Αρ.Πρωτ: 1146405 / ΔΕ-Β΄ 14.10.2010 Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

2010-11-23 17:47

  

                                                                       ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1829/Β’/22.11.2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                         Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                        Αρ.Πρωτ: 1146405 / ΔΕ-Β΄
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
2)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                     ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
3)ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 2103375204


ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’-211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’-249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9-12-2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
ζ) Της αριθ. 1097603/1206/Α0006/3-12-2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
η) Της αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5-9-2007 (Φ.Ε.Κ.Β΄-1843) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
θ)Της 1021292/3436/ΔΕ-Β/20-2-2009(Φ.Ε.Κ.Β΄-399) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5-9-2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄-2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
ια) Του π.δ.551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α’-259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ.16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α’-6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' - 2).
ιδ) Της 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄-486) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28-7-1998 (Φ.Ε.Κ. Β΄-841) και 1052446/7121/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1206/7-6-2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄-755)Α.Υ.Ο. και την 1009921/83/Α0006/04-02-2004 (Φ.Ε.Κ. Β-241)Α.Υ.Ο.Ο.
ιε) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α’-137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-38).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

    1. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟ ΕΥΡΩ

ΕΩΣ ΕΥΡΩ

α) Δ.Ε.Κ.

από 9.000.001

και άνω

β) Π.Ε.Κ.

από 1.030.001

9.000.000

γ) Δ.Ο.Υ. Α' τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004)

έως

1.030.000

δ) Δ.Ο.Υ. Α' τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004)

έως

600.000

ε) Δ.Ο.Υ. Β' τάξης (για υποθέσεις που δεν τηρούνται βιβλία ή που τηρούνται βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

έως

100.000


Ειδικότερα, στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β' τάξης, για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, περιέρχονται, από τις υποθέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων που δεν τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές μέχρι 100.000 ευρώ, κατά τη χρήση που έκλεισε εντός του έτους 2009, σύμφωνα και με τον ανωτέρω πίνακα. Στην περίπτωση αυτή από τις λοιπές ανέλεγκτες χρήσεις, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης υπάγονται εκείνες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο όριο.
Οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών κατά τη χρήση που έκλεισε εντός του έτους 2009 από 600.001 έως 1.030.000 ευρώ χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004), καθώς και οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών μέχρι 100.000 ευρώ με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α' τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 19 της παρούσας.
Προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατά τη χρήση που έκλεισε μέσα στο έτος 2009 προσδιορίζονται με βάση το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών όλων των κλάδων. Επί υπερδωδεκάμηνης περιόδου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης περιόδου. Για διαχειριστική περίοδο μικρότερη του έτους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου αυτής.
    2. Στα ίδια Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) της παραγράφου 1 υπάγεται και η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, όπως ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31-12-2008, καθώς και των υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν εντός των ετών 2010 και 2011.
Αντίθετα, η διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων του προηγούμενου εδαφίου, των υποθέσεων που ανήκουν από πλευράς ορίων ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως η ελεγκτική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και Βιβλίων και Στοιχείων.
    3. Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που θα κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός των ετών 2010 και 2011 κρίνεται με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας.
    4. Στα Δ.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των μητρικών επιχειρήσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/20, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας.
    5. Στα Δ.Ε.Κ. και τα Π.Ε.Κ., κατά περίπτωση, υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό (συγχώνευση, απορρόφηση ,διάσπαση κ.λ.π.) που έγινε μέχρι και το έτος 2009 ή γίνεται τα έτη 2010
και 2011, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους.
Εφόσον, όμως, η επιχείρηση ή όλες οι επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που προέκυψαν από το μετασχηματισμό θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ο δε οριστικός (τακτικός) έλεγχος των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα διενεργηθεί επίσης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.).
    6. Αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) για διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές) ή ατομικής επιχείρησης του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με κριτήριο υπαγωγής προκειμένου να προσδιορισθεί το
Ελεγκτικό αυτό Κέντρο (Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ.), τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2009, είτε της ατομικής επιχείρησης του συζύγου από εισοδήματα από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές), είτε της ατομικής επιχείρησης της συζύγου από εισοδήματα από τις ίδιες κατηγορίες (πηγές), κατά τις διακρίσεις της παρούσας.
    7. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, παραμένει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανεξαρτήτως του ύψους ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολογιών του ίδιου υπόχρεου, πέραν αυτών του προηγουμένου εδαφίου, καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζόμενων των ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του πλοίου για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας.
Ειδικότερα, στο Π.Ε.Κ. Πειραιά ανήκει η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολογιών των υποθέσεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, επιπέδου Π.Ε.Κ.
    8. Σε υποθέσεις που, για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και τις συναφείς εν γένει διατάξεις, συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης, είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και σε περίπτωση κατάργησης αυτής, η
αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για το εν λόγω διαχειριστικό έτος, εκτός εάν για το έτος αυτό η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας είναι Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης ή Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας όσον αφορά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Ειδικά επί υποθέσεων που έχουν περαιωθεί με τις διατάξεις του ν. 3259/2004, όπως αυτός ίσχυσε αρχικά και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, για τις οποίες προκύπτουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού, αρμόδια ελεγκτική αρχή για τον έλεγχο και
την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης είναι αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας για κάθε διαχειριστική περίοδο που βαρύνεται με τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία, των ακαθάριστων εσόδων της κατά περίπτωση βαρυνόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) δύνανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου ή πράξη, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν ή περαιώθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφόσον τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτών κατά το χρόνο διεξαγωγής του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
    9. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών) φύλλων ελέγχου – πράξεων επί των υποθέσεων αυτών γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις και σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για τις συγκεκριμένες χρήσεις, εκτός εάν για το έτος αυτό η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας είναι Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης ή Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας όσον αφορά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που η ελεγκτική αρμοδιότητα των επόμενων ανέλεγκτων χρήσεων των παραπάνω υποθέσεων υπάγεται σε ανώτερη ελεγκτική αρχή, τότε δύναται η ανώτερη αυτή ελεγκτική αρχή να συνεχίσει τον έλεγχο και να εκδώσει και κοινοποιήσει οριστικά (συμπληρωματικά) φύλλα ελέγχου – πράξεις των υποθέσεων αυτών.
    10. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), καθώς και των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή των δικαιούχων του κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/94, η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η ωφέλεια προκύπτει από επιχείρηση που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα άλλης αρχής, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την αποστολή των αποτελεσμάτων του, για την περαιτέρω σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων αρμοδίως.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών έχουν περαιωθεί με οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχουν περαιωθεί οριστικά οι υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ίδιων ετών, αρμόδια για τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. Ειδικά για τις Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998, όπως ισχύει.
Επίσης, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(Φ.Α.Π., ν.3842/10), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
    11. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους σχετικούς νόμους. Αν, όμως, συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ. ή τα Π.Ε.Κ., τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

    12. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους 2009, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεών τους εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
    13. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 2009 ή και τα προηγούμενα έτη μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη τέθηκαν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή από πραγματικά περιστατικά (αυτοψία κ.λ.π.) προκύπτει ότι ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους για οποιοδήποτε λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρήση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5 και 7 της παρούσας.
    14. Εξαιρετικά, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης, σύμφωνα και με την 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, περιέρχεται ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων (μετοχών, ομολογιών κτλ.) που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ.Α΄266), καθώς και των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή ολόκληρης ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., για τον οποίο (έλεγχο) απαιτούνται ειδικές ελεγκτικές γνώσεις (έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. – εμπορικός έλεγχος) και τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που, λόγω χωρικής αρμοδιότητας, υπεβλήθησαν σε Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης.
    15. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, παραμένουν όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, καθώς και τις διατάξεις του π.δ.280/1997, όπως αυτές ισχύουν.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους που περιέρχεται σε αυτά με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου.
    16. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) καθίστανται αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του ν.2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
    17. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
18. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5-9-2007 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ελέγχονται από αυτές. 9ς έναρξη ελέγχου θεωρείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.
19. α) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου ως ακολούθως:

 

α/α

Από Δ.Ο.Υ. Α' τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου

Στη Δ.Ο.Υ. Α' τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου

1.

Ναυπάκτου

Μεσολογγίου

2.

Γρεβενών

Κοζάνης

3.

Κω

Ρόδου

4.

Διδυμοτείχου

Αλεξανδρούπολης

5.

Ορεστιάδας

Αλεξανδρούπολης

6.

Κύμης

Χαλκίδας

7.

Ιστιαίας

Χαλκίδας

8.

Καρύστου

Χαλκίδας

9.

Λίμνης

Χαλκίδας

10.

Καρπενησίου

Λαμίας

11.

Αμαλιάδας

Πύργου

12.

Λεχαινών

Πύργου

13.

Αλεξανδρείας

Βέροιας

14.

Νάουσας

Βέροιας

15.

Ηγουμενίτσας

Α’ Ιωαννίνων

16.

Ελευθερούπολης

Α΄ Καβάλας

17.

Χρυσούπολης

Β΄ Καβάλας

18.

Κιάτου

Κορίνθου

19

Ελασσόνας

Α’ Λάρισας

20.

Φαρσάλων

Β’ Λάρισας

21.

Ιεράπετρας

Αγίου Νικολάου

22.

Λευκάδας

Πρέβεζας

23.

Αλμυρού

Α’ Βόλου

24.

Μεσσήνης

Καλαμάτας

25.

Σαλαμίνας

Δ’ Πειραιά

26.

Σάμου

Χίου

27.

Σιδηροκάστρου

Α’ Σερρών

28.

Αταλάντης

Λαμίας

29.

Πολυγύρου

Ζ’ Θεσσαλονίκης

30.

Νέων Μουδανιών

Καλαμαριάς

31.

Κάτω Αχαΐας

Α’ Πατρών

 

β) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και οι υποθέσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων των ίδιων Δ.Ο.Υ., υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης που έχουν ορισθεί με την Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998, όπως ισχύει.
γ) Ειδικά για υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β΄, υπάγονται στον έλεγχο Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου, η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 1057037/1181/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 A.Y.O., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων των υποθέσεων της κατά τόπο αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ακριβές Αντίγραφο                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