ΠΟΛ.1052/7.4.2009 Γνωστοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο και των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φο

2009-04-12 23:54

Αθήνα, 7 Απριλίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1037271/1347/ΔΕ-Α
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ    
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ    
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ                                          
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α – Β              
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10    
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  :  Ι. Μανουσάκης
                Αθ. Ασημακόπουλος           
Τηλέφωνο    : 210-3375206-204        
FAX    : 210-3375416        

ΠΟΛ 1052

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 περί περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων χωρίς έλεγχο και των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων»

    Σας γνωρίζουμε ότι στις 6/4/2009 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ και διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών», με διατάξεις του οποίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

    Α. Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος)
   
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του εν λόγω σχεδίου νόμου προβλέπεται η αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3296/2004 περί εξαιρούμενων δηλώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 αυτού του νόμου.
    Με τις νέες αυτές διατάξεις, οι οποίες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του υπόψη σχεδίου νόμου εφαρμόζονται για δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2008 και μετά, ορίζεται ότι εξαιρούνται από τον αυτοέλεγχο οι δηλώσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των γεωργικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον οι παραπάνω επιχειρήσεις δεν προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα αυτού, των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών, των επιχειρήσεων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας πλοίων για τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης του πλοίου και των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τήρησαν βιβλία, αν και είχαν σχετική υποχρέωση.
    Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από την κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου στη Βουλή, δηλαδή από 6/4/2009.
   
2. Με βάση τις παραπάνω νέες διατάξεις μπορούν να υπαχθούν πλέον στον αυτοέλεγχο, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι αναγκαίες προς τούτο προϋποθέσεις, οι δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 31.12.2008 και μετά των ακόλουθων επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση ότι τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή λογιστικά:
    α) Των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται ότι αν τα καθαρά κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων προσδιορίζονται εν μέρει λογιστικά και εν μέρει εξωλογιστικά, αυτές δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο, όπως επίσης δεν υπάγονται σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.
    β) Των γεωργικών επιχειρήσεων.
    γ) Των επιχειρήσεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
   
3. Επειδή ενδεχομένως ορισμένες από τις ως άνω υπαγόμενες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τις κατά τα ανωτέρω δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 πριν την κατάθεση του υπόψη σχεδίου νόμου στη Βουλή και επειδή κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτού είχε λήξει η προθεσμία υποβολής ορισμένων από τις δηλώσεις αυτές, με την παρούσα γίνεται δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, ότι οι ως άνω υπαγόμενες επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, προκειμένου αυτές να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13 – 17 του ν. 3296/2004, μέχρι τις 11/5/2009 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου, με την προϋπόθεση, όμως, ότι έχουν υποβάλει εμπροθέσμως τις οικείες αρχικές δηλώσεις, εκτός αν από τις κείμενες διατάξεις η προθεσμία υποβολής των αρχικών δηλώσεων λήγει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
    Εννοείται, βέβαια, ότι όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13 – 17 του ν. 3296/2004 και με την υποβολή των οικείων αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεών τους.

    Β. Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

    Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ως άνω σχεδίου νόμου  επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1-11 του ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ίσχυσαν με βάση και τα άρθρα 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009, παράλληλα δε  παρέχεται η δυνατότητα στους επιτηδευματίες εκείνους που δεν έχουν ήδη αποδεχθεί την παραπάνω ρύθμιση, να την αποδεχθούν εντός συγκεκριμένου χρόνου.
    Οι κατά τα ανωτέρω νέες διατάξεις του ν. 3259/2004, καθώς και η περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων βάσει αυτών, ισχύουν από την κατάθεση στη Βουλή του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, δηλαδή από 6/4/2009.
    Ειδικότερα,  με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται τα ακόλουθα:
   
1. Ο επιτηδευματίας του οποίου υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχει συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εάν επιθυμεί την περαίωσή της μαζί με τις επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου, θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 αίτηση το αργότερο μέχρι τις 15/6/2009, εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές των σχετικών οδηγιών που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1130/2.10.2008. Σημειώνεται ότι για τις προαναφερόμενες υποθέσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  μέχρι την 20/2/2009 και εκκρεμεί  ακόμη η  περαίωση και από την προσκομισθείσα βεβαίωση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου δεν προκύπτει η ημερομηνία συζήτησής τους στο ακροατήριο, θα προσκομίζεται νέα βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο και μετά θα ακολουθεί η περαίωση.
   
2. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 καθώς και  η υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ανωτέρω νόμου και των άρθρων 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009 και σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας, λήγει την 30/6/2009. Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών (πιστοποιημένοι χρήστες) που επιθυμούν να υποβάλουν οι ίδιοι το οικείο Απογραφικό Δελτίο – Μηχανογραφημένο Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεών τους, εξακολουθεί να υφίσταται  η δυνατότητα  χρήσης της εφαρμογής που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται για κάθε ενδιαφερόμενο αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου-Μηχανογραφημένου Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
   
3. Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού καθώς και των διατάξεων των άρθρου 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009, για τις οποίες εκκρεμεί ενδεχομένως ακόμη η διαδικασία περαίωσης, περαιώνονται κατά τις διατάξεις αυτές.
   
4. Παρέχεται η δυνατότητα για όλες γενικά τις υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι 27/2/2009 τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού καθώς και των διατάξεων των άρθρων 28 του ν. 3697/2008 και 89 του ν. 3746/2009, τα οποία και κοινοποιήθηκαν περαιτέρω αλλά τελικά δεν επήλθε περαίωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, να περαιωθούν κατά τις διατάξεις αυτές, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της υποβολής σχετικής γραπτής αίτησης του ίδιου του επιτηδευματία προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία υποβάλλεται το αργότερο  μέχρι  30/4/2009.
    Σκόπιμο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, για την αποφυγή δεύτερης προσέλευσης των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ., η περαίωση να γίνεται άμεσα μετά την υποβολή της αίτησης από τον ίδιο το φορολογούμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εκτός αν αυτό είναι εξαιρετικά δυσχερές ή ο ίδιος ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί την άμεση περαίωση.
    Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη δυνατότητα και διαδικασία καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα εκδοθέντα γενικώς από την έναρξη ισχύος του ν. 3697/2008 (25/9/2008) μέχρι και την 27/2/2009 και κοινοποιηθέντα περαιτέρω Εκκαθαριστικά Σημειώματα των οποίων η προθεσμία αποδοχής είχε ήδη λήξει κατά την 6/4/2009, ημερομηνία κατάθεσης του παραπάνω σχεδίου νόμου στη Βουλή.
   
5. Εφόσον για τις υποθέσεις των πιο πάνω παραγράφων  3 και 4 της παρούσας έχουν περιέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πάσης φύσεως στοιχεία και γραπτές πληροφορίες οι οποίες αρχικά δεν υφίσταντο και γενικά εφόσον έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα του οικείου φακέλου, η περαίωση γίνεται κατά  τα οριζόμενα στις εν λόγω παραγράφους, υπό το  βάρος των νέων δεδομένων και  με την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να είναι εκκρεμείς και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης.
    Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα τροποποιείται κατά το χρόνο της περαίωσης, με βάση τις μεταβολές που έχουν επέλθει, το  Εκκαθαριστικό Σημείωμα  που είχε αρχικά εκδοθεί ή υποβληθεί, ενώ εάν δεν έχουν επέλθει μεταβολές η περαίωση θα γίνεται επί του ήδη  εκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ως έχει.
   
6. Για όλα τα λοιπά εν γένει θέματα εφαρμογής των νέων διατάξεων του άρθρου  10 του ως άνω σχεδίου νόμου ισχύουν οι κατά περίπτωση οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1130/2.10.2008, ΠΟΛ 1156/21.11.2008 και ΠΟΛ.1017/16.2.2009. Όπου στις εγκυκλίους αυτές  αναφέρονται οι ημερομηνίες 25/9/2008 και 16/2/2009 νοείται για την εφαρμογή των νέων ως άνω διατάξεων η ημερομηνία 6/4/2009. Ειδικά σε ότι αφορά τυχόν υποβληθείσες συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις (σχετ. η παρ.1 της εγκ. ΠΟΛ.1156/21.11.2008) λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι 25/9/2008.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