Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόμενου έτους για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόμενου έτους, για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το Δημόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ 1045 23.02.2012 Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1045-2012/

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 009/12 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2012, Φ1 TAXIS).

ΠΟΛ 1173 04.08.2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Σχετικές Αποφάσεις

ΠΟΛ 1045 23.02.2012 Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1089 21.04.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.

ΠΟΛ 1078 11.04.2011 Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΠΟΛ 1048 15.03.2011 Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010.

ΠΟΛ 1026 09.02.2011 Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010.

Οδηγίες Χρήσης συμπλήρωσης - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
Αρμόδια ΔΟΥ

Κωδ. 001
Κωδικός Αρμόδιας ΔΟΥ

Κωδ. 002
Διαχειριστική Περίοδος από/Διαχειριστική Περίοδος έως

Κωδ. 004
Έτος (Αναφοράς)

Κωδ. 005
Αριθμός Δήλωσης/Έτος δήλωσης

Κωδ. 006
Ημερομηνία Υποβολής Δήλωσης

Κωδ. 007
Ημερομηνία Είσπραξης ή Παραλαβής

Κωδ. 008
Αριθμός Φακέλου Α.Ε.

Κωδ. 009
Είδος Δήλωσης – Τροποποιητική

Κωδ. 010
Με επιφύλαξη

Κωδ. 021
Επώνυμο ή Επωνυμία

Κωδ. 022
Όνομα

Κωδ. 023
Όνομα Πατέρα

Κωδ. 024
Τίτλος

Κωδ. 025
Δ/νση: Οδός Αριθμός ή Τοποθεσία-Χωριό

Κωδ. 026
Δήμος ή Κοινότητα

Κωδ. 027
Ταχ.Κώδικας και Τηλέφωνο

Κύρια Δραστηριότητα
Κύρια Δραστηριότητα

Κωδ. 028
ΚΑΔ

Κωδ. 031
Α.Φ.Μ.

Κωδ. 032
Είδος Ταυτότητας και Αριθμός Ταυτότητας

Κωδ. 033
Πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές;

Κωδ. 034
Αν διενεργείτε πωλήσεις από απόσταση σε άλλο Κ-Μ διαγραμμίστε

Κωδ. 041
Κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ. κατά τη λήξη διαχειριστικής περιόδου – Κατηγορία Βιβλίων

Κωδ. 042
Τρόπος τήρησης βιβλίων Κ.Β.Σ. κατά τη λήξη διαχειριστικής περιόδου – Υποχρ., Προαιρ., Προσωρ.

Κωδ. 043
Καθεστώτα Φ.Π.Α. κατά τη λήξη διαχειριστικής περιόδου

Κωδ. 044
Υποχρεωτικά/Προαιρετικά

Κωδ. 061
Ένδειξη φορολογικού αντιπροσώπου/εκπροσώπου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ’ (Κωδ. 401-423)
α) Πρώτη ενότητα του Πίνακα Ζ-α’.

Κωδ. 401.
Πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης

Κωδ. 402.
Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης

Κωδ. 405.
Αριθμητής

Κωδ. 403.
Πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Διευκρινίζεται ότι, στο κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται (εφόσον υπάρχει υποχρέωση Pro-rata), οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις καθώς και κάθε άλλη επιδότηση που δεν αποτελεί μέρος της φορολογητέας αξίας.

Κωδ. 404.
ΣΥΝΟΛΟ

Κωδ. 406.
Παρονομαστής

Κωδ. 407.
Πηλίκο κλάσματος (οριστικό ποσοστό έκπτωσης)

Κωδ. 408.
Στρογγυλοποίηση οριστικού ποσοστού έκπτωσης

Κωδ. 409.
Οριστικό ποσοστό μείωσης % (100 – κωδικού408)

β) Δεύτερη ενότητα του Πίνακα Ζ-β’.

Κωδ. 421-1
Ποσά φόρου εισροών που πρέπει να μειωθούν. Γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών, δηλαδή των εισροών εκείνων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση πράξεων με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

Κωδ. 421-2
Ποσοστό μείωσης. Γράψτε το ποσοστό μείωσης (%) της παραγρ. 1 του άρθρου 31 που απεικονίζεται στον κωδ. 409 της α’ ενότητας του πίνακα.

Κωδ. 421-6
Φόρος εισροών που δεν εκπίπτει. Το γινόμενο του κωδ. 421-1 επί το ποσοστό του κωδ. 421-2.

Κωδ. 422-1
Ποσά φόρου εισροών που πρέπει να μειωθούν. Γράψτε το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που θα επιμεριστεί με την παραπάνω διαδικασία. (Δεν αποκλείεται άλλες κοινές εισροές να παρακολουθούνται και με αυτό τον τρόπο και άλλες με το γενικό τρόπο του κωδ. 421-2).

Κωδ. 422-3
Πλήθος κατά τομέα. Γράψτε το πλήθος των τομέων για τις οποίες η επιχείρηση χρησιμοποιεί ξεχωριστό ποσοστό pro-rata.

Κωδ. 422-4
Πλήθος βάσει λογ/σμών. Γράψτε το πλήθος των περιπτώσεων που οι κοινές εισροές παρακολουθούνται με ξεχωριστούς λογαριασμούς, ανάλογα με την πραγματική διάθεσή τους.

Κωδ. 422-5
Πλήθος λοιπών επιμερισμών. Γράψτε το πλήθος των τυχόν λοιπών επιμερισμών.

Κωδ. 422-6
Φόρος εισροών που δεν εκπίπτει. Γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί επί του κωδ.422-1.

Κωδ. 423.
Σύνολο φόρου εισροών που δεν εκπίπτει κωδικών (4 21-6) + (4 22-6)
Εφόσον το ποσό του κωδ. 423 υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706 του Πίνακα Γ. Εάν δεν υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ δεν μεταφέρεται στον πίνακα Γ’, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν.2859/2000. Αν όμως από επαναπροσδιορισμό της pro-rata κατά το έτος της αρχικής χρησιμοποίησης των παγίων προκύψει θετικό ποσό ακόμα και μέχρι 30 ΕΥΡΩ, μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ αν προκύψει αρνητικό ποσό, αυτό μεταφέρεται για συμψηφισμό, ως θετικός αριθμός, στον κωδικό 702 του Πίνακα Γ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η' (Κωδ. 501-507) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν.2859/2000 και με όσα αναλύθηκαν στον Πίνακα Ζ’, ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο των εκροών του το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί, μεταξύ όλων των άλλων και οι αγορές, εισαγωγές ή ενδοκοινοτικές αποκτήσεις επενδυτικών αγαθών.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.2859/2000, ειδικά για τα επενδυτικά αγαθά, η έκπτωση του φόρου που διενεργήθηκε κατά την αγορά υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Αφετηρία της πενταετίας αποτελεί το έτος της πρώτης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού από την επιχείρηση. Ως ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του επενδυτικού αγαθού, λαμβάνεται πάντοτε η 1η μέρα της διαχειριστικής περιόδου χρησιμοποίησης του (π.χ. η 1η Ιανουαρίου) και όχι η πραγματική ημερομηνία που άρχισε η χρησιμοποίησή του.
Σημειώνουμε ότι η πενταετία ισχύει για όλα τα επενδυτικά αγαθά, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματικής ή λογιστικής απόσβεσης τους. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης, μέρους ή κλάδου της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2859/2000, ο διακανονισμός συνεχίζεται, για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, από τον διάδοχο.
Ακόμα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2859/2000, η έκπτωση του φόρου, που ενεργήθηκε κατά την αγορά, κρίνεται οριστικά, κατά το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. Για το λόγο αυτό, αν υπάρχει μεταβολή μεταξύ του οριστικού ποσοστού pro-rata του έτους αγοράς και του έτους πρώτης χρησιμοποίησης, η διαφορά φόρου (θετική ή αρνητική) που προκύπτει, διακανονίζεται, όπως ήδη περιγράφτηκε, στο Ζ’ Πίνακα της εκκαθαριστικής δήλωσης της διαχειριστικής περιόδου της πρώτης χρησιμοποίησης του παγίου.
Η συμπλήρωση γίνεται κατά στήλες ως εξής:

Στήλη (1). Έτος χρησιμοποίησης παγίων (διακανονισμού). Η στήλη αυτή είναι ήδη συμπληρωμένη. Αναγράφεται το έτος χρησιμοποίησης των παγίων, δηλαδή το έτος διακανονισμού (1ο-5ο).
Στην πρώτη σειρά επομένως (κωδ. 501) αναγράφονται τα στοιχεία των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ή παραδόθηκαν ακόμη και αχρησιμοποίητα μέσα στη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, στη δεύτερη σειρά (κωδ. 502) αναγράφονται τα πάγια που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο αυτής που υποβάλλεται η εκκαθαριστική κ.ο.κ.

