Αριθμ. Πρωτ. 1044949/2672/0016 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

2009-05-07 17:03

Αθήνα  4. 5 .2009
Αριθ. Πρωτ. 1044949/2672/0016

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ            
ΘΕΜΑΤΩΝ                                                       
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ            
α)Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)              
ΤΜΗΜΑ: ΔΆ
β)Δ/ΝΣΗ 12η(ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ: AΆ                                                            
Ταχ.Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10                                 
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα                                      
Πληροφορίες:                             
Tηλέφωνο     : 210 3632307, 210 3375376                    
Fax               : 210 3632307,  210 3375001

Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
α) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
    Δ/νση Τομέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
               
                     
                                                   
ΘΕΜΑ: « Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών »

     
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
         
          Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/28.01.04).
2.Την 1104059/7953/2004(Φ.Ε.Κ.1962Β31.12.2004) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που καθορίζει τον τρόπο πληρωμής του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, τον χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και άλλο σχετικό θέμα.

3.Την υπΆ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40Β/16-1-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».


4.Ότι μέχρι την 31.03.2009, (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών), δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθούν τα  πιστοποιητικά του Ν.3220/2004 σε όλους τους δικαιούχους φοιτητές λόγω καταλήψεων σε ορισμένες εκ των Σχολών που αναφέρονται στο νόμο αυτό.

5.Το έγγραφο υπΆ αριθΆ 46139/14-4-2009 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περί χορήγησης παράτασης της προβλεπομένης προθεσμίας προς υποβολή αιτήσεων ένεκα των καταλήψεων Σχολών αυτού.


6.Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Να παραταθεί έως και  15 -5-2009 η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών που προβλέπεται από την 1104059/7953/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έληξε στις 31.03.2009.
2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ                ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


         Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
    α.α. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