Σημαντική Βελτίωση Οικονομικού Αποτελέσματος Διμήνου κατά 61% (136,7 εκ ευρώ) στα οικονομικά στοιχεία εσόδων-εξόδων και απασχόλησης για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011- Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία 18 ΔΕΚΟ

2011-04-11 18:10

  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ  ΚΑΤΑ 61% (136,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ) ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 

Σημαντική βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος στο δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος, κατά 61% (136,7 εκ. ευρώ), παρουσιάζουν 18 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του διμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2010 για τις 18 εταιρίες, που υπέβαλαν τα μηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

  • Παρουσιάζεται μείωση των ζημιών κατά 61% το δίμηνο 2011 σε σύγκριση με το δίμηνο 2010 ήτοι μείωση κατά €136,7 εκ.
  • Το σύνολο των εξόδων για το δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δίμηνο του 2010 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 36%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

-          Μείωση κατά 30% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

-          Μείωση κατά 52% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

-          Μείωση των διαφόρων λειτουργικών εξόδων κατά 69% το 2011.

  • Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) το δίμηνο του 2011 σε σχέση με το δίμηνο του 2010 κατά 16%.
  • Μείωση κατά 32% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) το δίμηνο του 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €67,8 εκ. από €100,1 εκ. το δίμηνο του 2010.

Σημαντική βελτίωση οικονομικού αποτελέσματος και τον Φεβρουάριο,  κατά 79% (120 εκ. ευρώ)

Σχετικά με τα στοιχεία του μηνός Φεβρουαρίου παρατηρούνται τα εξής:

  • Μείωση των ζημιών κατά 79% το Φεβρουάριο 2011 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. Το οικονομικό αποτέλεσμα προ επιχορηγήσεων βελτιώθηκε κατά 62% το Φεβρουάριο 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
  • Παρατηρείται αύξηση των εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) κατά 3% και συγκράτηση των δαπανών κατά 39%.
  • Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Φεβρουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 (μείωση κατά 3.336 εργαζόμενους).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 18 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, όπως υπεβλήθησαν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (ΑΜΕΛ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ, ΕΘΕΛ, ΕΛΓΑ, ΕΡΓΟΣΕ, ΕΡΤ, ΕΤΑ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΜΟΔ, ΟΑΣΑ, ΟΔΙΕ, ΟΣΕ, ΕΔΙΣΥ, ΟΣΚ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΤΡΑΜ) για το μήνα Φεβρουάριο 2011, καθώς και για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010:

Πινάκας 1: Σύνολο 18 δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

Ποσά σε χιλ. €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΜΗΝΟΥ 2011-2010

 

 

 

ΦΕΒ.

2011

ΦΕΒ.

2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΙΑΝ-ΦΕΒ 2011

ΙΑΝ-ΦΕΒ 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

92.806

82.451

13%

163.662

182.954

-11%

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

47.303

58.758

-19%

67.834

100.118

-32%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

2.018

2.849

-29%

3.719

4.910

-24%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

7.012

1.420

394%

8.023

1.903

322%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

101.836

86.721

17%

176.432

190.745

-8%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

149.140

145.479

3%

244.123

290.863

-16%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

78.714

112.626

-30%

159.023

226.389

-30%

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

14.923

43.122

-65%

33.303

69.855

-52%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

16.817

24.374

-31%

33.210

50.863

-35%

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

3.632

5.834

-38%

6.239

10.585

-41%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

14.208

49.517

-71%

15.950

51.618

-69%

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

16.509

31.560

-48%

21.615

37.259

-42%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

18.985

12.151

56%

33.198

24.958

33%

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

12.942

13.048

-1%

24.322

39.792

-39%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

4.101

3.855

6%

5.732

4.637

24%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

180.881

296.186

-39%

332.693

516.155

-36%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-79.045

-209.466

62%

-156.261

-325.410

52%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-31.742

-150.708

79%

-88.570

-225.292

61%

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

24.725

28.061

-12%

 

 

 

 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών