Αριθμός Πρωτ. Β/10070/12013/2055 22.07.2011 Προσθήκη διάταξης β’ στην παρ.8 του άρθρ.7 του Καταστατικού του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

2011-09-14 13:36

Αριθμός Πρωτ. Β/10070/12013/2055 22.07.2011 Προσθήκη διάταξης β’ στην παρ.8 του άρθρ.7 του Καταστατικού του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.