Ανακοίνωση σχετικά με τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 ΔΕΚΟ

2011-03-22 16:36

  

ο Υπουργείο Οικονομικών αναρτά στο διαδίκτυο τα μηνιαία στοιχεία εσόδων, εξόδων και απασχόλησης για 15 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, όπως υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΟΑΣΑ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΣ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΜΟΔ, ΟΣΚ, ΕΑΒ, ΕΤΑ, ΟΔΙΕ).

Στα συνολικά συγκριτικά στοιχεία Ιανουαρίου 2010-2011 (πίνακας 1) δεν περιλαμβάνεται  η ΜΟΔ καθώς δεν έχει υποβάλει στοιχεία για τον Ιανουάριο 2010.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση δεν περιλαμβάνει τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ διότι η διαδικασία οριστικοποίησης των λογαριασμών για τον Ιανουάριο 2011 δεν έχει ολοκληρωθεί από τις εταιρείες και συνεπώς τα τελικά οικονομικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα στην παρούσα φάση.

 

Πινάκας 1: Σύνολο 14 δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

     

Ποσά σε χιλ. €

       
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΙΑΝ. 2011

ΙΑΝ. 2010

%
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

64.578

80.901

-20%

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

11.853

36.098

-67%

 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1.630

2.653

-39%

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

898

722

24%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

67.702

84.277

-20%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

79.412

120.375

-34%

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.543

87.646

-31%

 

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

17.767

26.645

-33%

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

5.463

10.836

-50%

 

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

2.510

4.738

-47%

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

1.725

1.827

-6%

 

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1.950

5.459

-64%

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

12.778

13.376

-4%

 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

9.211

14.127

-35%

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

861

205

320%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

112.858

164.959

-32%

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

-45.156

-80.682

-44%

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

-33.446

-44.584

-25%

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

18.910

22.008

-14%

 

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Ιανουαρίου 2011 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010 για τις 14 εταιρίες που υπέβαλαν τα μηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

 

1.         Παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιρειών τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 της τάξης του 32%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε:

 

-           Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

-           Μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

-           Μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.

2.         Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 κατά 34%, η δε μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20%, μικρότερη από την συγκράτηση των δαπανών (32%).

3.         Σημαντική μείωση κατά 67% παρουσιάζει και το συνολικό  ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) τον Ιανουάριο 2011 οι οποίες περιορίστηκαν σε €11 εκ. από €36 εκ. τον Ιανουάριο 2010.

4.         Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Ιανουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά 3.098 εργαζόμενους).

5.         Σε ότι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25% σε σχέση με το 2010 οι οποίες περιορίστηκαν σε €33,4εκ. τον Ιανουάριο του 2011 έναντι €44,5εκ. τον Ιανουάριο του 2010, βελτιούμενα κατά €11 εκ..

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών