ΠΟΛ.1056/16.4.2009 Τροποποίηση της με αριθμ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007 απόφασης για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων

2009-04-23 01:25

Αθήνα,  16.4. 2009
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                         
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                           
Αριθ. Πρωτ.: 1040776/2851/209/Β0014            
14η Δ/ΝΣΗ  ΦΠΑ                                                                                      
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄ & Β΄      
                                               
ΠΟΛ. 1056
 
Ταχ. Δ/νση     : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                 
Πληροφορίες :                                          
Τηλέφωνο      : 2103645848, 2103645378                             
Fax                : 210-3645413                                                     
e-mail            : fpa-b1@ky.ypoik.gr                               
                


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007  απόφασης για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων
                                           
            

                                               ΑΠΟΦΑΣΗ
               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), και ειδικότερα:
    α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 5 του    
    άρθρου 8,
    β) τις διατάξεις της περίπτωσης κστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22,
    γ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33
    δ) τις διατάξεις του άρθρου 36
    ε) τις διατάξεις του άρθρου 38
   στ) τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63
    ζ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3522/2006.

3. Την απόφαση 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ.1112/5.10.2007.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

5. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ40/Β/16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το άρθρο 1 της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 1093809/8296/1161/Β0014/ ΠΟΛ.1112/5.10.2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«'Αρθρο 1
Έννοια εμπορικού κέντρου

1. Ως εμπορικό κέντρο νοείται το ακίνητο ή το συγκρότημα ακινήτων τα οποία αποτελούν ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για το οποίο συντρέχουν τουλάχιστον οι εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτει κατΆ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα,
β) λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργήσει υπό ενιαία διαχείριση και εκμετάλλευση,
γ) διαθέτει χώρους κατάλληλους για άσκηση δραστηριότητας παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών,
δ) οι χώροι του εκμισθώνονται τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) διαφορετικές επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικό κατάστημα.

2. Οι αιτήσεις φορολόγησης που υπεβλήθησαν μέχρι 9.5.2008, ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου 1053013/3042/444/Β0014/ΠΟΛ.1081/9.5.2008, με την οποία τέθηκε ερμηνευτικά ως προϋπόθεση το σημείο δ) της ανωτέρω παραγράφου 1, γίνονται αποδεκτές, για λόγους χρηστής διοίκησης, και χωρίς να πληρούται η προϋπόθεση του εν λόγω σημείου δ), εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.».

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ    

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας