σε κάθε περίπτωση το προβλεπόμενο στην παρούσα προσωρινό μέτρο στήριξης δύναται να σωρευθεί με άλλες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης ή συμβατές ενισχύσεις, εφόσον τηρούνται οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αναφέρονται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές και στους κοινοτικούς Κανονισμούς Απαλλαγής.
Για την επαλήθευση της σώρευσης διενεργείται διασταύρωση στοιχείων ή/και έλεγχος από αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων ή δήλωσης από επιχείρηση, επιβάλλονται σε βάρος της οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, καταπίπτει η χορηγηθείσα εγγύηση ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται κάθε μελλοντική χρηματοδότηση της από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για δύο χρόνια. 


Αρθρο 7 Υποχρεώσεις κοινοποίησης 


Για το μέτρο στήριξης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση τηρούνται λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη και υποβάλλονται οι σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή. 


Έως τις 31.7.2009 θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογος των καθεστώτων που θεσπίζονται για την προσωρινή στήριξη της πραγματικής οικονομίας και θα τηρηθούν λεπτομερή αρχεία για τα μέτρα στήριξης, από τα οποία θα προκύπτει ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του όρου για τη μη ενίσχυση προβληματικών επιχειρήσεων κατά την 1.7.2008. 


Μέχρι τις 31.10.2009 υποβάλλεται στην Επιτροπή έκθεση για τα μέτρα που θεσπίζονται για την προσωρινή στήριξη της πραγματικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που καταδεικνύουν την ανάγκη να διατηρηθούν τα προσωρινά μέτρα και μετά τις 31.12.2009. Πριν τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και για όσο χρονικό διάστημα εφαρμόζονται τα προσωρινά μέτρα στήριξης θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία από την Δ/νση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 


Αρθρο 8 Κάλυψη δαπάνης 


Από την παρούσα απόφαση ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη συνολικού ύψους μέχρι 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση κατάπτωσης του συνόλου των εγγυήσεων στην τετραετία.
Το ύψος της δαπάνης σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δεν δύναται να προσδιοριστεί και θα βαρύνει τον εκτός προϋπολογισμού ειδικό λογαριασμό GR 1301000230000000002340 396 «Γ.Λ.Κ. Δ.25−Κεφάλαιον
Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου», ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει βάσει της διάταξης της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008.
17638

Με νεώτερες αποφάσεις θα εξειδικευθούν λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