Λοιπές Αποφάσεις και Ε.Λ.Π.

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015 31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015.

2015-12-31 10:11

Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 05.11.2015 Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

2015-11-05 10:15

Αρ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ2015 03.11.2015 Παροχή διευκρινήσεων για τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν.4330/2015 (ΦΕΚ Α΄59/16.6.2015).

2015-11-03 09:20

Α. Π.: ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015 17.06.2015 Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών ως εισοδήματος από...

2015-06-18 20:27

Α. Π.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ2015 15.06.2015 Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.

2015-06-18 20:24

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1081689 ΕΞ 2015 15.06.2015 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο

2015-06-18 20:21

Α. Π: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015 02.06.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2015-06-18 18:13

Α. Π.:ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015 05.06.2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.

2015-06-18 13:46

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 02.06.2015 Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2015-06-18 13:42

Α. Π.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 13280 26.05.2015 Περί της φορολογικής μεταχείρισης των ποσών της εκτός έδρας αποζημίωσης που δίνονται στο προσωπικό.

2015-06-06 11:34

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1075426ΕΞ2015 02.06.2015 Φορολογική μεταχείριση περιστασιακών αμοιβών που καταβάλλει γυναικείος συνεταιρισμός.

2015-06-06 11:33

Αριθ. Πρωτ:Δ14Β 1071786 ΕΞ 2015 25.05.2015 Φορολογική μεταχείριση των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση.

2015-06-06 11:05

Α.Π.: ΔΔΠ 0007650 ΕΞ2015 21.05.2015 Παροχή διευκρινήσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ( ΔΔΠ 0005159/586Β’ΕΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015...

2015-05-23 10:50

Αριθμ. Πρωτ :ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 5010631 ΕΞ2015 14.05.2015 Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την Προτιμησιακή Καταγωγή.

2015-05-23 10:07

Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 14.05.2015 Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης –Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet.

2015-05-23 10:00

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015 15.05.2015 Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου …… από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013

2015-05-22 11:43

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049517 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094420461 και

2015-05-22 11:32

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049500 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑ

2015-05-22 11:15

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1049523 ΕΞ 2015 08.04.2015 Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ951Β’) ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094449128 και

2015-05-22 11:12

Αρ. Πρωτ.: 48113 06.05.2015 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

2015-05-13 17:14

Αριθ. Πρωτ. : 2834/52781 13.05.2015 Εφαρμογή της ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12-1-2015(ΦΕΚ 97/20-1-2015, τ.Β) σχετικά με τις «Προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς»

2015-05-13 16:19

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1064795 ΕΞ 2015 11.05.2015 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής.

2015-05-13 16:07

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1058078 ΕΞ2015 28.04.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τον ανακαθορισμό ...

2015-05-13 16:04

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1054555 ΕΞ 2015 22.04.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

2015-05-13 16:01

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015 11.05.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ.

2015-05-13 15:30
Άρθρα: 1 - 25 από 1726
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>