Στήλη (2). Pro-rata έτους πρώτης χρησιμοποίησης - μοναδική % (Γραμμές 1-5). Αναγράφεται κατά σειρά η Pro-rata (ποσοστό δικαιώματος έκπτωσης) του αρχικού έτους χρησιμοποίησης των επενδυτικών αγαθών, εφόσον η επιχείρηση δεν εφάρμοζε στο έτος εκείνο, για κανένα πάγιο, που αποτελούσε κοινή εισροή της, pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς.
Προκειμένου για τον κωδ. 501-2, εξυπακούεται ότι αν δεν είναι συμπληρωμένοι οι κωδ. 422-3, 422-4, μεταφέρεται εδώ το ποσοστό του κωδ. 408 του Πίνακα Ζ'.

Στήλη (3). Pro-rata έτους πρώτης χρησιμοποίησης – Μη μοναδική Σημειώστε (Χ). (Γραμμές 1-5). Επιλέγεται κατά σειρά, αν η επιχείρηση εφάρμοζε στο αρχικό έτος χρησιμοποίησης των παγίων, έστω και για ένα μέρος αυτών pro-rata κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς. Το ίδιο θα συμβαίνει όταν υπάρχουν και πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά (αναμένεται δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση τους μέσα στην πενταετία του διακανονισμού).
Αν είναι διαγραμμισμένη η στήλη (3), τότε η στήλη (2) πρέπει να είναι κενή.

Στήλη (4). ΦΠΑ αγοράς παγίων που χρησιμοποιούνταν ως το τέλος της χρήσης (Γραμμές 1-5). Αναγράφεται ο ΦΠΑ των παγίων που χρησιμοποιούνταν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες και εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου νια την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.
Αναγράφεται ακόμα ο ΦΠΑ των παγίων που στο τέλος του έτους έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά.
Η αναγραφή αυτή γίνεται κατά σειρά ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.

Στήλη (5). Ποσά από μεταβολή Pro-rata (στήλη (4) χ [κωδ. (501-2) – στήλη (2)] %:5) (Γραμμές 2-5). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (4) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το ποσοστό του κωδ. 501-2, αφού διαιρεθεί δια 5.
Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [(κωδ. 501-2) - στήλη (2)]% : 5
Ειδικά προκειμένου για πάγια που έπαυσαν να χρησιμοποιούνται προσωρινά το ποσοστό διακανονισμού γίνεται 0% για το συγκεκριμένο έτος διακανονισμού ήτοι: Στήλη (5) = Στήλη 4 Χ [0 - στήλη (2)]% : 5.
Άρα Στήλη (5) = Στήλη (4) Χ [ στήλη (2)]%: 5
β) Αν είναι επιλεγμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (5).
Εξυπακούεται ότι ο κωδ. 501-5 θα είναι πάντα μηδενικός.

Στήλη (6). ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες (Γραμμές 1-5). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν, τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε αφορολόγητες, και που παραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 ν.2859/00), ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες.
Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.
Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι, βρίσκονταν στο 1ο έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Η' και όχι στο Ζ' Πίνακα.

Στήλη (7). Ποσά από 100% Pro-rata Υπόλ.Ετών (στήλη (6) χ [100 – στήλη (2)] % χ [6 – στήλη (1)] : 5) (Γραμμές 1-5). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (6) επί τη διαφορά του ποσοστού της στήλης (2) από το 100% επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.
[Στήλη (7) = Στήλη (6) Χ [ 100 - στήλη (2)] % Χ [ 6 - στήλη (1 )] : 5]
β) Αν είναι επιλεγμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη 7.

Στήλη (8). ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες (Γραμμές 1-5). Αναγράφεται ο ΦΠΑ, που καταβλήθηκε κατά την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιούνταν ή αποκτήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν τόσο σε φορολογητέες όσο και σε αφορολόγητες δραστηριότητες ή μόνο σε φορολογητέες, που παραδόθηκαν ή αυτοπαραδόθηκαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο που υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον θεωρείται (άρθρο 33 παρ. 3 ν.2859/00), ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.
Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά, ανάλογα με το έτος χρησιμοποίησης αυτών των παγίων.
Πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν μέσα στην πενταετία και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 1ο έτος διακανονισμού και διακανονίζονται οριστικά στον Πίνακα Η' και όχι στο Πίνακα Ζ'.

