Αρ.Πρωτ: Φ.80020/ΟΙΚ.19535/562 30.08.2011 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/11 (ΦΕΚ-170 Α). Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59 Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ

2011-08-31 14:48

Αρ.Πρωτ:  Φ.80020/ΟΙΚ.19535/562 30.08.2011 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 3996/11 (ΦΕΚ-170 Α). Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 59  Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α.