ΦΤΜ-ΕΑΦΔΣΣ ΝΟΜΟΣ 1809/1988 Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις. (κωδικοποιημένος με τον ν. 3943/2011)

Άρθρο 1

  

1.(2) Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λια-νικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α’) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεών τους. Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επι-τηδευματία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απαλλαγεί ο επιτη-δευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής τα-μειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή. Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολο-γικών ταμειακών μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των φορολογικών ταμειακών μηχανών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 7 του νόμου αυτού, μπορεί να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ταμειακών συστημάτων δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών - ταμειακών μηχανών, αντί της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υ-ποχρεωτικής χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών της προηγούμενης παραγράφου και οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τις μηχανές αυτές σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας.(3)

3.(4) Ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1, οι οποίοι κάνουν έναρξη των εργασιών τους ύστερα από τη χρονολογία που άρχισε η πρώτη σταδιακή χρησιμο-ποίηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών σε περιοχές που εφαρμό-ζεται το μέτρο αυτό, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις μηχανές αυτές ή να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ίδια παράγραφο.
4. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχα-νές, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από επιτηδευματίες για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε-σιών, πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτη-ριστικά που ορίζονται στην απόφαση αυτή.
5.(5) Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/ 1992, ΦΕΚ 84 Α’), που εκδίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή υποχρεούνται για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων αυτών στη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου αυτού. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται προαιρετικά και για τα βιβλία του Κώδικα αυτού που τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο.
6.(6) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμε-νης παραγράφου, καθώς και οι ιδιότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης ή άλλου τρόπου διασφάλισης των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων, το περιεχόμενο αυτών, ο χρόνος, ο τρόπος τήρησης ή έκδοσης, διαφύλαξης και αποθήκευσής τους, καθώς και τα βιβλία ή τα στοιχεία που εξαιρούνται.
7.(7) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης της παραγράφου 5, οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς σε ολόκληρη τη χώρα ή σε τμήματα της χώρας, καθώς και κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου αυτού.
Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου αυτού μπορεί να οριστεί και σταδιακά.

8.(8) Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, β) η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων, γ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, δ) η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της κανονιστικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Ο τίτλος του παρόντος νόμου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§1 του ν. 3052/2002 και ι-σχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Ο τίτλος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις.»
(2) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§1 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (π.δ. 99/1977 ΦΕΚ 34), υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Την υποχρέ-ωση αυτήν έχουν και οι κυρίως χονδροπωλητές επιτηδευματίες, όταν οι λιανικές τους πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται κατά σύστημα και όχι περιστασιακά, ανεξάρτητα από το ποσοστό των πωλήσεων αυτών επί του συνόλου των ετήσιων πωλήσεών τους. Με απόφαση του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να απαλλαγεί ο επιτηδευματίας αυτός από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικής τα-μειακής μηχανής, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπη-ρεσιών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την απαλλαγή αυτή.(α) Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανών και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις εκδιδόμενες από αυτές αποδείξεις ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με τρόπο μηχανογραφικό, στις οποίες όμως πρέπει να αναγρά-φονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Κατ' εξαίρεση, επι-τρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγα-θών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του.(β)
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρ-θρου 7 του νόμου αυτού, μπορεί:
α) να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ταμειακών συστημάτων δικτύου ηλεκτρονικών υπολογι-στών - ταμειακών μηχανών, αντί της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
β) να υποχρεώνονται οι επιτηδευματίες, που εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγα-θών και παροχής υπηρεσιών σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα με χρήση Η/Υ, να εκδίδουν τις αποδείξεις αυτές με ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή του νόμου αυτού, η οποία να έχει δυνατό-τητα σύνδεσης με Η/Υ. Στην περίπτωση αυτήν η ταμειακή μηχανή αποτελεί συμπλήρωμα του υφιστάμενου συστήματος, για την κάλυψη των απαιτήσεων του νόμου και των τεχνικών προδια-γραφών.(γ)»
(α) Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου αυτής είχαν προστεθεί με το άρθρο 27§1 του ν. 2214/1994 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 27 του ίδιου νόμου από 1.1.1995.
(β) Τα πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου αυτής είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 18 του ν. 1882/1990 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 52 του ίδιου νόμου από 23.3.1990. Τα εδάφια που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«Οι επιτηδευματίες αυτοί, αντί να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρε-σιών με τρόπο μηχανογραφικό ή χειρόγραφο, στις οποίες όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών. Στις χειρόγραφες αποδείξεις αναγράφονται επί πλέον αναλυτικά το είδος και η ποσότητα των αγαθών ή το είδος των παρε-χόμενων υπηρεσιών, κατά περίπτωση, καθώς και η συνολική αξία ολογράφως.»
(γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής είχε προστεθεί με το άρθρο 14§1 του ν. 1914/1990 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990.
(3) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 καταργήθηκε με το άρθρο 34§2 του ν. 3522/2006 και δεν ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδά-φιο που καταργήθηκε είχε ως εξής:
«Ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου αυτού μπορεί να οριστεί και σταδιακά, όχι πάντως πριν από την 1η Αυγούστου 1989.»
(4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14§1 του ν. 1914/1990 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1, οι οποίοι κάνουν έναρξη των εργασιών τους ύστερα από τη χρονολογία που άρχισε η πρώτη σταδιακή χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να χρησιμο-ποιούν τις μηχανές αυτές ή να εκδίδουν θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ίδια παράγραφο.»
(5) Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§3 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«5. Οι επιτηδευματίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α’), που εκ-δίδουν τα στοιχεία του Κώδικα αυτού με μηχανογραφικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού υπολογι-στή, υποχρεούνται για την έκδοση και διαφύλαξή τους, στη χρήση «ειδικών ηλεκτρονικών α-σφαλών διατάξεων σήμανσης» του νόμου αυτού.»
Η παράγραφος αυτή είχε προστεθεί με το άρθρο 10§2 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.
(6) Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§4 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι ιδιότητες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης, το περιεχόμενο των εκδιδόμενων μέσω αυτών στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος έκδοσης και διαφύλαξης των στοιχεί-ων αυτών, καθώς και τα στοιχεία που εξαιρούνται.»
Η παράγραφος αυτή είχε προστεθεί με το άρθρο 10§2 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.
(7) Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 προστέθηκε με το άρθρο 10§2 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003.

(8) Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 προστέθηκε με το άρθρο 26§9 του ν. 3943/2011 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 52 του ίδιου νόμου από 31.3.2011.

