Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2010-02-25 18:37

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

 

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας, εισάγονται μια σειρά από σημαντικές διοικητικές καινοτομίες που διευκολύνουν την εγκατάσταση των φυσικών και των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών:

 • Επιβάλλεται η διοικητική απλοποίηση στον τομέα των υπηρεσιών
 • Επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης για τους παρόχους και τους αποδέκτες υπηρεσιών. Τα κέντρα αυτά πρέπει να λειτουργούν ηλεκτρονικά και από απόσταση και η λειτουργία τους ανατίθεται στα ΚΕΠ.
 • Επιβάλλεται απογραφή της νομοθεσίας που διέπει τις υπηρεσίες προκειμένου να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν διατάξεις που παρεμποδίζουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και
 • Θεσπίζεται μηχανισμός διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή διασύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΙΜΙ που αποτελεί διευρωπαϊκό δίκτυο και λειτουργεί πιλοτικά από 1-1-2009 στον τομέα των υπηρεσιών

Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας είναι οριζόντιες και όχι κλαδικές και καλύπτουν το σύνολο του τριτογενούς τομέα, με σημαντικές, ωστόσο, εξαιρέσεις. Ειδικότερα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Οι υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Οι υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, των αστικών συγκοινωνιών, των λιμενικών υπηρεσιών, ταξί και ασθενοφόρων.
 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας
 • Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (ιατρικές και φαρμακευτικές)
 • Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες
 • Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
 • Οι κοινωνικές υπηρεσίες
 • Οι ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας και
 • Οι υπηρεσίες συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.

Η δομή του Σχεδίου Νόμου είναι η εξής:

 • Κεφάλαιο Α’ Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-5)
 • Κεφάλαιο Β’ Διοικητική απλούστευση (άρθρα 6-9)
 • Κεφάλαιο Γ’ Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών
  • Τμήμα 1 Άδειες (άρθρα 10-14)
  • Τμήμα 2 Απαιτήσεις που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση (άρθρα 15-16)
 • Κεφάλαιο Δ’ Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών
  • Τμήμα 1 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και συναφείς παρεκκλίσεις (άρθρα 17-19)
  • Τμήμα 2 Δικαιώματα των αποδεκτών των υπηρεσιών (άρθρα 20-22)
 • Κεφάλαιο Ε’ Ποιότητα των υπηρεσιών (άρθρα 23-27)
 • Κεφάλαιο ΣΤ’ Διοικητική συνεργασία (άρθρα 28-34)
 • Κεφάλαιο Ζ’ (άρθρο 35)
 • Κεφάλαιο Η’ Πρόγραμμα σύγκλισης (άρθρα 36-41)

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και το Kυριακή 28 Φεβρουαρίου.