Στήλη (9). Ποσά από 0% Pro-rata Υπόλοιπων Ετών (στήλη (8) χ στήλη (2) % χ [6 – στήλη (1)] : 5 ) (Γραμμές 1-5). α) Αν υπάρχει ποσοστό στη στήλη (2), γράφεται κατά σειρά το γινόμενο της στήλης (8) επί τη στήλη (2) επί κλάσμα με αριθμητή τη διαφορά του έτους χρησιμοποίησης από το 6 και παρανομαστή το 5.
Στήλη (9) = Στήλη (8) χ στήλη (2)% χ [6 - στήλη (1)] : 5
β) Αν είναι επιλεγμένη η στήλη (3), οι αντίστοιχοι επιμέρους υπολογισμοί (κατά τομέα ή με βάση λογαριασμούς) θα γίνουν σε ιδιαίτερο φύλλο, που θα κρατιέται από το φορολογούμενο για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο, και το αποτέλεσμα θα αναγράφεται κατευθείαν στη στήλη (9).

Στήλη (10). Ποσά από 0% Pro-rata Υπόλοιπων Ετών (ΦΠΑ παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες) (Γραμμές 1-5). Ο ΦΠΑ των παγίων που πράγματι εισπράχτηκε από την παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες, εφόσον φυσικά ο φόρος αυτός αποδόθηκε ήδη με τις περιοδικές δηλώσεις. Περιλαμβάνεται εδώ και ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε από πάγια που παραδόθηκαν, χωρίς ουδέποτε να χρησιμοποιηθούν και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες.

Κωδ. 506
Αναγράφεται το άθροισμα (θετικό ή αρνητικό) των κωδ. 501 έως 505, κάθε στήλης.
Στήλη (4).
Σύνολα (ΦΠΑ αγοράς παγίων που χρησιμοποιούνται ως το τέλος της χρήσης)
Στήλη (5).
Σύνολα (Ποσά από μεταβολή Pro-rata)
Στήλη (6).
Σύνολα (ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε φορολογητέες δραστηριότητες)
Στήλη (7).
Σύνολα (Ποσά από 100% Pro-rata Υπόλ.Ετών)
Στήλη (8).
Σύνολα (ΦΠΑ αγοράς παγίων που παραδόθηκαν κλπ μέσα στη χρήση και θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες)
Στήλη (9).
Σύνολα (Ποσά από 0% Pro-rata Υπόλοιπων Ετών (στήλη (8) χ στήλη (2) % χ [6 – στήλη (1)] : 5 ))
Στήλη (10).
Σύνολα (Ποσά από 0% Pro-rata Υπόλοιπων Ετών (ΦΠΑ παγίων που εισπράχθηκε από παράδοση παγίων που θεωρείται ότι διατέθηκαν σε αφορολόγητες δραστηριότητες))

Κωδ. 507
Προσθέστε : (506-5)+(506-7)-(506-9)+(506-10).
Αν ο κωδ. 507 είναι μεγαλύτερος των 30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 702, αν είναι μικρότερος των -30 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στον κωδ. 706, ενώ τέλος αν είναι από -30 έως 30 ΕΥΡΩ αμελείται, δηλαδή ούτε συμψηφίζεται ούτε καταβάλλεται στο Δημόσιο (άρθρο 33 παρ. 5 ν.2859/00).

Κωδ. 901
Αξία (χωρίς ΦΠΑ) αγοράς Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (μόνο καινούργίων)

Κωδ. 902
Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) καυσίμων, λιπαντικών, επισκευής, συντήρησης, Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων.

Κωδ. 903
Αξία (χωρίς ΦΠΑ) πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων.

Κωδ. 904
Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων

Κωδ. 905
Μέσος αριθμός (πλήθος) του συνολικά απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης. Προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων εντός του έτους, δια 300. Στο συνολικό αριθμό ημερομισθίων περιλαμβάνονται αυτά που γίνονται από:
- Τους απασχολούμενους επιχειρηματίες (είτε ατομικά, είτε ως εταίροι, διαχειριστές, μέλη Δ.Σ.).
- Τα συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών τους, είτε αμείβονται, είτε όχι (εφόσον απασχολείται το 1/3 του κανονικού ωραρίου).
- Οι μισθωτοί και ημερομίσθιοι".

