Αριθ. πρωτ. : 2/46847/0026 Απαλλαγή - υπαγωγή σε Φ.Π.Α. υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.

2010-07-29 16:10

Αθήνα     16 Ιουλίου   2010     

Αριθ. πρωτ. : 2/46847/0026

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                

Δ/ΝΣΗ   : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β'

 

 

ΘΕΜΑ : «Απαλλαγή - υπαγωγή σε Φ.Π.Α. υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.»

 

 

1. Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3, του άρθρου 62, του ν. 3842/2010 (Α.58) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε η παρ. 1, του άρθρου 22, του ν. 2859/2000 (Α. 15) «Κώδικας Φ.Π.Α.», που καθορίζει τις απαλλαγές από το φόρο στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα από πλευράς ενδιαφέροντος των Υπηρεσιών σας, τροποποιούνται οι περιπτώσεις (δ), (ε) και (ια) της προαναφερόμενης παραγράφου 1, που αναφέρονται σε : α) απαλλαγές από το Φ.Π.Α., όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, εν γένει και β) στην κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο των υπηρεσιών από: ι) δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές, ιι) συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 14 του ίδιου άρθρου, αντικαθίσταται το άρθρο 57 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγραφή υπέρ και κατά του Δημοσίου.

2. Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις απαλλάσσονται από 1-7-2010, από το φόρο: ι) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και  ιι) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

 

 

 

3.       Η αρμόδια Διεύθυνση Δ14 - Φ.Π.Α. με την αριθ. 1100/2010 ΠΟΛ εγκύκλιο, έδωσε οδηγίες για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, απόσπασμα της οποίας σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή.

4.    Η Διεύθυνση μας παρακολουθεί και εξετάζει περαιτέρω το όλο θέμα και θα σας ενημερώσει εκτενέστερα με μεταγενέστερη εγκύκλιο.

 

 

Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 

Ευάγγελος Βεκρής