ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2010-10-13 13:41

  

   Στα 587.213 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,16% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση κατά 5,84% καταγράφεται σχετικά και με τους μακροχρόνια ανέργους.


    Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 197.922 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 3,27% (6.269 άτομα) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 ενώ οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εμφανίζονται αυξημένες 3.348 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

    Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 90.657, αυξημένες κατά 72,16% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο και μειωμένες κατά -7,38% σχετικά με τον Σεπτέμβριο του 2009. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.570, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 40.998 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 33.886. Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται σε 72.568, το 56,50% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 13,20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2009 (64.106).

    Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -15.797 έναντι -6.550 τον Σεπτέμβριο του 2009, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία.

    Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα Σεπτέμβριο του 2010.

    Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

    Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


    Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2010 ανήλθε σε 587.213 άτομα. Από αυτά 201.498 (34,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 385.715 (65,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,46% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,79%.

    Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν :

    4 Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.991 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 3,16%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (8,75%).

    4 Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 11.123 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 5,84%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων(9,84%) και στην Περιφέρεια Αττικής (7,97%).

    Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Σεπτέμβριο 2010 ανήλθε σε 77.846 άτομα, από τα οποία 26.772 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 51.074 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

    Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

    Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 197.922 άτομα από τα οποία οι 195.739 (ποσοστό 98,90%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι και οι 2.183 (ποσοστό 1,10%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 157.871 άτομα.

    Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν:

    4 Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.269 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 3,27%.

    4 Αύξηση των κοινών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.307 άτομα, με ποσοστιαία αύξηση 3.33%.

    4 Μείωση των εποχικών επιδοτούμενων ανέργων τουριστικών επαγγελμάτων από τον προηγούμενο μήνα κατά 38 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -1,71%,

    4 Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.722 άτομα, με ποσοστιαία μείωση -5,80%.

    4 Αύξηση των νέων αιτήσεων για παροχή επιδόματος ανεργίας σε 9.928 τον Σεπτέμβριο έναντι 6.580 τον Αύγουστο,. Σημειώνεται ότι το μέγεθος αυτό ανερχόταν σε 30.829 αιτήσεις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

    Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

    Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

    Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 90.657, αυξημένες κατά 72,16% από τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο (52.660) και μειωμένες κατά -7,38% σχετικά με τον Σεπτέμβριο του 2009 (97.876)

    Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας, οι αναγγελίες πρόσληψης τον Σεπτέμβριο εμφανίζουν αύξηση έναντι του Αυγούστου, που ανέρχεται σε 73,7% το 2006, 58,50% το 2007, 95,67% το 2008, 85,42% το 2009 και 72,16% το 2010.

    Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

    Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 31.570, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 13.345 άτομα.

    Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

    Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 40.998, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 19.813 άτομα.

    Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται σε 72.568, το 56,50% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 13,20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2009 (64.106).

    Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

    Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 33.886, μειωμένες κατά -15,96% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2009 (40.320) και αυξημένες κατά 33,51% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (25.380).

    Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

    Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε -15.797. Το μέγεθος αυτό τον Σεπτέμβριο του 2009 ήταν -6.550, τον Σεπτέμβριο του 2008 ήταν -554 και τον Σεπτέμβριο του 2007 ήταν -1.764, δηλ. εμφανίζει αρνητικές τιμές τα τελευταία έτη .

    Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.