Άρθρο 2 (1)

  

1.(2) Οι φορολογικοί μηχανισμοί και τα ταμειακά συστήματα του προηγούμενου άρθρου, για να χρησιμοποιηθούν στην τήρηση βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου αυτού από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια καταλληλότητας. Την άδεια αυτή χορηγεί η Επιτροπή του άρθρου 7 μετά από αίτηση της εν-διαφερόμενης επιχείρησης και έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την ημε-ρομηνία χορηγήσεώς της. Προϋπόθεση για την εξέταση των υποβαλλό-μενων από 1.6.2006 αιτήσεων αποτελεί η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου το οποίο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε αίτηση. Για τη χορήγηση της άδειας καταλληλότητας η Επιτροπή εκτιμά ιδίως: α) αν το δείγμα του φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πριν από την εξέ-ταση της αίτησής του, ανταποκρίνεται στις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, β) αν η επιχείρηση που αιτείται την άδεια καταλληλότητας διαθέτει στην Ελλάδα άρτιο δίκτυο επισκευής και συντήρησης, το απα-ραίτητο επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλίζει τα αναγκαία αποθέμα-τα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην Ελλάδα, γ) αν η επιχείρηση που αιτείται την άδεια καταλληλότητας είναι φερέγγυα και αν η οικονομική της συγκρότηση, εγγυάται την ομαλή πορεία της, δ) αν είναι δυνατός ο έλεγ-χος και η παρακολούθηση από την Επιτροπή ότι οι φορολογικοί μηχανι-σμοί ή τα συστήματα προ της διάθεσής τους στην αγορά συμφωνούν με το δείγμα. Η Επιτροπή δικαιούται να εξετάσει και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης, καθώς και να επα-νεξετάζει, μετά τη χορήγηση της άδειας καταλληλότητας, αν εξακολου-θούν να τηρούνται, σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω περιπτώσεις β’, γ’ και δ’. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που αιτείται χορήγηση άδειας καταλληλότητας υποχρεούται να προσκο-μίσει στην Επιτροπή κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτήν.
2. Ο αριθμός και η χρονολογία της άδειας καταλληλότητας ανα-γράφεται στην ειδική μεταλλική ετικέτα κάθε μηχανής του συγκεκριμένου τύπου ή του συγκεκριμένου ταμειακού συστήματος, μαζί με τα λοιπά στοιχεία ταυτότητάς της.
Στην περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που αναγράφονται στην ειδική μεταλλική ετικέτα, τοποθετείται νέα, με αναφο-ρά και στο στοιχείο που μεταβλήθηκε και την ημερομηνία μεταβολής.(3)

3.(4) Η επιχείρηση που λαμβάνει άδεια καταλληλότητας για συγκε-κριμένο μοντέλο φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, υπο-χρεούται να διαφυλάσσει το εγκεκριμένο δείγμα για δεκαπέντε (15) του-λάχιστον έτη από τη λήξη του έτους που για τελευταία φορά διατέθηκε στην αγορά ο συγκεκριμένος τύπος και να το θέτει άμεσα στη διάθεση 5
Άρθρο 2 Κωδικοποίηση ν. 1809/1988
των φορολογικών αρχών και της Επιτροπής του άρθρου 7. Το δείγμα αυτό ασφαλίζεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος ασφάλισης και αποθήκευσης του δείγματος και κάθε άλλη ανα-γκαία λεπτομέρεια.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27§2 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Άρθρο 2

1. Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του προηγούμενου άρθρου, για να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με άδεια καταλληλότητας. Την άδεια αυτή χορη-γεί η επιτροπή του άρθρου 7 ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου κατασκευαστή. Για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας η επιτροπή εκτιμά ιδίως: α) αν το δείγμα της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει ο κατασκευαστής πριν από την εξέ-ταση της αίτησής του, ανταποκρίνεται στις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα κα-θοριστούν με την απόφαση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, β) αν ο κατασκευαστής διαθέτει στην Ελλάδα άρτιο δίκτυο επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρονικών ταμεια-κών μηχανών και εξασφαλίζει τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην Ελλάδα, γ) αν ο κατασκευαστής είναι φερέγγυος και δ) αν είναι δυνατή η παρακολούθηση από την επιτροπή στο στάδιο της κατασκευής ότι οι παραγόμενες ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές συμφωνούν με το δείγμα.
Για να είναι δυνατός ο πιο πάνω έλεγχος πρέπει οι ταμειακές μηχανές να εισάγονται σε τμήματα και τουλάχιστον το 35% του κόστους αυτών να καλύπτεται από εγχώρια προστιθέμενη αξία. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν για μηχανές, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, θεωρούμενα τα είδη αυτά ως εγχώρια για τον υπολογισμό της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.(α) Η επιτροπή δικαιού-ται να εξετάσει και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να προσκομίσει στην επιτροπή κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτή.
2. Ο αριθμός και η χρονολογία της άδειας καταλληλότητας αναγράφεται στην ειδική μεταλλική ετικέτα κάθε μηχανής του συγκεκριμένου τύπου, μαζί με τα άλλα στοιχεία ταυτότητάς της.
3. Η επιτροπή, με τη διαδικασία της παραγράφου 1, εξετάζει ηλεκτρονικές μηχανές που στις 25 Μαΐου 1988 χρησιμοποιούνταν από επιτηδευματίες που τηρούσαν υποχρεωτικά ή προαιρε-τικά βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Κ.Φ.Σ.) για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφ’ όσον η χρησιμοποί-ηση αυτή αποδεικνύεται από τις εγγραφές των τηρούμενων βιβλίων Κ.Φ.Σ. ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που βρίσκεται στο αρχείο της οικονομικής εφορίας. Αν η επιτροπή διαπιστώσει ότι οι μηχανές αυτές διαθέτουν τις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους άδεια καταλληλότητας για περαιτέ-ρω χρησιμοποίησή τους. Η σφράγιση των μηχανών αυτών γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6.»
(α) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου αυτής είχε αντικατασταθεί με δύο νέα εδάφια με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14§2 του ν. 1914/1990 και ίσχυσαν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου και νόμου από 1.1.1993. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Για να είναι δυνατός ο πιο πάνω έλεγχος πρέπει τουλάχιστον το 35% του κόστους της τα-μειακής μηχανής να καλύπτεται από εγχώρια προστιθέμενη αξία.»
(2) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§5 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Οι φορολογικοί μηχανισμοί και τα ταμειακά συστήματα του προηγούμενου άρθρου, για να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου αυτού από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια καταλληλότητας.(α) Την άδεια αυτή χορηγεί η Επιτροπή του άρ-θρου 7 μετά από αίτηση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα-αντιπροσώπου ξένου οίκου. Για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας η Επιτροπή εκτιμά ιδίως: α) αν το δείγμα της ηλεκτρονικής
Κωδικοποίηση ν. 1809/1988 Άρθρο 2
ταμειακής μηχανής ή του ταμειακού συστήματος, το οποίο υποχρεούται να προσκομίσει ο εν-διαφερόμενος πριν από την εξέταση της αίτησής του, ανταποκρίνεται στις ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) αν ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας διαθέτει στην Ελλάδα άρτιο δίκτυο επισκευής και συντήρησης, το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και εξασφαλίζει τα αναγκαία αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στην Ελλάδα, γ) αν ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας είναι φερέγγυος και αν η οικονομική συγκρότηση της επιχείρησης του εγγυάται την ομαλή πορεία της, δ) αν είναι δυνατή η παρακολούθηση από την Επιτροπή, στο στάδιο της κατασκευής ή κάθε εισαγωγής, ότι οι παραγόμενες ή εισαγόμενες ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές ή τα ταμειακά συστήματα συμφωνούν με το δείγμα. Η Επιτροπή δικαιούται να εξετάσει και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση τελικής γνώμης, καθώς και να επανεξετάζει, μετά τη χορήγηση της άδειας καταλληλότητας, αν εξακολουθούν να τηρούνται, σε κάθε περίπτωση, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω περιπτώσεις β’, γ’ και δ’. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυ
(ταή) νΤ.»ο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10§3 του ν. 3052/2002 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Οι ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και τα ταμειακά συστήματα του προηγούμενου άρ-θρου, για να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και πα-ροχής υπηρεσιών από επιτηδευματίες που υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με άδεια καταλληλότητας.»
(3) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προστέθηκε με το άρθρο 16§1 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998.
(4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§6 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας εγκεκριμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συ-στημάτων υποχρεούται να διαφυλάσσει το εγκεκριμένο δείγμα για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από τη λήξη του έτους που για τελευταία φορά διατέθηκε στην αγορά ο συγκεκριμένος τύ-πος και να το θέτει άμεσα στη διάθεση των φορολογικών αρχών και της Επιτροπής του άρθρου 7. Το δείγμα αυτό ασφαλίζεται και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σ' αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος ασφάλισης του δείγματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
Προηγούμενα, η παράγραφος αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 16§1 του ν. 2579/1998 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας εγκεκριμένων ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή τα-μειακών συστημάτων, που αρνείται ή παρακωλύει ή δεν διευκολύνει, με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους, υπόκειται στις ποινές και στις κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου αυτού.
Στις ίδιες ποινές και κυρώσεις υπόκεινται και τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από την Ε-πιτροπή η διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, όταν βεβαιώνουν ανακριβώς για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν.»

Άρθρο 3 (1)

  

1. Οι επιχειρήσεις, που αιτούνται και λαμβάνουν άδεια καταλληλότητας ή τους ανατίθεται από την Επιτροπή η τεχνική υποστήριξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, για την εξασφάλιση της ομαλής συ-ντήρησης και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών των μηχανών των χρηστών, πρέπει να διατηρούν στην Ελλάδα επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και άρτια οργανωμένο και καταρτισμένο δίκτυο από πιστοποιημένους, εξειδι-κευμένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς. Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις συντάσσουν και υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Κ.Β.Σ., περιοδικές καταστάσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, των στοιχείων των εξουσιοδοτημένων από αυτές τεχνικών, καθώς επίσης εκδίδουν και υποβάλουν προς θεώρηση στην ίδια Διεύθυν-ση, ειδικές ταυτότητες πιστοποίησης των τεχνικών αυτών. Προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή των καταστάσεων και τη θεώρηση των ταυτοτή-των που υποβάλλονται από 1.1.2007, αποτελεί η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) ευρώ για κάθε τεχνικό που εξουσιοδοτείται από την επιχείρηση η οποία κατέχει άδεια καταλληλότητας εγκεκριμένων μοντέλων ή επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη από την Επιτροπή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθο-ρίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των τεχνικών, καθώς και θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των τεχνικών και των χρηστών στους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§7 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:

«Άρθρο 3

Οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών πρέπει να διατηρούν στην Ελλάδα επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό και άρτια οργανωμένο δίκτυο από τεχνικούς για την εξασφάλιση στους χρήστες ομαλής συντήρησης και έγκαιρης αποκατάστασης των βλαβών των μηχανών τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές για την εκμάθηση της λειτουργίας και του χειρισμού τους.»

Άρθρο 4 (1)

  

1. Ο πωλητής φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστη-μάτων εκδίδει το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής σε δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη «για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή», από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του, επισυνά-πτοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ», εγκατά-στασης - έναρξης λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανι-σμού. Το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή, ο οποίος υποχρε-ούται να το παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήψη του μαζί με τη δήλωση της παραγράφου 2.(2)Οι πιο πάνω υποχρεώσεις ισχύουν αναλόγως και στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήμα-τος ή μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης φορο-λογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές υπο-βάλλονται αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των σχετικών φορολογικών πα-ραστατικών και της οικείας σύμβασης στη Δ.Ο.Υ. του χρήστη.
Με την παράδοση του φορολογικού μηχανισμού ή του συστήματος παρέχεται έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα του φορο-λογικού μηχανισμού ή του συστήματος πενταετούς διάρκειας.(3) Το ακρι-βές περιεχόμενο της εγγύησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Ο αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας που υπάγεται, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπεύθυνη δήλωση του άρ-θρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται ο τρόπος και η ημε-ρομηνία απόκτησης, τα στοιχεία του οικείου παραστατικού, καθώς και ο ακριβής τόπος (διεύθυνση της έδρας, υποκαταστήματος ή άλλου χώ-ρου), στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τη συ-γκεκριμένη μηχανή.(4) Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής όπως μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση, παύση δραστηριότητας, πλήρωση μνή-μης, αλλαγή κατόχου κ.λπ. ο ως άνω υπόχρεος δηλώνει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο.
Οι αγοραστές ή χρήστες, στην ίδια προθεσμία, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το βιβλιάριο συντήρησης κάθε καινούργιας φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος προς θεώ-ρηση. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση αντικατάστασης της φυσικής μνήμης της μηχανής.
Το βιβλιάριο συντήρησης ακολουθεί το φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα σε κάθε περίπτωση μεταβολής εγκατάστασης του χρήστη ή κα-τόχου, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού.(5)
Άρθρο 4 Κωδικοποίηση ν. 1809/1988
3. Σε κάθε Δ.Ο.Υ. τηρείται βιβλίο - μητρώο χρηστών ή κατόχων φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συστημάτων, που έχουν έδρα ή φο-ρολογούνται σ' αυτή, στο οποία καταχωρούνται:
α) Τα στοιχεία του χρήστη ή κατόχου φ.τ.μ. ή συστήματος: Α.Φ.Μ. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση.
β) Η ημερομηνία απόκτησης της φ.τ.μ. ή συστήματος.
γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία του οικείου παραστατικού.
δ) Ο αριθμός μητρώου της φ.τ.μ. ή συστήματος.
ε) Το ονοματεπώνυμο - επωνυμία και Α.Φ.Μ. του πωλητή ή εκμι-σθωτή.
στ) Ο τόπος εγκατάστασης της φ.τ.μ. ή συστήματος: έδρα ή υπο-κατάστημα, αρμόδια Δ.Ο.Υ..
ζ) Παρατηρήσεις για τυχόν μεταβολές, όπως πώληση ή καταστρο-φή φ.τ.μ. ή συστήματος, μεταφορά της επιχείρησης.
η) Η Δ.Ο.Υ. νέας εγκατάστασης, καθώς και ο Α.Φ.Μ. και το ονομα-τεπώνυμο ή επωνυμία του νέου κατόχου (για τις περιπτώσεις μεταβίβασης).
4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής χρήστη ή κατόχου, εκδίδεται νέο βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο θεωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης.
Τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή αναγράφονται τόσο στο παλαιό βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο παραμένει μαζί με τη χρησιμο-ποιηθείσα φορολογική μνήμη στην κατοχή του πωλητή για όσο διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όσο και στο νέο βιβλιάριο συ-ντήρησης του αγοραστή.(6) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτο-μέρειες και οι διαδικασίες μεταβίβασης ή μεταβολής χρήστη ή κατόχου ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος.
5.(7) Σε κάθε περίπτωση απώλειας βιβλιαρίου συντήρησης και επι-σκευών, εκδίδεται νέο βιβλιάριο, το οποίο θεωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Σε αντικατάσταση».