Κωδ. 906
Αξία πωλήσεων κατασκευαστικών επιχ/σεων που αφορούν α’ κατοικία από οικοδομή υπαγόμενη σε ΦΠΑ

Κωδ. 907
Αξία εισροών υπαγομένων σε ΦΠΑ των πωλήσεων του κωδ.906

Κωδ. 908
Μικτό κέρδος που φορολογείται με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 43

Κωδ. 909
Αξία αγοράς μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγορές από ιδιώτες)

Κωδ. 910
Αριθμός υποκαταστημάτων (χωρίς το κεντρικό)

Κωδ. 911
Άθροισμα των κωδικών 901 έως και 910

Κωδ. 101
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 9%)

Κωδ. 102
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4,5%)

Κωδ. 103
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 19%)

Κωδ. 201
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 10%)

Κωδ. 202
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 5%)

Κωδ. 203
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 21%)

Κωδ. 601
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 11%)

Κωδ. 602
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 5,5%)

Κωδ. 603
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 23%)

Κωδ. 301
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (συντελεστής ΦΠΑ 13%)

Κωδ. 302
I.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη σε λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου (συντελεστής ΦΠΑ 6,5%)

Κωδ. 131
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 9%

Κωδ. 132
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 4,5%

Κωδ. 133
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 19%

Κωδ. 231
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 10%

Κωδ. 232
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 5%

Κωδ. 233
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 21%

Κωδ. 631
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 11%

Κωδ. 632
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 5,5%

Κωδ. 633
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 23%

Κωδ. 331
Φόρος εκροών 13% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 301

Κωδ. 332
Φόρος εκροών 6,5% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 302

Κωδ. 151
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 9%)

Κωδ. 152
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4,5%)

Κωδ. 153
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 19%)

Κωδ. 251
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγιαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 10%)

Κωδ. 252
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 5%)

Κωδ. 253
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 21%)

Κωδ. 651
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγιαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 11%)

Κωδ. 652
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 5,5%)

Κωδ. 653
I.Εισροές από λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου. Εισαγωγές στη λοιπή Ελλάδα (κατά συντελεστή ΦΠΑ 23%)

Κωδ. 361
I.Εισροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις, Εισαγωγές και Πράξεις Λήπτη στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγιαίου. (συντελεστής ΦΠΑ 13%)

Κωδ. 362
I.Εισροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις, Εισαγωγές και Πράξεις Λήπτη στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγιαίου. (συντελεστής ΦΠΑ 6,5%)

Κωδ. 171
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 9%

Κωδ. 172
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 4,5%

Κωδ. 173
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 19%

Κωδ. 271
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 10%

Κωδ. 272
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 5%

Κωδ. 373
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 21%

Κωδ. 671
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 11%

Κωδ. 672
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 5,5%

Κωδ. 673
Φόρος εισροών που αναλογεί σε ΦΠΑ 23%

Κωδ. 371
Φόρος εισροών 13% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 361

Κωδ. 372
Φόρος εισροών 6,5% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 362

Κωδ. 104
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 6%)

Κωδ. 105
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 3%)

Κωδ. 106
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 13%)

Κωδ. 204
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 7%)

Κωδ. 205
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4%)

Κωδ. 206
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 15%)

Κωδ. 604
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 8%)

Κωδ. 605
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4%)

Κωδ. 606
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις ληπτή στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (κατά συντελεστή ΦΠΑ 16%)

Κωδ. 304
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (συντελεστής ΦΠΑ 9%)

Κωδ. 305
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου & από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

Κωδ. 134
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 6%

Κωδ. 135
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 3%

Κωδ. 136
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 13%

Κωδ. 234
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 7%

Κωδ. 235
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 4%

Κωδ. 236
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 15%

Κωδ. 634
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 8%

Κωδ. 635
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 4%

Κωδ. 636
Φόρος εκροών που αναλογεί στο συντελεστή ΦΠΑ 16%

Κωδ. 334
Φόρος εκροών 9% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 304

Κωδ. 335
Φόρος εκροών 5% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 305

