ΠΟΛ.1060/29.4.2009 Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008

2009-05-07 17:06

Αθήνα, 29  Απριλίου 2009
Αριθ.Πρωτ.: 1044390 / 421  /Τ.&Ε.Φ.
ΠΟΛ: 1060

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ:
α) ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
β) ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ.16) ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:     Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008
ΣΧΕΤ.:     Η αριθμ. 1100818/658/ Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1119/ 23-10-2007 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, αναφορικά με τη διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008 και κατά το μέρος που αφορά στην καταστροφή των αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε κάθε Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να συσταθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμμέσων και Ειδικών Φόρων και τον κατά περίπτωση υπάλληλο που έχει ορισθεί για τη φύλαξη των σημάτων αυτών.

Με ευθύνη της ανωτέρω Επιτροπής, παρουσία και του αρμοδίου Οικονομικού Επιθεωρητή ή του Οικονομικού Επιθεωρητή που θα ορίσει ο Προϊστάμενος της οικείας Οικονομικής Επιθεώρησης, θα καταμετρηθούν τα σήματα κατά κατηγορία και θα καταστραφούν όλα.

Για τις ανωτέρω ενέργειες θα συνταχθεί πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής και θα θεωρηθεί από τον αρμόδιο Επιθεωρητή.

Σας υπενθυμίζουμε πως με την αριθμ.1040265/607/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1071/3.4.2008 εγκύκλιο που αφορούσε την καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007 δόθηκαν οδηγίες και για την καταστροφή των σημάτων (5 κάθε κατηγορίας) του έτους 2000 και προηγούμενων, που είχαν διατηρηθεί στο αρχείο των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.


            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑΣ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