Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010

2010-01-04 12:20

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                             Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2009
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 2/94816
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 20η Προϋπολογισμού
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37                                        ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας διανομής
10165 Αθήνα

Θ Ε Μ Α : «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010».


Σας κοινοποιούμε εγκύκλιό μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σ’ αυτή.
Η εν λόγω εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.glk.gr).

                                                         

                                                                                        Ο Διευθυντής α/α
                                                                                       Κ. Σπηλιωτόπουλος
                  Ακριβές αντίγραφο
          Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

 

 

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010