Στο 9,4% αυξήθηκε η ανεργία τον Απρίλιο 2009

2009-07-16 14:53

Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2009 είναι 9,4%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκε το υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού, το οποίο ερευνήθηκε κατά τον μήνα Απρίλιο, δηλαδή 28.708 ατόμων που ανήκαν σε 12.001 διαφορετικά νοικοκυριά.
Τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης κατά μήνα (αριθμός των απασχολουμένων, των ανέργων κ.λπ.) εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή κατάλληλου αμερόληπτου εκτιμητή, ο υπολογισμός του οποίου βασίστηκε: α) στην πιθανότητα επιλογής των νοικοκυριών του δείγματος, β) στο ποσοστό ανταπόκρισης των νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (επιφάνεια) και γ) στην κατανομή του πληθυσμού κάθε περιφέρειας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών τον μήνα Απρίλιο.
Ειδικότερα, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Απρίλιο του 2009 υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 4.482.264 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν στις 466.878, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.309.959 άτομα.

πηγή η οικονομία