Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα 18, και αύριο, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

2010-01-18 15:50

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:  

Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ: Τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση της ΕΕ για την Ευρωζώνη που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2009, η οικονομική ύφεση φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης έχει επιστρέψει θετικός  κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, μετά από πέντε συνεχή τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της ΕΕ, συνολικά για το 2009, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε κατά 4%.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται σε βελτιώσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και του κλίματος εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η προοπτική για την οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει αβέβαιη.

Β. ECOFIN:

Νομοθετικές διαβουλεύσεις

1. Φορολογία:

α. Οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων

Στις 13 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας  2003/48/ΕΚ για τη φορολογία των αποταμιεύσεων με στόχο να αντιμετωπιστούν τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στο προσεχές Συμβούλιο ECOFIN, σκοπός της συζήτησης του θέματος είναι η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί της πρότασης τροποποίησης.

β. Οδηγία για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων

Θα διεξαχθεί συζήτηση γενικής προσέγγισης επί πρότασης Οδηγίας, που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 2009, για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών-μελών στην είσπραξη των απαιτήσεων. Προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν πλέον να επικαλούνται το τραπεζικό απόρρητο για να αρνηθούν τη συνεργασία τους με τις αρχές άλλου κράτους-μέλους.
 
γ. Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία

Θα γίνει συζήτηση γενικής προσέγγισης επί προτάσεως Οδηγίας της Επιτροπής για το θέμα της διοικητικής συνεργασίας στο φορολογικό τομέα, ώστε να αποτρέπονται στο μέλλον φαινόμενα διπλής φορολογίας που ενθαρρύνουν τη φορολογική απάτη και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών στο πεδίο της εποπτείας και της λήψης κατάλληλων μέτρων.

Μη νομοθετικές διαβουλεύσεις

1. Παρουσίαση του προγράμματος εργασιών της Ισπανικής Προεδρίας

Σε αυτό το Συμβούλιο ECOFIN θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος εργασιών της Ισπανικής Προεδρίας. Το πρόγραμμα εργασιών για το Συμβούλιο ECOFIN που έχει ετοιμάσει η νέα Προεδρία στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών και των προκλήσεων της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Η μεγαλύτερη πρόκληση τους προσεχείς μήνες είναι η διαμόρφωση μιας φιλόδοξης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, που θα λαμβάνει υπόψη δύο διαστάσεις: πρώτον, να διακοπεί η εξάρτηση των κρατών-μελών από τη λήψη έκτακτων δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών μέτρων και δεύτερον, να προωθηθούν μέτρα που ευνοούν τη βιώσιμη, σταθερή και ισορροπημένη ανάπτυξη.

2. Φορολογία:

Συμφωνίες για την καταπολέμηση της απάτης με τρίτες χώρες:

- Προσχέδιο συμφωνίας με το Λιχτενστάιν

- Διαπραγματευτική εντολή για συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες

3. Στατιστικά: Έκθεση της EUROSTAT

Το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να υιοθετήσει συμπεράσματα με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8/1/2010  για τα δημοσιονομικά στατιστικά δεδομένα της Ελλάδας την περίοδο 2004-2008. Η έκθεση αυτή συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ECOFIN της 10ης Νοεμβρίου 2009.

Σε σχέση με τα ελληνικά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία, πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαγνωστικού χαρακτήρα και οι προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος θα έρθουν στην ατζέντα του επόμενου ECOFIN. Στα συμπεράσματα της 10ης Νοεμβρίου είχε υπάρξει ήδη μια πρώτη θετική αναγνώριση των πρωτοβουλιών που έχει πάρει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση.

Γ. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στρατηγική ΕΕ 2020

Στις 24 Νοεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης με θέμα τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο μέλλον για την οικονομία της ΕΕ μέσω της Στρατηγικής 2020. Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι να επιτευχθεί πιο πράσινη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η νέα στρατηγική θα βασιστεί στα αποτελέσματα και την εμπειρία της Στρατηγικής της Λισαβόνας και θα πρέπει να επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς:

- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας με ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση

- Παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς

- Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και πιο πράσινης οικονομίας