Αρ.Πρωτ.1062316/299/0015 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/ΠΟΛ.1081/0015/12.6.2009, στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων(συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.).

2009-09-17 11:52

 

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  ΤΜΗΜΑ  Β΄        

  Αθήνα,  7 Σεπτεμβρίου 2009

Αρ.Πρωτ.:  1062316/299/0015

  Ταχ. Δ/νση      :  Καρ. Σερβίας 10

              ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

  Ταχ. Κώδικας :  101 84  ΑΘΗΝΑ

 

  Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη

 

  Τηλέφωνο       :  2103610065

 

 

ΘΕΜΑ:

Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/ΠΟΛ.1081/0015/12.6.2009, στις περιπτώσεις διεξαγωγής κοινωνικών εκδηλώσεων(συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.).

       Σχετ. : Η από 24.6.2009 αίτησή σας.

 

       Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

       1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/ΠΟΛ.1081/0015/12.6.2009 (ΦΕΚ Β’ 1211/19.6.2009), ορίζεται ότι από 1.7.2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες και λοιπά  συναφή), εκδίδουν και παραδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.), που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π. δ/γμα 186/1992), αμέσως με την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε παραγγελίας, αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β΄). Η ρύθμιση αυτή αφορά ουσιαστικά ένα μέρος των υπόψη εκμεταλλευτών, που έκαναν χρήση του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των α.λ.π. με την έκδοση των δελτίων παραγγελίας, αφού ως γνωστόν η έκδοση των δελτίων παραγγελίας αποτελούσε δυνητική ευχέρεια  και όχι υποχρέωση του επιτηδευματία.

       Συνεπώς, με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων οι εν λόγω εκμεταλλευτές εκδίδουν πλέον στο σύνολό τους τις α.λ.π. σύμφωνα με όσα ισχύουν από τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και τα οποία εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση πώλησης αγαθών σε ιδιώτη πελάτη, δηλαδή άμεσα με την παράδοση των αγαθών.

2. Ενόψει των προαναφερομένων, σε περίπτωση που τα ως άνω μνημονευόμενα καταστήματα διατίθενται για τη διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων (συνεστιάσεις λόγω γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.),για διευκόλυνση λόγω της ιδιομορφίας των εν λόγω συναλλαγών (ένας αντισυμβαλλόμενος πελάτης, διαφορετικές συμφωνίες ανά αντισυμβαλλόμενο πελάτη κ.λπ.), μπορεί να εκδίδεται μία «συνολική» απόδειξη με το αρχικώς συμφωνηθέν «συνολικό» τίμημα, με την έναρξη εκτέλεσης (σερβιρίσματος)  της σχετικής συμφωνίας.

Για κάθε επιπλέον, συμπληρωματικά, σερβιριζόμενο είδος, πέραν των αρχικώς συμφωνηθέντων, εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης  Α.Υ.Ο.Ο. 1057674/279/ΠΟΛ.1081/0015/12.6.2009.     

Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας μπορεί να τηρείται – εκδίδεται «ανοιχτό» Δελτίο Αποστολής, με την έναρξη του σερβιρίσματος, στο οποίο καταχωρείται κάθε σερβιριζόμενο είδος και στη συνέχεια να εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης ή να τηρείται - εκδίδεται Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, κατά τον ίδιο τρόπο (έγγραφό μας 1093190/747/0015/31.10.2001).

 

                                                                                                Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

                   Ακριβές Αντίγραφο

          Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

           ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες πίνακα Β΄

2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις

3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και

    Περιφερικές Διευθύνσεις αυτής.

4. κο Θεοδωρίδη  Παναγιώτη

   Αισώπου 16

   546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.Γραφείο κου Υφυπουργού

2. Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα

3. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Φορολογίας

4. Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων

     α)  Γραφείο κου Δ/ντη

     β) Τμήμα Α’ (2 αντίγραφα)

     γ) Τμήμα Β’ (10 αντίγραφα)

     δ) Τμήμα Γ’ (2 αντίγραφα)