Αρ.Πρωτ: Φ.80020/ΟΙΚ.19444/558 30.08.2011 Ανακοίνωση δημοσίευσης ν. 3996/2011 και εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ

2011-08-31 14:52

Αρ.Πρωτ:  Φ.80020/ΟΙΚ.19444/558 30.08.2011 Ανακοίνωση δημοσίευσης ν. 3996/2011 και εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 44  Ασφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