ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Μέτρα διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων λόγω της οικονομικής κρίσης επιχειρήσεων

2009-12-09 15:06

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Μέτρα διευκόλυνσης της εξυγίανσης των υπερχρεωμένων λόγω της οικονομικής κρίσης επιχειρήσεων
Άρθρο μόνο


Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, στον Πτωχευτικό Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153 Α΄), ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η χρονική περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ανωτέρω Κώδικα αυξάνεται στους τέσσερις (4) μήνες.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 101 του ανωτέρω Κώδικα απαιτήσεις κατά του οφειλέτη προκύπτουν σωρευτικά από τον ισολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης συνδιαλλαγής και από τα εμπορικά του βιβλία.
3. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του ανωτέρω Κώδικα, το ανώτατο όριο των δύο ετών της συμφωνίας αυξάνεται σε πέντε (5) έτη.
4. Στο άρθρο 103 του ανωτέρω Κώδικα προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:«5. Η διαδικασία για επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής από το πτωχευτικό δικαστήριο παραλείπεται, εφόσον σε αυτήν έχει συμβληθεί πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπεί το εξήντα τοις εκατό (60%) των α-
παιτήσεων. Η συμφωνία συνδιαλλαγής δημοσιεύεται και στην περίπτωση αυτή στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.»
5. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ανωτέρω Κώδικα, η περίοδος αναστολής των έξι (6) μηνών αυξάνεται σε ένα (1) έτος.
6. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ανωτέρω Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Συμφωνία, στην οποία συμβάλλεται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπεί το εξήντα τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων, δεσμεύει και τους πιστωτές που δεν την υπέγραψαν.»
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ανωτέρω Κώδικα αφορούν και στους δεσμευόμενους από τη συμφωνία μη συμβληθέντες πιστωτές.
8. Το ποσοστό των απαιτήσεων του άρθρου 110 του α- νωτέρω Κώδικα μειώνεται σε δέκα τοις εκατό (10%), ο χρόνος δε που μπορεί να καταβληθεί το σχετικό ποσό, τμηματικά ή εν όλω, επιμηκύνεται μέχρι τρία (3) έτη.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009

Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Νικόλαος Δένδιας
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
Γρηγόριος Αποστολάκος
Δημήτριος Σταμάτης
Χρήστος Ζώης
Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Χρήστος Μαρκογιαννάκης
Βασίλειος Μιχαλολιάκος
Αθανάσιος Νάκος
Αναστάσιος Νεράντζης
Προκόπιος Παυλόπουλος
Κωνσταντίνος Τζαβάρας
Ιωάννης Βρούτσης
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος
Θεόδωρος Καράογλου
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης
Νικόλαος Λέγκας
Φωτεινή Πιπιλή
Αθανάσιος Δαβάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αθανάσιος Μπούρας
Νικόλαος Νικολόπουλος
Ιωάννης Παπαθανασίου
Μάριος Σαλμάς
Χρήστος Σταϊκούρας
Μαργαρίτης Τζίμας
Μιχαήλ Χαλκίδης
Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα
Ευάγγελος Αντώναρος