ΓΓΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου - Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες

2011-12-06 12:14

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. για το έτος 2009 σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα στοιχεία της περιουσιακής σας κατάστασης που υπάρχουν την 01/01/2009 από τις δηλώσεις σας Ε9 που έχουν μέχρι στιγμής επεξεργαστεί. Αυτό γίνεται επιλέγοντας την καρτέλα «Περιουσιακή Κατάσταση».

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο τόσο στα στοιχεία της οικογενειακής σας κατάστασης, όσο και στα στοιχεία των ακινήτων σας όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2, προκειμένου να αποφασίσετε εάν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.

Εάν συμφωνείτε με την περιουσιακή εικόνα που σας εμφανίζεται για το έτος 2009 επιλέγετε «οριστικοποίηση Περιουσιακής Κατάστασης».

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το έτος 2010 και στην καρτέλα «Περιουσιακή Κατάσταση», εμφανίζεται η εικόνα σας που έχει διαμορφωθεί την 01/01/2010, βάση των δηλώσεων Ε9 που έχουν επεξεργαστεί.

Εάν επιλέξετε ότι συμφωνείτε για το έτος 2010, τότε η εικόνα αυτή θα μεταφερθεί αυτόματα στο έτος 2011 και θα αποτελεί την περιουσιακή σας εικόνα την 01/01/2011. Η πιο πάνω περιγραφόμενη διαδικασία ακολουθείται και για το έτος 2011. Επιλέξτε οπωσδήποτε Δημιουργία Δήλωσης Ε9 για το έτος 2011, εφόσον υπήρξαν μεταβολές στην οικογενειακή - περιουσιακή σας κατάσταση εντός του 2010 και πρέπει να δηλωθούν με δήλωση Ε9 έτους 2011.

Εάν διαφωνείτε με την οικογενειακή-περιουσιακή εικόνα που σας εμφανίζεται για το έτος 2009, μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να την τροποποίησετε, μέσω της «Δημιουργίας Δήλωσης Ε9» για το έτος 2009.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, δημιουργείται νέα περιουσιακή κατάσταση την 01/01/2009, η οποία μεταφέρεται αυτόματα στο έτος 2010. Ακουλουθώντας την ίδια διαδικασία για το έτος 2010, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να τροποποιήσετε την εικόνα σας για το έτος αυτό, μέσω της «Δημιουργίας Δήλωσης Ε9» για το έτος 2010.

Εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, θα δοθεί η δυνατότητα σε φορολογουμένους να ελέγξουν την περιουσιακή τους εικόνα για το έτος 2010 και να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής δήλωσης Ε9, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της Απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων καθώς και των Δηλώσεων στοιχείων Ακινήτων για τα έτη που υποβλήθηκαν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης μετά την οριστικοποίησης της.

Ως αρχικά υποβαλλόμενη για το κάθε έτος, θα θεωρηθεί η ηλεκτρονική δήλωση και θα αγνοούνται οι τυχόν υποβαλλόμενες χειρόγραφες δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης Ε9.

Ειδικά για τα έτη 2009 και 2010, εάν μετά το τέλος της πιο πάνω διαδικασίας, διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράλειψη, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., οπωσδήποτε μετά την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Πηγή:ΓΓΠΣ