Κωδ. 607
Σύνολο φορολογητέων εκροών

Κωδ. 608
Εκροές φορολογητέες εκτός Ελλάδας με δικαίωμα έκπτωσης.
Γράψτε ...
1) Την αξία παραδόσεων αγαθών φορολογητέων σε άλλο κράτος μέλος π.χ. πωλήσεις αγαθών στους επιβάτες ελληνικού σκάφους κατά τον πλου από Ιταλία – Ελλάδα.
2) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2859/00 είναι φορολογητέες σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ο φόρος αποδίδεται εκεί από το φορολογικό εκπρόσωπο, είτε από το λήπτη της υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται εδώ και η αξία της παροχής υπηρεσιών φασόν προς λήπτες εγκαταστημένους σε άλλο κράτος – μέλος.
3) Την αξία των παροχών υπηρεσιών, που σύμφωνα με το άρθρο 14 παραγρ. 5 είναι φορολογητέες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4) Την αξία όλων γενικά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της χώρας θα παρείχαν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών (π.χ. αγορά καφέ από Βραζιλία και πώληση στην Αίγυπτο).
5) Την αξία των εργασιών των περιπτώσεων ιθ, κ, κα, κγ, κδ και κε της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του ν.2859/00, εφόσον ο λήπτης είναι εγκαταστημένος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εργασίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε τρίτη χώρα.

Κωδ. 609
Εκροές απαλ/νες βάσει ΠΟΛ 1262/93 & 1029/95
Γράψτε ...
1) Την αξία των παραδόσεων αγαθών προς υποκείμενους που πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και η αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και οι συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών απαλλάσσονται σύμφωνα με τις περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 28 και για την απαλλαγή αυτή εφαρμόστηκε η Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.93. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς εξαγωγείς.
2) Την αξία των παραδόσεων αγαθών και την αξία των παροχών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αυτές, που πραγματοποιούνται προς την Α.Ε. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών. Για την απαλλαγή αυτή εφαρμόζονται η Α.Υ.Ο. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.95. Ο προμηθευτής επισυνάπτει στο στέλεχος του τιμολογίου του αντίγραφο του ειδικού θεωρημένου δελτίου απαλλαγής από Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε. (κίτρινο). Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για πιστωτικό τιμολόγιο που εκδίδεται από τον προμηθευτή για έκπτωση ή προς επιστροφή από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον προμηθευτή με τις συνολικές πωλήσεις προς τα «Κ.Α.Ε. Α.Ε.».

Κωδ. 610
Ενδοκοινοτικές παραδ., εξαγωγές & λοιπές εκροές απαλ/νες με δικαίωμα έκπτωσης
Γράψτε ...
1) Την αξία των εξαγωγών αγαθών προς τρίτες χώρες, και την αξία των επιστροφών εισαγωγών μόνο όταν έχετε εκδώσει τιμολόγιο.
2) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 28 του ν.2859/00. Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνεται και η αξία των αγαθών που μεταφέρονται σε άλλο κράτος – μέλος με σκοπό τη μεταγενέστερη παράδοση ή για τον εξοπλισμό των εκεί εγκαταστάσεών σας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.
3) Την αξία των ενδοκοινοτικών τριγωνικών παραδόσεων αγαθών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 15.
4) α) Την αξία των πωλήσεων από απόσταση, όπως προβλέπονται από την παραγρ. 5 του άρθρου 13 του ν.2859/00
β) Την αξία των πωλήσεων αγαθών μετά από εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Έλληνας υποκείμενος πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες παραδόσεις αγαθών (είτε ο ίδιος λόγω εγκατάστασης στη χώρα αυτή, είτε μέσω φορολογικού εκπροσώπου). Συγκεκριμένα αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις του προς τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με τον οποίο ο ίδιος εξατομικεύεται στο άλλο κράτος – μέλος κατά την αποστολή των αγαθών προς το κράτος αυτό, εντός του οποίου θεωρούνται εγχώριες πωλήσεις.
5) Την αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων:
α) καινούργιων μεταφορικών μέσων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 ν.2859/00, όπως ισχύει, καθώς και
β) αγαθών με ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρελαιοειδή, βιομηχανοποιημένα καπνά, αλκοολούχα) προς:
ι) αγρότες του ειδικού καθεστώτος ιι) υποκειμένους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ιιι) νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτά δεν εξατομικεύονται με ΑΦΜ/ΦΠΑ, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4, καθώς και iv) ειδικά για καινούρια μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις προς μη υποκείμενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος.
6) Την αξία άλλων εκροών που είναι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. πωλήσεις σε πλοία), το κόστος των πακέτων, καθώς και την απαλλασσόμενη αμοιβή από πακέτα για πρακτορεία ταξιδίων, πωλήσεις αγαθών με Ε.Φ.Κ. που βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη σε άλλο εγκεκριμένο αποθηκευτή, ειδικά προκειμένου για πωλήσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένο αποθηκευτή, εγγεγραμμένο επιτηδευματία ή εισαγωγέα σε πρατηριούχο ή λιανοπωλητή, την διαφορά μεταξύ της πλασματικής αξίας που υπολογίστηκε στους [(Κωδ. 603) + (Κωδ.103)] και της πραγματικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), πωλήσεις σε αποθηκευτές ή εναποθέτες φορολ. αποθήκης του άρθρου 26 του ν 2859/00.
Επίσης στον Κωδικό αυτό θα συμπεριληφθεί και η διαφορά μεταξύ πραγματικής και φορολογητέας αξίας στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις εξαγωγές.

