Βλαπτική μεταβολή

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Τι είναι βλαπτική μεταβολή

Η βλαπτική μεταβολή θεωρείται απόλυση

Δικαιώματα εργαζομένου σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής

  

Τι είναι βλαπτική μεταβολή;

 

Κάθε μεταβολή των όρων εργασίας της σύμβασης, η οποία γίνεται μονομερώς και χωρίς τη συναίνεση του μισθωτού και οι οποία επιφέρει ζημία υλική ή ηθική στον εργαζόμενο, συνιστά βλαπτική μεταβολή.

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

 • Μετάθεση σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της επιχείρησης, όταν η σύμβαση εργασίας προσδιορίζει σαφώς συγκεκριμένο τόπο.
 • Μετάθεση στην ίδια πόλη, μετακίνηση σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών.
 • Ανάθεση κατώτερων καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του εργαζομένου.
 • Διακοπή της μεταφοράς του εργαζόμενου με όχημα του εργοδότη.
 • Μεταβολή του είδους της εργασίας.
 • Μεταβολή του ωραρίου πέραν του νομίμου.
 • Μείωση ωρών εργασίας με αντίστοιχη μείωση του μισθού.
 • Καθυστέρηση αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση.
 • Συμψηφισμός πρόσθετων αποδοχών σε νόμιμες αυξήσεις.
 • Την αλλαγή ασφάλισης στο ΙΚΑ.

 

Η βλαπτική μεταβολή θεωρείται απόλυση;

 

Κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του εργαζόμενου η οποία είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, μπορεί να ληφθεί ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.

 

Τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος σε περίπτωση βλαπτικής μεταβολής;

 

Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, ο εργαζόμενος έχει τα εξής δικαιώματα:

 • Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να ασκήσει, μέσα στη νόμιμη προθεσμία αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για την επιδίκαση της αποζημίωσής του.
 • Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της σύμβασής του και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση την αρχική σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών από τις συμφωνηθείσες.
  Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του.
 • Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή της βλαπτικής απόφασης.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τι είναι διαθεσιμότητα

Διαδικασία θέσης του μισθωτού σε διαθεσιμότητα

Ποιες είναι οι αποδοχές κατά τη διαθεσιμότητα

Λόγοι ακυρότητας της διαθεσιμότητας & ποιες οι συνέπειές της

Που προσμετράται ο χρόνος διαθεσιμότητας

  

Τι είναι η διαθεσιμότητα;

 

Ο εργοδότης, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας, μπορεί αντί να προβεί σε απολύσεις, να θέσει σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους του, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, Ν.3198/55

 

Ποιος είναι ο νόμιμος λόγος για τη διαθεσιμότητα;

 

Νόμιμος λόγος για τη θέση σε διαθεσιμότητα είναι ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, η προϋπόθεση αυτή συντρέχει όταν ο περιορισμός του κύκλου των εργασιών της επιχείρησης καθιστά αδύνατη ή ασύμφορη την απασχόληση του συνόλου ή μέρους του προσωπικού.

 

Πώς τίθεται ο εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα;

Η θέση σε διαθεσιμότητα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να απευθύνεται χωριστά σε κάθε εργαζόμενο στον οποίο αφορά.

 

Για πόσο χρόνο;

Η διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις μήνες ετησίως.

 

Ποιες είναι οι αποδοχές κατά τη διαθεσιμότητα;

 

Κατά τη διάρκειά της ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία, αλλά λαμβάνει τις μισές αποδοχές. Οι αποδοχές αυτές υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών του των δύο τελευταίων μηνών.

 

Ποιοι είναι οι λόγοι ακυρότητας της διαθεσιμότητας;

 

Αν οι οικονομικοί λόγοι που προβάλλει ο εργοδότης για τη θέση εργαζομένων του σε διαθεσιμότητα δεν συντρέχουν πραγματικά, πράγμα που μπορεί να διασταυρώσει και ο εργαζόμενος με τη βοήθεια της συνδικαλιστικής του οργάνωσης, η διαθεσιμότητα είναι άκυρη.

Αν η διαθεσιμότητα δεν γίνεται εγγράφως, είναι επίσης άκυρη.

 

Ποια η συνέπεια ακυρότητας της διαθεσιμότητας;

 

Όταν η διαθεσιμότητα είναι άκυρη, ο εργοδότης οφείλει πλήρεις αποδοχές.

 

Πού προσμετράται ο χρόνος;

 

Ο χρόνος διαθεσιμότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του εργαζομένου. Κατά τη διάρκειά της η εργασιακή σχέση παραμένει σε ισχύ.

Επομένως, κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας συνεχίζεται κανονικά η ασφάλιση του εργαζομένου.

Επίσης, ο χρόνος αυτός προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας του εργαζομένου για την ένταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια, για τη χορήγηση ετήσιας άδειας αναψυχής και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έννοια της επίσχεσης εργασίας

Δικαιώματα των μισθωτών

Διαδικασία επίσχεσης

Υπόδειγμα δήλωσης επίσχεσης εργασίας

  

Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας;

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού εκ μέρους του εργοδότη, ο μισθωτός έχει δικαίωμα, ως μέσο άμυνας, να ασκήσει το απορρέον από τις διατάξεις των άρθρων 325 επ ΑΚ δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του. Σ` αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρεώσή του περί παροχής εργασίας, δικαιούμενος παράλληλα τις αποδοχές του για το χρονικό διάστημα αποχής του μέχρι την αποπληρωμή των οφειλομένων από τον εργοδότη.

 

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν δεν του πληρώνεται έγκαιρα ο μισθός;

 

α) Να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς του, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του.

β) Έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της εργασίας του.

γ) Να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι έμπορος.

δ) Να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.

ε) Να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη για μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του.

 

Πώς γίνεται η επίσχεση;

 

Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση.

 

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα;

 

Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις από τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς.

 

Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο της επίσχεσης;

 

Η άσκηση του δικαιώματος να μην είναι καταχρηστική (281 ΑΚ), οπότε από μέσο προστασίας του μισθού, μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της θέσης εργασίας.

 

Πότε θεωρείται καλόπιστη η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης;

 

Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της σύμβασης εργασίας και συνήθως συνδέεται με την αποτροπή αιφνιδιασμού του εργοδότη, το ύψος των καθυστερούμενων αποδοχών και το βέβαιο της απαίτησης.