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16§2 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Άρθρο 4
1. Ο πωλητής των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών εκδίδει το τιμολόγιο ή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής με δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη «για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή», από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα έκδοσής του. Το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη του.(α)
Κατά την έκδοση του πιο πάνω τιμολογίου πώλησης ή τιμολογίου πώλησης - δελτίου απο-στολής παραδίδεται στον αγοραστή έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή της ηλεκτρονικής τα-μειακής μηχανής πενταετούς διάρκειας. Το ακριβές περιεχόμενο της εγγύησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2.(β) Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα αγοράς κάθε ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας της μηχανής (τύπος, αριθμός μητρώου κ.λπ.) και ο ακριβής τόπος (διεύθυνση του κεντρικού καταστήματος,
Κωδικοποίηση ν. 1809/1988 Άρθρο 4
υποκαταστήματος ή άλλου χώρου), στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη μηχανή. Σε περίπτωση μεταφοράς και λειτουργίας της μηχανής σε άλλο τόπο, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο.
3. Σε κάθε οικονομική εφορία τηρείται, κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου ή μορφής και επω-νυμίας νομικού προσώπου, βιβλίο - μητρώο επιτηδευματιών κατόχων ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του πιο πάνω αντιτύπου τιμολογίου ή των πιο πάνω υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς και κάθε μεταβολή ή συναφής πληροφορία που αφορά το χρήστη κάθε μηχανής, ιδίως πώληση, καταστροφή, μεταφορά της επιχείρησης του χρήστη στην περιφέρεια άλλης οικονομικής εφορίας.»
(α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 27§3 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Το εδά-φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Ο πωλητής των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης ή το τιμο-λόγιο - δελτίο αποστολής με ένα επί πλέον αντίτυπο με την ένδειξη «για την οικονομική εφορία του αγοραστή», το οποίο παραδίδει στον αγοραστή.»
(β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 27§3 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Ο αγοραστής υποχρεούται να παραδώσει το πιο πάνω αντίτυπο του τιμολογίου στην οι-κονομική εφορία στην οποία υπάγεται, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη του, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75), στην οποία αναγράφεται ο ακριβής τόπος (διεύθυνση του κεντρικού καταστήματος, υποκαταστήματος ή άλλου χώρου), στον οποίο θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει τη συγκεκριμένη μηχανή. Σε περίπτωση μεταφοράς και λει-τουργίας της μηχανής σε άλλο τόπο, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει τη μεταβολή αυτή μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και κατά τον ίδιο τρόπο. Μέσα στην ίδια προθεσμία από την παροχή της άδειας καταλληλότητας και κατά τον ίδιο τρόπο γνωστοποιούνται στην αρμόδια οικονομική εφορία τα στοιχεία ταυτότητας των ηλεκτρονικών μηχανών της παραγράφου 3 του άρθρου 2.»
(2) Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34§8 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Τα εδάφια που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«1. Ο πωλητής φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων εκδίδει το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής σε δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη «για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή», από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του. Το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή, ο οποίος υποχρεούται να το παραδώσει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη του μαζί με τη δήλωση της παραγράφου 2.»
(3) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§4 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Με την παράδοση της φορολογικής ταμειακής μηχανής ή του συστήματος παρέχεται έγγρα-φη εγγύηση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα της φορολογικής ταμειακής μηχανής ή του συστή-ματος οκταετούς διάρκειας.»
(4) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§9 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδά-φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Ο αγοραστής ή χρήστης ή κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας που υπάγεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα αγοράς ή απόκτησης της χρήσης κάθε φο-ρολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία αναγράφονται ο τρόπος και η ημερομηνία απόκτησης, τα στοιχεία του οικείου παραστατικού, καθώς και ο ακριβής τόπος (διεύθυνση της έδρας, υποκαταστήματος ή άλλου χώρου), στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη μηχανή.»
(5) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§5 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
11
Άρθρο 4 Κωδικοποίηση ν. 1809/1988
«Το βιβλιάριο συντήρησης σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης ακολουθεί τη φορολογική ταμειακή μηχανή ή σύστημα και παραδίδεται στο νέο χρήστη ή κάτοχο, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του νόμου αυτού.»
(6) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με δύο νέα εδάφια με το άρθρο 10§6 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση μεταβολής χρήστη ή κατόχου, η μεταβολή σημειώνεται στο βιβλιάριο συντήρησης, αναγράφονται τα δεδομένα της δημοσιονομικής μνήμης κατά το χρόνο της μετα-βολής και θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του τελευταίου χρήστη ή κατόχου, κατά περίπτω-ση.»
(7) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 προστέθηκε με το άρθρο 34§10 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006.

Άρθρο 5

  

1. Ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο του παραδίδεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό αντιπρόσωπο, κατά την απόκτηση, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σ’ αυτά δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ., για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.(1) Επίσης οφείλει να μεριμνά για την ενημέρωση του βιβλιαρίου με ό,τι έχει σχέση με τη μηχανή, όπως συγκεντρω-τικά δεδομένα φορολογικής μνήμης, συντηρήσεις, επισκευές, καθώς και να καλεί αμέσως για αποκατάσταση τυχόν βλάβης της μηχανής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λε-πτομέρειες εφαρμογής των υποχρεώσεων αυτών.
Το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών, το οποίο συνοδεύει πά-ντοτε το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό επιδεικνύεται άμεσα σε κάθε απαίτηση φορολογικών ελέγχων.(2) 2.(3) Ο συντηρητής ή επισκευαστής υποχρεούται να καταχωρεί στο Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών του φορολογικού μηχανισμού κάθε τεχνική διάγνωση, επέμβαση, επισκευή ή συντήρησή του, υπογράφοντας και θέτοντας τη σφραγίδα του. Αν διαπιστώσει ότι ο μηχανισμός δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του, λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας, υποχρεούται να γνωστο-ποιήσει τούτο άμεσα και εγγράφως στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη Δ.Ο.Υ., καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Κ.Β.Σ..
3.(4) Αν διακοπεί η λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού από οποιονδήποτε λόγο και μέχρι την επαναλειτουργία του, ο υπόχρεος επι-τηδευματίας εκδίδει θεωρημένα διπλότυπα στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§7 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης, που παραδίδεται από τον προμηθευτή ή τον προηγού-μενο χρήστη ή κάτοχο κατά την απόκτηση, καθώς και την ταμειακή μηχανή ή το μέρος του συ-στήματος με τα ενταμιευμένα σ’ αυτά δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο, που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ., για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοι-χείων.»
Προηγούμενα, το εδάφιο αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 16§3 του ν. 2579/1998 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Ο χρήστης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιά-ριο συντήρησης, που παραδίδεται από τον προμηθευτή κατά την αγορά της καθώς και την τα-μειακή μηχανή με τα ενταμιευμένα σ’ αυτή δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο, που 13
Άρθρο 5 Κωδικοποίηση ν. 1809/1988
κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Φ.Σ., για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.»
Προηγούμενα, το εδάφιο αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 14§3 του ν. 1914/1990 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990. Το εδάφιο που αντικαταστά-θηκε είχε ως εξής:
«Ο χρήστης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης, που του παραδίδεται από τον προμηθευτή κατά την αγορά της.»
(2) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με δύο νέα εδάφια και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστέθηκε νέο εδάφιο με το άρθρο 34§11 του ν. 3522/2006 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Επίσης οφείλει να ενημερώνει το βιβλιάριο με ό,τι έχει σχέση με τη μηχανή, όπως συντηρήσεις, επισκευές, καθώς και να καλεί αμέσως για αποκατάσταση τυχόν βλάβης της μηχανής.»
(3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§12 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Ο συντηρητής ή επισκευαστής υποχρεούται να καταχωρίζει στο βιβλιάριο της μηχανής κάθε επισκευή και συντήρησή της, υπογράφοντας και θέτοντας τη σφραγίδα του. Αν διαπιστώσει ότι η μηχανή δε διαθέτει πλέον τη δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της, λόγω βλάβης ή άλλου αίτιου, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη οικονομική εφορία.»
(4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§8 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Αν διακοπεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής από οποιοδήποτε λόγο και μέχρι την επαναλειτουργία της, ο υπόχρεος επιτηδευματίας εκδίδει θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Στις αποδείξεις αυτές αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής.»

Άρθρο 6

  

1.(1) Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας, που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της μηχανής, με τον τρόπο που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας σε χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης, προ της διαθέσεώς τους στην αγορά και ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.(2) Πριν από τον έλεγχο αυτόν για τη διαπίστωση της κανονικής σφράγισης, που μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διακίνηση ή πώληση των μηχανών. Η αποσφράγιση της μηχανής, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη συντήρηση ή επισκευή, γίνεται στο χώρο συντήρησης ή επισκευής από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότη-τας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό της, καθώς και η επα-νασφράγισή της, όταν εκλείψει ο λόγος της αποσφράγισης.
2.(3) Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης επιτρέ-πεται σε περίπτωση βλάβης ή πλήρωσης αυτής και γνωστοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου ή χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του φορολογικού μηχανισμού ή μί-σθωσης πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογι-κού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης με νέα, από τον νέο κάτοχο ή χρή-στη.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14§4 του ν. 1914/1990 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της μηχανής, με τον τρόπο που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται από εξουσιοδοτημένο υπάλ-ληλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Από τον ίδιο υπάλληλο ή εκπρόσωπο γίνεται και η αποσφράγιση της μηχανής, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από αρμόδιο για τη συντήρηση ή επισκευή τεχνικό, καθώς και η επανασφράγιση, όταν εκλείψει ο λόγος της αποσφράγισης.»
(2) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§13 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας, που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της μηχανής, με τον τρόπο που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας στο χώρο της παραγωγής ή συναρμολόγησης και ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών.»
(3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§9 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
15
Άρθρο 6 Κωδικοποίηση ν. 1809/1988
«2. Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης της μηχανής επιτρέπεται σε περίπτωση βλάβης ή πλήρωσης αυτής και γίνεται με την παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών.»
Προηγούμενα, η παράγραφος αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 16§4 του ν. 2579/1998 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Η αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης της μηχανής επιτρέπεται μόνο σε πε-ρίπτωση βλάβης και γίνεται με την παρουσία εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών.»

Άρθρο 7

  

1.(1) Συνιστάται στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουρ-γείου Οικονομίας και Οικονομικών επταμελής Επιτροπή από υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής και ειδικούς τεχνικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τον έλεγχο των ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηρι-στικών των φορολογικών μηχανισμών και για τη χορήγηση άδειας κα-ταλληλότητας για τη χρησιμοποίησή τους. Τα τρία μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη ειδικοί τεχνικοί, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται, ανά ένας, από τα πρώτα τέσσερα σε δύναμη κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή ανάλογα με τη δύναμη κάθε κόμματος της αντιπολίτευσης, σε περίπτωση που εκπροσωπούνται στη Βουλή λιγότερα από τέσσερα κόμματα. Σε περίπτωση που δεν προτείνονται τα πιο πάνω τέσσερα μέλη μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, αυτά διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα μέλη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η διάρκεια της θητείας της Επιτρο-πής, η μηνιαία αποζημίωση των μελών της, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με απόφαση της πιο πάνω Επιτροπής, δύναται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις αυτής, εκπρόσωποι αναγνωρισμένων συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας εγκεκριμένων μοντέλων φορολογικών μηχανισμών ή επιχειρήσεις μεταπώλησης ή εξουσιοδοτημένων τεχνικών.
Οι απορριπτικές αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
2.(2) Ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και για τη συνέχιση της ύπαρξης ή εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και της καταλληλότητας σε κάθε εγκεκριμένο τύπο φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, μπορεί να ανατίθεται από την πιο πάνω Επιτροπή, με από-φαση της, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, που διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και τον αναγκαίο εργαστηριακό εξοπλισμό.(3) Ο πιο πάνω έλεγχος για τους φορολογικούς μηχανισμούς γίνεται σε δείγμα, που η ποσότητά του κα-θορίζεται με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και επαναλαμβάνεται με τη συ-μπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού μηχανισμών, ο οποίος καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση, όταν αυτοί κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται σε εγχώρια εργαστήρια ή με την εισαγωγή κάθε νέας ποσότητας, όταν αυτοί εισάγονται ολοκληρωμένοι από άλλη χώρα, καθώς και για κάθε ταμειακό σύστημα ή για κάθε τύπο ταμειακού συστήματος, κατά περίπτωση, και επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά διετία.(4) Αν συντρέξουν ειδικοί λόγοι, η επανάληψη των ελέγχων αυτών επιτρέπεται με τη συμπλήρωση της κατασκευής ή συναρμολόγησης μικρότερου αριθμού μηχανών ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κατά περίπτωση. Για το α-ποτέλεσμα κάθε ελέγχου χορηγείται στον ενδιαφερόμενο σχετική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τους πιο πάνω ελέγχους βα-ρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή των ταμειακών συστημάτων ή το χρήστη συγκεκριμένου ταμειακού συστήματος.
3.(5) Για να είναι δυνατή η σφράγιση των μηχανών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της βεβαίωσης του ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, για την καταλληλότητα των μηχανών που πρόκειται να σφραγιστούν, διαφορετικά ο αρμόδιος φοροτεχνικός υπάλληλος υποχρεούται να αρνηθεί τη σφράγισή τους.
4.(6) Η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, δεν μπορεί να εκδοθεί, αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας σε τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§14 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Συνιστάται στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών οκταμελής Επιτροπή από υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής και ειδικούς τεχνικούς του δημόσιου και ιδιω-τικού τομέα, για τον έλεγχο των ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας για τη χρησιμοποίησή τους. Τα τρία μέλη της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομι-κών, τα τέσσερα μέλη ειδικοί τεχνικοί, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται, ανά ένας, από τα πρώτα τέσσερα σε δύναμη κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή ανάλογα με τη δύναμη κάθε κόμματος της αντιπολίτευσης, σε περίπτωση που εκπροσωπούνται στη Βουλή λιγότερα από τέσσερα κόμματα, και το τελευταίο μέλος ειδικός τεχνικός, με τον ανα-πληρωτή του, προτείνεται από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συ-στημάτων, ως εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που δεν προτείνονται τα πιο πάνω πέντε μέλη μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, αυτά διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, εκτός από το τελευταίο μέλος, που όταν δεν προταθεί, η Επιτροπή λειτουργεί με επταμελή σύνθεση.(α)
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα μέλη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, η μηνιαία αποζημίωση των μελών της, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Οι απορριπτικές αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
(α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 11 του ν. 2753/1999 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου από 1.1.2000. Τα εδάφια που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«Συνιστάται στη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών επταμελής επιτροπή από υπαλλήλους της Διεύθυνσης αυτής και ειδικούς τεχνικούς του δημόσιου και ιδιω-τικού τομέα, για τον έλεγχο των ιδιοτήτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας για τη χρησιμοποίησή τους. Τα
Κωδικοποίηση ν. 1809/1988 Άρθρο 7
τρία μέλη της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομι-κών και τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη - ειδικοί τεχνικοί, με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται, ανά ένας, από τα πρώτα τέσσερα σε δύναμη κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή ανάλογα με τη δύναμη κάθε κόμματος της αντιπολίτευσης σε περίπτωση που εκ-προσωπούνται στη Βουλή λιγότερα από τέσσερα κόμματα. Σε περίπτωση που δεν προτείνονται τα πιο πάνω τέσσερα μέλη μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρό-σκληση, αυτά διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών.»
(2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27§4 του ν. 2214/1994 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Η παράγραφος που αντικατα-στάθηκε είχε ως εξής:
«2. Η πιο πάνω επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτεί τα μέλη της ή άλλα συγκεκριμένα πρόσω-πα να ενεργούν έλεγχο για την ύπαρξη ή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και της καταλ-ληλότητας σε κάθε εγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή και σε καθεμία ηλε-κτρονική ταμειακή μηχανή, στην οποία πρέπει να χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από τον έλεγχο αυτό βαρύνουν τους κατασκευαστές των μη-χανών που ελέγχονται.»
(3) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16§5 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Το εδά-φιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Ο έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και για τη συνέχιση της ύπαρξης ή εφαρμογής των τεχνικών προδιαγρα-φών και της καταλληλότητας σε κάθε εγκεκριμένο τύπο ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής ή ταμειακού συστήματος, μπορεί να ανατίθεται από την πιο πάνω Επιτροπή, με απόφαση της, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, που διαθέτουν το απα-ραίτητο επιστημονικό προσωπικό και τον αναγκαίο εργαστηριακό εξοπλισμό.»
(4) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10§10 του ν. 3052/2002 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Ο πιο πάνω έλεγχος γίνεται, για τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, σε δείγμα, που η πο-σότητά του καθορίζεται με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και επαναλαμβάνεται με τη συμπλήρωση κάθε πεντακοσίων (500) μηχανών, όταν αυτές κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται σε εγχώρια εργαστήρια ή με την εισαγωγή κάθε νέας ποσότητας, όταν αυτές εισάγονται ολοκληρωμένες από άλλη χώρα, καθώς και για κάθε ταμειακό σύστημα ή για κάθε τύπο ταμειακού συστήματος, κατά περίπτωση, και επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά διετία.»
(5) Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 προστέθηκε και η αρχική παράγραφος 3 αριθμήθηκε σε 4 με το άρθρο 27§4 του ν. 2214/1994 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994.
(6) Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§15 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«4. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρα-γράφου 2 του άρθρου 1, δεν μπορεί να εκδοθεί, αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, σε τέσσερις τουλάχιστον κατασκευαστές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2.»
Προηγούμενα, η παράγραφος αυτή, που αριθμείτο ως παράγραφος 3, είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 14 του ν. 1870/1989 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου από 7.12.1989. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρα-γράφου 2 του άρθρου 1, δεν μπορεί να εκδοθεί, αν δεν έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, σε πέντε τουλάχιστον κατασκευαστές ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 2.»

Άρθρο 8

  

Αν δεν υπάρχει επαρκής προσφορά ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών για την κάλυψη των αναγκών των υπόχρεων επιτηδευματιών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να ενεργεί δημοπρασίες με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια από αυτό ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και διάθεσή τους στους υπόχρεους επιτηδευματίες.(1)

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 καταργήθηκε με το άρθρο 34§16 του ν. 3522/2006 και δεν ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που καταργήθηκε είχε ως εξής:
«Οι μηχανές αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας, που καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τη σχετική διακήρυξη.»

Άρθρο 9

  

1.(1) Η δαπάνη για την αγορά, την εγκατάσταση, καθώς και για τη σύνδεση φορολογικού μηχανισμού αποσβέννυται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ίσα ποσά. Με τον ίδιο τρόπο αποσβένεται και η δαπάνη για την αντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων με κατάλληλες ψηφιακές, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη σύνδεσή τους με φορολογικό μηχανισμό.(2) 

2. Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στις περιπτώσεις που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, δικαιούνται να εκπίπτουν από τα καθαρά τους κέρδη:(3) α) το ποσό απόσβεσης της δαπάνης για την απόκτηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο,
β) τους τόκους που έχουν καταβληθεί από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν συνάψει για την αγορά των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.
3.(4) Το επιτόκιο των δανείων, που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους επιτηδευματίες για την αγορά ταμειακών μηχανών του νόμου αυτού, επιδοτείται με τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με χρέωση του κοινού λογαριασμού του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178). Οι όροι χορήγησης του δανείου και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή τη Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30§10 του ν. 3220/2004 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 30§11 του ίδιου νόμου για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«1. Η απόσβεση της δαπάνης για την απόκτηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις το πολύ διαχειριστικές χρήσεις κατ’ ίσα ποσά.»
(2) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§17 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Με τον ίδιο τρόπο αποσβέννυται και η δαπάνη για την αντικατάσταση μηχανικών αντλιών πετρελαίου πρατηρίων υγρών καυσίμων.»
(3) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§18 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Οι επιτηδευματίες, οι οποίοι τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φο-ρολογικών Στοιχείων, στις περιπτώσεις που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστι-κώς, δικαιούνται να εκπίπτουν από τα καθαρά τους κέρδη:»
(4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 καταργήθηκε και η παράγραφος 4 αναριθμήθηκε σε πα-ράγραφο 3 με το άρθρο 10§11 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που καταργήθηκε είχε ως εξής:
«3. Οι επιτηδευματίες, που αντικαθιστούν τις ήδη χρησιμοποιούμενες ταμειακές μηχανές με ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του νόμου αυτού, μπορούν να εκπέσουν, κατά το χρόνο της αντικατάστασής τους, ολόκληρη την αναπόσβεστη αξία των παλαιών μηχανών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφ όσον τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες, ή από τα καθαρά κέρδη τους, εφ' όσον τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τη χρήση συντε-λεστών. Το αναπόσβεστο τμήμα της αξίας των παλαιών ταμειακών μηχανών πρέπει να επαλη-θεύεται από τα σχετικά φορολογικά στοιχεία αγοράς τους.»

Άρθρο 9α (1)

  

1. Οι φορολογικές ταμειακές μηχανές και τα μέρη των φορολογικών ταμειακών συστημάτων, που περιέχουν τη δημοσιονομική μνήμη, εξαιρούνται της κατασχέσεως στα χέρια του οφειλέτη - κυρίου, χρήστη ή τρίτου. Ο οφειλέτης δεν δύναται να παραιτηθεί από το ακατάσχετο, παρά μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Το ακατάσχετο αίρεται μόνο έναντι των υπηρεσιών και αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι δια-σφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Κατασχέσεις που θα επιβληθούν θεωρούνται απόλυτα (αυτοδικαίως) άκυρες.
2.(2) Όπου αναφέρεται στο νόμο αυτόν και στις αποφάσεις που εκ-δόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού ή στις τεχνικές προδιαγραφές η φράση «ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές» ή «φορολογικές ταμειακές μηχανές» νοείται η φράση «φορολογικοί μηχανισμοί». Ειδικά στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 1 νοούνται οι «φορολογικοί μηχανισμοί - φορολογικές ταμειακές μηχανές» έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Ως φορολογικός μηχανισμός χαρακτηρίζεται κάθε συσκευή ή σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση, την πιστοποίηση και διαφύλαξη στοιχείων, διαθέτει ασφαλή φορο-λογική μνήμη, κατάλληλο λογισμικό, θύρες διασύνδεσης, καθώς και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά περίπτωση από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, και διαθέτει άδεια καταλληλότητας που έχει χορηγηθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου αυτού.
3.(2) Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο και στις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού ή στις τεχνικές προδιαγραφές η φράση «δημοσιονομική μνήμη» ή «φυσική μνήμη» νοείται η φράση «φορολογική μνήμη».

 

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 9α προστέθηκε με το άρθρο 16§6 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998.
(2) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9α αντικαταστάθηκε και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου προστέθηκε με το άρθρο 10§12 του ν. 3052/2002 και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου από 1.1.2003. Η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«2. Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού ή στις τεχνικές προδιαγραφές η φράση «ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές» νοείται η φράση «φορολογικές ταμειακές μηχανές».

Άρθρο 10 (1)

  

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και των διατάξεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ' αντικειμενικό τρόπο.
2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ισχύουν οι εν-νοιολογικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’).
3.(2)(3) Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορί-ζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλληλότητας ή έγκριση μόνο τεχνικής υποστήριξης σε οκτώ (8).
Κατ’ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:
α.1. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης ή μη διευκόλυνσης, με οποιονδήποτε τρόπο, του ελέγχου της αξιοπιστίας των φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων σε τριάντα (30).
α.2. Σε περίπτωση μη διαφύλαξης του δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο σε εξήντα (60).
α.3. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων στην Επιτροπή του άρθρου 7 για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε σαράντα (40).
β) Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης, τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για τους τεχνικούς οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων σε τέσσερα (4).
γ) Για τους χρήστες ή κατόχους φορολογικών μηχανισμών και συ-στημάτων σε ένα (1).
γ.1. Η έκδοση στοιχείων από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα λογίζεται ως έκδοση αθεωρήτων. Για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου θεωρείται αυτοτελής παράβαση, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 8 περίπτωση β’ και 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
γ.2. Η έκδοση στοιχείων από μη εγκεκριμένο ή από εγκεκριμένο και παραβιασμένο ή παραποιημένο φορολογικό μηχανισμό ή σύστημα λογίζεται ως μη έκδοση αυτών. Για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου θεωρείται αυτοτελής παράβαση, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 8 περίπτωση α’ και 9 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 10 περί-πτωση α’ του ίδιου άρθρου και νόμου.
Κωδικοποίηση ν. 1809/1988 Άρθρο 10
γ.3. Η μη χρήση εγκεκριμένου και δηλωμένου ή η χρήση μη εγκεκριμένου ή μη δηλωμένου φορολογικού μηχανισμού για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων λογίζεται ως μη τήρησή τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος και δηλωμένος φορολογικός μηχανισμός έχει παραβιασθεί ή παραποιηθεί.
δ) Η μη δήλωση κάθε φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος θεωρείται γενική παράβαση και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση. Για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογι-κού μηχανισμού ή συστήματος, μετά την προθεσμία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού, καταλογίζεται μία παράβαση ανά εκπρόθεσμη δήλωση ανεξάρτητα του χρόνου υποβολής της και του πλήθους των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων που περιλαμβά-νονται σε αυτή και επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, κατά περίπτωση.
ε) Ειδικά στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών μηχανισμών και συστημάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία του μηχανισμού ή διάθεσης ή χρησιμοποίησης παραβιασμένου ή διαφοροποιημένου ή παραποιημένου τέτοιου μηχανισμού, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
ε.1. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλ-ληλότητας ή έγκριση μόνο τεχνικής υποστήριξης σε εκατό (100).
ε.2. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης, τεχνικοί της οποίας έχουν εξου-σιοδοτηθεί από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών μηχανι-σμών και συστημάτων σε εξήντα (60).
Ειδικά στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπαίτιος της παράβα-σης είναι φυσικό πρόσωπο - εξουσιοδοτημένος τεχνικός, πέρα των ανω-τέρω, απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε εγκεκριμένα μοντέλα φορολογικών μηχανισμών.
ε.3. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πενήντα (50).
στ) Στην περίπτωση απώλειας φορολογικού μηχανισμού ή συστή-ματος εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
στ.1. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρη-ση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλληλότητας ή επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης σε είκοσι (20).
στ.2. Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος του φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος ή άλλος τρίτος σε πέντε (5).
ζ) Σε περίπτωση μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε δύο (2).
4.(4) Οι υπαίτιοι των παραβάσεων της περίπτωσης ε’ της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφαρμοζομένων αναλόγως των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 2523/1997, που αναφέρονται στη χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων.

5.(5) Αν υπαίτιος αδικήματος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 είναι η επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας των φορολογικών μηχανισμών ή συστημάτων ή εξουσιοδοτημένος από αυτήν μετα-πωλητής ή τεχνικός αντιπρόσωπός της, ανεξάρτητα από τα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγρά-φους 3 υποπερίπτωση ε.1. και 4, μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 μπορεί να ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας ή και να απα-γορεύεται η διάθεση των μηχανισμών του συγκεκριμένου τύπου.

6.(6) Στις ίδιες κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται από τις πα-ραγράφους 3 υποπερίπτωση ε.1. και 4 υπόκεινται και τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από την Επιτροπή η διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, όταν βεβαιώνουν ανακρι-βώς για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν.
7. Για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Επιτροπή του άρθρου 7 ή τη Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του παραβάτη, η οποία συντάσσει τη σχετική έκθεση και τη μηνυτήρια αναφορά, αν συντρέχει περίπτωση, εκδίδει δε και την απόφαση επιβολής προστίμου.
Για την επιβολή του προστίμου, τη διαδικασία βεβαίωσης, καταβολής και διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από το παρόν άρθρο, ισχύουν αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τις παραβάσεις του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16§7 του ν. 2579/1998 και ισχύει σύμφωνα το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 1.4.1998. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Άρθρο 10
1.(α) Όποιος παραβιάζει ή παραποιεί ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του νόμου αυτού, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της μηχανής ή διαθέτει ή χρησιμοποιεί παραβιασμένη ή παραποιημένη τέτοια μηχανή και γενικά όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται με βάση αυτόν το νόμο τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου έως πέντε εκατομμυρίων
Κωδικοποίηση ν. 1809/1988 Άρθρο 10
δραχμών, ή μόνο με χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών, διαφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
2.(α) Αν υπαίτιος αδικήματος της προηγούμενης παραγράφου είναι η επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή εξουσιοδοτημένος από αυτήν αντιπρόσωπός της, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να ανακληθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 η άδεια καταλληλότητας για τη διάθεση των μηχανών του συγκεκριμένου τύπου.
3. Ο επιτηδευματίας, που έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές του νόμου αυτού για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών και δεν τις χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν ή δεν εκδίδει τις θεωρημένες αποδείξεις που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ή εκδίδει τις αποδείξεις αυτές χωρίς να αναγράφει τα στοιχεία που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις ή χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένο τύπο μηχανών, θεωρεί-ται ότι δεν εξέδωσε τα οριζόμενα από τον Κ.Φ.Σ. στοιχεία για τις συναλλαγές που διενήργησε με τον τρόπο αυτόν και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 47 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει.
4.(α) Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ. και με τη δια-δικασία του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες δραχμές ή και μεγαλύτερο, εφ’ όσον προβλέπεται από διατάξεις του Κ.Φ.Σ.»
(α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 10 είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 14§5 του ν. 1914/1990 και ίσχυσαν σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990. Οι παράγραφοι που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«1. Όποιος κατά παράβαση του νόμου αυτού παραβιάζει ή παραποιεί ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 ή επεμβαί-νει κατά οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία της μηχανής του νόμου αυτού ή διαθέτει ή χρησιμοποιεί παραβιασμένη ή παραποιημένη τέτοια μηχανή τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου έως πέντε εκατομμυρίων δραχμών.»
«2. Αν υπαίτιος αδικήματος της προηγούμενης παραγράφου είναι ο κατασκευαστής των ηλε-κτρονικών ταμειακών μηχανών, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να ανακληθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 η άδεια κα-ταλληλότητας για τη διάθεση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών που κατασκευάζει.»
«4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου οικονομικού εφόρου και με τη διαδι-κασία του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες δραχμές.»
(2) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§19 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 1.1.2007. Η παράγραφος που αντικα-ταστάθηκε είχε ως εξής:
«3. Για όλες τις παραβάσεις εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και συντε-λεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή που ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια κα-ταλληλότητας ή έγκριση μόνο τεχνικής υποστήριξης σε τέσσερα (4).
Κατ’ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:
α.1 Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης ή μη διευκόλυνσης με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου της αξιοπιστίας των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων σε δεκαπέντε (15).
α.2 Σε περίπτωση μη διαφύλαξης του δείγματος για τον προβλεπόμενο χρόνο σε τριάντα (30).
α.3 Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών στοιχείων στην Επιτροπή του άρθρου 7 για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε είκοσι (20).
β) Για τις επιχειρήσεις που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων σε δύο (2).
γ) Για τους χρήστες ή κατόχους φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων σε ένα (1)
Ειδικά, η έκδοση αποδείξεων από μη εγκεκριμένη ή μη δηλωμένη φορολογική ταμειακή μη-χανή ή σύστημα λογίζεται ως μη έκδοση αυτών. Για την επιβολή του αντικειμενικού προστίμου θεωρείται αυτοτελής παράβαση, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρα-γράφου 8 περίπτωση α’ του άρθρου 5 του ν. 2523/1997. Όταν τα στοιχεία αυτά έχουν καταχω-ρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο θεωρείται γενική παράβαση.
δ) Ειδικά στην περίπτωση παραβάσεων λόγω παραβίασης ή παραποίησης φορολογικών τα-μειακών μηχανών και συστημάτων, που έχουν άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτρο-πή του άρθρου 7 ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία της μηχανής ή διάθε-σης ή χρησιμοποίησης παραβιασμένης ή διαφοροποιημένης ή παραποιημένης τέτοιας μηχανής, εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται ανά υπαίτιο ως εξής:
δ.1 Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7, άδεια καταλληλότητας ή έγκριση μόνο τεχνικής υποστήριξης σε εξήντα (60).
δ.2 Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων σε τριάντα (30).
δ.3 Σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή κάτοχος της φορολογικής ταμειακής μηχανής και συστήματος ή άλλος τρίτος σε τριάντα (30).»
(3) Μεταβατική διάταξη: Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α’ 276’ / 22.12.2006), άρθρο 35§2.
«Οι διατάξεις του άρθρου 33 και της παραγράφου 19 του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, αν προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, εφαρμόζονται και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορο-λογικές αρχές, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου.
Ομοίως, εφαρμόζονται και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006 δεν έχουν περαιωθεί οριστικά με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του Σ.τ.Ε.. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών οι ενδιαφερόμε-νοι μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικο-νομικής υπηρεσίας εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την 31η Δεκεμβρί-ου 2006, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με βάση τις διατάξεις του προηγού-μενου εδαφίου, ακολουθουμένης της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (ΦΕΚ 242 Α’).
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς, οι υποθέσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.»
(4) Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§20 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντι-καταστάθηκε είχε ως εξής:
«4. Οι υπαίτιοι των παραβάσεων της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου τιμω-ρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, εφαρμοζομένων αναλόγως των α-ντιστοίχων διατάξεων του ν. 2523/1997, που αναφέρονται στη χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων.»
(5) Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§21 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντι-καταστάθηκε είχε ως εξής:
«5. Αν υπαίτιος αδικήματος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 είναι η επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας των φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συστημάτων ή εξου-σιοδοτημένος από αυτήν αντιπρόσωπός της, ανεξάρτητα από τα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 υποπερίπτωση δ.1. και 4, μπορεί να ανακληθεί από την επιτροπή του άρθρου 7 η άδεια καταλληλότητας για τη διάθεση των μηχα-νών του συγκεκριμένου τύπου.»
(6) Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§22 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Η παράγραφος που αντι-καταστάθηκε είχε ως εξής:
«6. Στις ίδιες κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 υποπερίπτωση δ.1. και 4 υπόκεινται και τα πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται από την Επιτροπή η διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, όταν βεβαιώνουν ανακρι-βώς για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησαν.»

Άρθρο 11 (1)

  

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 625/1977 (ΦΕΚ 180 Α’) και οι διατά-ξεις του άρθρου 35 του ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α’).
Η επιχείρηση που λαμβάνει άδεια καταλληλότητας από την αρμό-δια Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου αυτού, για συγκεκριμένους τύ-πους φορολογικών μηχανισμών, μπορεί να είναι κάθε επιχείρηση κατασκευής, συναρμολόγησης ή εισαγωγής, καθώς και οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί εμπορία τέτοιων μηχανισμών ή συστημάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, καθορίζεται η ημερομηνία λήξης της άδειας καταλληλότητας των εγκρίσεων παλαιών μοντέλων, ο χρόνος ισχύος της οποίας έχει υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

Σημειώσεις και παραπομπές.

(1) Το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34§23 του ν. 3522/2006 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 22.12.2006. Το άρθρο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Άρθρο 11
Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 625/1977 (ΦΕΚ 180) και οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35).
Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο η λέξη κατασκευαστής ή εισαγωγέας, νοείται η επιχείρηση που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή για συγκεκριμένους τύπους φορολογικών ταμειακών μηχανών ή συστημάτων, τις οποίες κατασκευάζει, συναρμολο-γεί ή αγοράζει από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.(α)»
(α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 16§8 του ν. 2579/1998 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου από 17.2.1998. Το εδάφιο που αντικατα-στάθηκε είχε ως εξής:
«Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο η λέξη κατασκευαστής, νοείται η επιχείρηση που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια Επιτροπή για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους τύπους ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών ή ταμειακών συστημάτων, τις οποίες κατασκευάζει σε εγχώρια εργαστήρια ή εισάγει ολοκληρωμένες από άλλη χώρα.»
Προηγούμενα, το εδάφιο αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 27§5 του ν. 2214/1994 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 11.5.1994. Το εδάφιο που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής:
«Όπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο η λέξη κατασκευαστής, νοείται η επιχείρηση που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους τύπους ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.»
Το εδάφιο αυτό του άρθρου 11 είχε προστεθεί αρχικά με το άρθρο 14§6 του ν. 1914/1990 και ίσχυσε σύμφωνα με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου από 17.12.1990. 29

Άρθρο 12

  

(Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε άλλες διατάξεις, πλην φορολογικών μηχανισμών).

 

Άρθρο 13

  

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευ-σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σ’ αυτές.

 

Τελευταίες αλλαγές

Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 προστέθηκε με το άρθρο 26 § 9 του ν. 3943/2011 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 52 του ίδιου νόμου από 31.3.2011.