Ονοματολογία ΠΟΛ1133/08 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ1086/09

Για εύκολη αναζήτηση κάντε κλίκ στον  μεγεθυντικό φακό και εκεί γράψτε ποιος Τομέας-Κλάδος ΚΑΔ σας ενδιαφέρει πχ. 71 και  πατήστε enter.

Συνοπτικός πίνακας των Κ.Α.Δ. Τομέας-Κλάδος (Πατήστε εδώ)

  


    Για εύκολη αναζήτηση κάντε κλίκ στον  μεγεθυντικό φακό και εκεί γράψτε ποιος Τομέας-Κλάδος ΚΑΔ σας ενδιαφέρει πχ. 71 και  πατήστε enter.

 

Α           ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

01         Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02         Δασοκομία και υλοτομία

03         Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

Β          ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

05         Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

06         Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

07         Εξόρυξη μεταλλευμάτων

08         Λοιπά ορυχεία και λατομεία

09         Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

 

Γ           ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

10         Βιομηχανία τροφίμων

11         Ποτοποιία

12         Παραγωγή προϊόντων καπνού

13         Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης

15         Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16         Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17         Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18         Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19         Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21         Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22         Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23         Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24         Παραγωγή βασικών μετάλλων

25         Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26         Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28         Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29         Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30         Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31         Κατασκευή επίπλων

32         Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33         Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

Δ          ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

35         Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

 

Ε           ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

36         Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37         Επεξεργασία λυμάτων

38         Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

39         Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

ΣΤ         ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

41         Κατασκευές κτιρίων

42         Έργα πολιτικού μηχανικού

43         Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

 

Ζ           ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45         Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46         Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47         Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

 

Η          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

49         Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

50         Πλωτές μεταφορές

51         Αεροπορικές μεταφορές

52         Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53         Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

 

Θ          ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55         Καταλύματα

56         Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

 

Ι           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

58         Εκδοτικές δραστηριότητες

59         Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60         Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

61         Τηλεπικοινωνίες

62         Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

 

ΙΑ         ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

64         Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

65         Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

66         Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

 

ΙΒ          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

68         Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

 

ΙΓ          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

69         Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

70         Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71         Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72         Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

73         Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74         Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75         Κτηνιατρικές δραστηριότητες

 

ΙΔ         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

77         Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78         Δραστηριότητες απασχόλησης

79         Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80         Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81         Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82         Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

 

ΙΕ         ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

84         Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

85         Εκπαίδευση

 

ΙΖ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

86         Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87         Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

88         Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

 

ΙΗ         ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

90         Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91         Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

92         Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93         Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 

ΙΘ         ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

94         Δραστηριότητες οργανώσεων

95         Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96         Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 

Κ          ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

97         Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

98         Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

 

ΚΑ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΧΩΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

99         Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

 

ΚΒ          ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

00         Έλλειψη δραστηριότητας

 

Για εύκολη αναζήτηση κάντε κλίκ στον  μεγεθυντικό φακό και εκεί γράψτε ποιος Τομέας-Κλάδος ΚΑΔ σας ενδιαφέρει πχ. 71 και  πατήστε enter.