Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο TaxisNet

 

σύμφωνα με τις διατάξεις των A.Y.O. ΠΟΛ 1178/07.12.2010 και ΠΟΛ 1186/20.12.2010

(Φυσικού Προσώπου)

 

σύμφωνα με τις διατάξεις των A.Y.O. ΠΟΛ 1178/07.12.2010 και ΠΟΛ 1186/20.12.2010

(Νομίμου Εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων)