Μ.Σ.Κ.Κ. άρθρο 32 του Ν.2238/1994

ΜΣΚΚ σε ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφής Word for Windows

Μπορείτε να ανακτήσετε όλο το υλικό των ΜΣΚΚ σε ένα συμπιεσμένο αρχείο μορφής Word for Windows ή να εντοπίσετε αυτούς που σας αφορούν μέσω των συνδέσμων που ακολουθούν.

Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 32 του Ν.2238/1994)

(Σχετικές αποφάσεις: Ε17418/1771/23.12.1985 - Ε3250/480/24.2.1987 - 1105572/ 15288/Γ0012/ΠΟΛ 1228/3.10.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/ Γ0012/ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 - 1115272/ 15083/Γ0012/ΠΟΛ 1291/9.9.1993 - 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ 1321/30.9.1993 και 1135835/15872/Γ0012/ΠΟΛ 1341/30.12.1997)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην περίπτωση που επιχειρήσεις, από τις προβλεπόμενες στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς, οι καθορισθέντες συντελεστές διπλασιάζονται, εφαρμοζόμενοι στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ίδιος συντελεστής για τις ενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.

II. Κωδικοποίηση Πινάκων Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές (άρθρο 32 του N.2238/1994).

(Σχετικές αποφάσεις: Ε. 17417/1770/23.12.1985 - Ε. 3249/479/24.2.1987 - 1044615/ 15232/Γ0012/12.4.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/Γ0012/ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 και 1124873/15091/ Γ0012/ΠΟΛ 1321/30.9.1993).

ΙΙΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ

IV. KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

V. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08)