Κωδ. 611
Εκροές απαλ/νες και εξαιρούμ. Χωρίς δικαίωμα εκπτώσης

Κωδ. 612
Σύνολο Εκροών

Κωδ. 613
Μείον αξία παγίων, ενδ. Αποκτ., αυτοπαραδ. Πράξεων λήπτη παρ. 3β αρθ.31 κτλ.

Κωδ. 614
Κύκλος εργασιών για διακανονισμό ΦΠΑ

Κωδ. 637
Σύνολο φόρου

Κωδ. 157
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 6%)

Κωδ. 158
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 3%)

Κωδ. 159
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 13%)

Κωδ. 257
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 7%)

Κωδ. 258
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4%)

Κωδ. 259
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 15%)

Κωδ. 657
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 8%)

Κωδ. 658
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 4%)

Κωδ. 659
III.Εισροές από τα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά/ Εισαγωγές στα νησιά Αιγαίου (κατά συντελεστή ΦΠΑ 16%)

Κωδ. 367
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις, Εισαγωγές & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου (συντελεστής ΦΠΑ 9%)

Κωδ. 368
II.Εκροές, Ενδοκ. Αποκτήσεις, Εισαγωγές & Πράξεις λήπτη στα νησιά Αιγαίου (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

Κωδ. 177
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 6%

Κωδ. 178
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 3%

Κωδ. 179
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 13%

Κωδ. 277
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 7%

Κωδ. 278
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 4%

Κωδ. 279
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 15%

Κωδ. 677
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 8%

Κωδ. 678
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 4%

Κωδ. 679
Φόρος εισροών που αναλογεί σε συντελεστή ΦΠΑ 16%

Κωδ.
Φόρος εκροών 9% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 367

Κωδ.
Φόρος εκροών 5% που αναλογεί στο ποσό του κωδικού 368

Κωδ. 641
Συνολικές Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις

Κωδ. 644
Πράξεις λήπτη αγαθών & υπηρεσιών

Κωδ. 642
Συνολικές Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

Κωδ. 645
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών

Κωδ. 643
Άθροισμα συνολικών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (641+642)

Κωδ. 646
Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών

Κωδ. 647
Άθροισμα των κωδικών 641 έως 646

Κωδ. 808
Αιτία Επιστροφής – Απαλλ.Πράξεις/Πάγια/Αναστ.Καταβολής/Διαφορά Συντελεστή/Άλλη Αιτία

Κωδ. 663
Δαπάνες γεν. Έξοδα φορολογητέα
Γράψτε την αξία των φορολογητέων δαπανών – γενικών εξόδων και το φόρο που πληρώσατε αντίστοιχα για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
Αν τις δαπάνες – γενικά έξοδα τις παρακολουθείτε κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. (651-662 ή 151-156) και (671-682 ή 171-176) αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συμπληρώνονται. Το ίδιο συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. (654-656 ή 154-156) ή 660 – 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. (674-676 ή 174-176) ή 680-682 αντίστοιχα.

Κωδ. 683
Φόρος δαπανών
Γράψτε την αξία των φορολογητέων δαπανών – γενικών εξόδων και το φόρο που πληρώσατε αντίστοιχα για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο.
Αν τις δαπάνες – γενικά έξοδα τις παρακολουθείτε κατά συντελεστή, η αξία και ο φόρος πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. (651-662 ή 151-156) και (671-682 ή 171-176) αντίστοιχα, οπότε οι κωδικοί 663 και 683 δεν συμπληρώνονται. Το ίδιο συμβαίνει αν οι δαπάνες υλοποιούνται με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή πράξεις λήπτη οπότε περιλαμβάνονται στους κωδ. (654-656 ή 154-156) ή 660 – 662 και οι αναλογούντες φόροι στους κωδ. (674-676 ή 174-176) ή 680-682 αντίστοιχα.

