Ημερήσια Κυκλοφορία ΦΕΚ

Αριθμ. Φ2−515 24.02.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2−1617/2012 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών− εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

2014-03-08 10:04

Αριθμ. 5023/119 17.02.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 – 66 ετών.

2014-02-25 10:11

Αριθμ. 5024/120 17.02.2014 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας − ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ε

2014-02-25 10:06

Αριθμ. 104190/86 16.01.2014 Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής έτους 2014.

2014-02-01 10:27

Αριθ. οικ. 113429 06.12.2013 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

2013-12-09 10:51

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013 22.11.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.

2013-12-04 14:08

Αριθμ. αποφ. 6β 01.07.2013 Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες.

2013-10-15 11:50

Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025 27.08.2013 Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...

2013-08-30 14:27

Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ 15.04.2013 Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού

2013-04-25 12:44

Αριθμ. οικ. 97/ΗΑ 3 26.03.2013 Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. κατά Διοικητική μονάδα − έδρα Ε.Δ.Χ., καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.− ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).

2013-04-18 12:26

Αριθ. 7261 22.02.2013 Κ αθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.

2013-03-05 12:39

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.13354 ΕΞ 2013 ΕΜΠ 27.02.2013 Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

2013-03-05 12:26

Αριθ. 2/19525/0026 21.02.2013 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

2013-02-27 11:47

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση...

2013-02-27 10:57

Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ. 7789 22.01.2013 Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

2013-01-28 11:03

Αριθμ. Φ.80000/30559/2109 07.01.2013 Λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από 1/1/2013. Αριθμ. Φ.21021/29303/2004 03.01.2013 Υπαγωγή του Ε.Τ.Ε.Α. στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.861/1979 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει.

2013-01-28 10:15

Αριθμ. 2306 14.01.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α΄ 209).

2013-01-21 13:13

Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμιθης εντολής στους φορείς της περ. 12 της υπο− παραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 10

2013-01-21 12:16

Αριθμ. Φ.80000/28375/1942 09.01.2013 Οργανωτική δομή και λειτουργία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Αριθμ. Φ.80000/30427/2100 09.01.2013 Έναρξη λειτουργίας Τμημάτων Εκκαθάρισης Συντάξεων Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ

2013-01-17 14:14

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3731/55 18.12.2012 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2013.

2013-01-15 14:45

Αριθμ. 15/633 20.12.2012 Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης. ...

2013-01-14 14:47

Αριθμ. Δ5Α 1180572 ΕΞ 2012 31.12.2012 Ανάθεση είσπραξης των Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ. Αριθμ. Δ5Α 1180571 ΕΞ 2012 31.12.2012 Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

2013-01-07 11:11

Αριθμ. 57126/Β.2421 28.12.2012 Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008. Αριθμ. 6985/1220 27.12.2012 Τροποποίηση ΚΥΑ με α.π. Αριθμ. οικ. 12017/1245/27−10−2010 «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακί

2013-01-06 17:02

Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5047890 ΕΞ 2012 27.12.2012 Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για τη φορολογική μεταχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1110, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530

2013-01-06 16:52

Αριθμ. 4620/124230 07.12.2012 Εφαρμογή συστήματος εποπτείας της υγείας ζώων και ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης).

2012-12-21 13:18
Άρθρα: 1 - 25 από 334
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>