Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής.ΠΟΛ 1103 06.05.2011

E558 2009 ΔΗΛΩΣΗ Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους ΠΟΛ.1054/15.4.2009