Αριθ.Πρωτ.: 1068022/1248/A0012/8.7.2009 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς κα

2009-07-08 16:14

Αθήνα,8 Ιουλίου 2009
Αριθ.Πρωτ.: 1068022  / 1248 / A0012                           
 
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                      
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.


Ταχ. Δ/νση   :Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αικ.Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο    : 210 3375317-318
ΦΑΞ             : 210 3375001


ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού.Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 ΑΆ) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27.12.2005) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
            
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.    
 
4. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών οργανώσεων φοροτεχνικών και ιδιωτών.
           
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ ΒΆ 40) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
   
6. Tη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   
1. Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδικτύου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 όλων των κατηγοριών, των υποχρέων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα', ββ', γγ', δδ' και εε' της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994, παρατείνονται μέχρι και 15.7.2009, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
   
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
   
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        

Ακριβές  Αντίγραφο                                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