Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού έτους 2010

2010-01-15 16:15

 Φορολογικός Οδηγός Oικονομικού έτους 2010

 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

   Υπουργός Οικονομικών

Αγαπητή φίλη /Αγαπητέ φίλε,

Με την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μου δίνεται μια ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας. Πριν από όλα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα διαχειριστεί με σεβασμό και διαφάνεια κάθε ευρώ που συνεισφέρετε στα δημόσια έσοδα. Και ξεκινώ αυτή τη σχέση λογοδοσίας περιγράφοντας συνοπτικά τους στόχους της φορολογικής μας πολιτικής.

Το 2010 είναι ένα κρίσιμο έτος για την πορεία της οικονομίας μας. Είναι η χρονιά κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να πραγματοποιήσει μια τεράστια προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και η χώρα να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προστατεύσει την αυτονομία των οικονομικών της αποφάσεων, να προοδεύσει μέσα από κανόνες διαφάνειας και δίκαιης αναδιανομής του βάρους και ωφελειών των οικονομικών αποφάσεων.

Με άξονα τη διαφάνεια, την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου.

Στόχος της φορολογικής μας πολιτικής είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Ένα πλαίσιο που ενθαρρύνει την ειλικρίνεια και μέσα σε αυτό κάθε πολίτης μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα με τις πραγματικές του δυνατότητες και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ισότιμη μεταχείριση, ανάλογη της οικονομικής τους κατάστασης.

Το πλαίσιο και οι κανόνες φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών
που ισχύουν σήμερα εντείνουν την άδικη και διακριτή μεταχείριση πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, δημιουργώντας φορολογούμενους πολλών ταχυτήτων ακόμη και στις ίδιες κατηγορίες εισοδημάτων. Για τους λόγους αυτούς και μέσα από διάλογο με εκπροσώπους κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και εκπροσώπους ομάδων φορολογούμενων γίνεται η αναμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών με στόχους:

 •     την εφαρμογή μας ενιαίας, προοδευτικής τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα,

 •     την εφαρμογή της προοδευτικής φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,

 •     την επαναφορά του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο,

 •     την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης,

 •     την κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών,

 •     τη φορολόγηση των διανεμομένων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων,

 •     τη φορολόγηση της υπεραξίας από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές με συμψηφισμό των ζημιών,

 •     τον λογιστικό προσδιορισμό όλων των εισοδημάτων,

 •     τον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών,

 •     τη φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες.

 
Η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας για ένα πραγματικά δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό πλαίσιο με δράσεις για:

 •     την εξυγίανση του φορολογικού συστήματος,

 •     την απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών,

 •     την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων του διαδικτύου στην οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών,

 •     την αναδιοργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών

 •     την αποδοτική διεξαγωγή ελέγχων και μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων στοιχείων,

 •     την είσπραξη των δημοσίων εσόδων,

 •     την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους,

 •     τη σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη Φορολογία Εισοδήματος,

 •     την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.


Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι άμεση προτεραιότητα μας γιατί αποτελεί τη χειρότερη ίσως μορφή αδικίας μέσα στο φορολογικό μας πλαίσιο, που εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους, πολλαπλασιάζει τη διαφθορά και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας μεταξύ των πολιτών και αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή έχει πολλές όψεις και κάποιες από αυτές ενθαρρύνονται και από το ίδιο το πλαίσιο και το σύστημα φορολόγησης που επιτρέπει την απόκρυψη και την αποφυγή δήλωσης φορολογητέας ύλης.

Οι αλλαγές που φέρνει η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρόσθετο βάρος στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη δίκαιη ανακατανομή των φορολογικών υποχρεώσεων. Τα φορολογικά έσοδα θα διοχετεύονται με διαφάνεια σε δράσεις που αναδιανέμουν το εισόδημα, δημιουργούν ανάπτυξη, ενισχύουν το κοινωνικό κράτος, βελτιώνουν την ποιότητα στην παροχή κοινωνικών αγαθών όπως η υγεία και η εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται χρόνο, όμως η ανάγκη για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας επιβάλλει ταχύτατη δράση. Παρόλα αυτά στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2009 (οικονομικό έτος 2010) δεν ήταν δυνατό να θεσμοθετηθούν μεγάλες βελτιώσεις και αλλαγές στο σύστημα δηλώσεων. Κατά συνέπεια, όσον αφορά το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010, στην οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2009, διατηρείται σχεδόν η ίδια μορφή και περιεχόμενο, με ελάχιστες μεταβολές, οπότε δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωσή του.

Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στη βάση της διαφάνειας. Από τη δική μου θέση πιστεύω στη καλή μας συνεργασία και δεσμεύομαι ότι θα προσπαθώ για να γίνεται καλύτερη καθημερινά.