Κωδ. 664
Σύνολο φορολογητέων εισροών

Κωδ. 684
Συνολικός φόρος
Υπολογίζεται το σύνολο του φόρου εισροών (άθροισμα κωδ. 671-683).
Το σύνολο του φόρου εισροών σας (κωδ.684 + κωδ.184), συγκρίνετέ το με το σύνολο του φόρου εισροών, που προκύπτει από τα βιβλία σας.
Αν το ποσό που πραγματικά χρεώθηκε και προκύπτει από τα βιβλία σας είναι μεγαλύτερο, την επί πλέον διαφορά γράψτε την στον κωδ. 703, για να τον εκπέσετε και αν είναι μικρότερο στον κωδ. 708, για να τον καταβάλλετε επειδή δεν τον έχετε πληρώσει στον προμηθευτή σας.

Κωδ. 665
Εισροές απαλ/νες βάσει ΠΟΛ 1262/93 & 1029/95.
Γράψτε την αξία των αγορών σας, για όλη τη χρήση, για την οποία δεν πληρώσατε φόρο σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.5.93 και 1013633/8911/1807/ΠΟΛ.1029/Α0014/2.2.95. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής ετήσιας κατάστασης από τον αγοραστή εξαγωγέα κλπ με τις σχετικές συνολικές αγορές ανά προμηθευτή.

Κωδ. 666
Λοιπές εισροές απαλ/νες εξαιρούμενες, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Την αξία των εισροών σας, για όλη τη χρήση, που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του ν.2859/00 (π.χ. αμοιβή δικηγόρου, μισθώματα ακινήτων, ασφάλειες, αγορά ή ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη ή απαλλασσόμενη λόγω τζίρου επιχείρηση).
Στον κωδικό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρούμενες εισροές –εκτός πεδίου εφαρμογής– όπως μισθοί, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές κτλ., καθώς επίσης και η αξία της παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση.
Την εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών κτλ. και την αξία των εισροών σας, για τις οποίες δεν δικαιούστε έκπτωση του φόρου, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 30 του ν.2859/00 (αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 9 θέσεων, οινοπνευματωδών ποτών κτλ.).
Ακόμα, την αξία των ενδοκοινοτικών σας αποκτήσεων, που σύμφωνα με το άρθρο 29 ν.2859/00 είναι απαλλασσόμενες και την αξία των δαπανών εκείνων που βαρύνουν το κόστος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Τέλος, τη διαφορά της φορολογητέας ή πλασματικής αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής, ή της ενδοκοινοτικής απόκτησης, καθώς επίσης και το κόστος των πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων.
Επίσης, την αξία των εισροών των οικοδομών που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά συνέπεια ο ΦΠΑ αποτελεί κόστος, γράψτε το άθροισμα αξίας και φόρου.

Κωδ. 667
Σύνολο Εισροών

Κωδ. 668
Επιστροφή φόρου σε αγρότη του άρθρου 41 – Πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς

Κωδ. 688
Φόρος 5% επί των πωλήσεων με το κανονικό καθεστώς

Κωδ. 701
Πληρωμές στο δημόσιο με τις περιοδικές ή έκτακτες
Το σύνολο του φόρου που πληρώσατε στις ΔΟΥ τόσο με τις αρχικές και τροποποιητικές όσο και με τις έκτακτες περιοδικές δηλώσεις, καθώς και με τις ειδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με τις οποίες πληρώσατε φόρο για τη μεταβίβαση των υπαγομένων σε ΦΠΑ ακινήτων, που αφορούν τη διαχειριστική σας περίοδο, χωρίς τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Κωδ. 702
Φόρος για έκπτωση από πίνακες διακανονισμού
α) Το ποσό του κωδ. 315 του πίνακα Ε’, εφόσον είναι θετικό.
β) Το ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ’, εφόσον είναι αρνητικό. (ως θετικό αριθμό)
γ) Το ποσό του κωδ. 423 του πίνακα Ζ’, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό).
δ) Το ποσό για έκπτωση του κωδ. 507 του πίνακα Η’, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.

Κωδ. 703
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και λοιπά προστιθέμενα
α) Το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
β) Το φόρο (χωρίς προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκε ανεξάρτητα αν καταβλήθηκε ή οφείλεται, μετά από προσωρινό έλεγχο για φορολογικές περιόδους της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει οριστικοποιηθεί ή έχει ασκηθεί προσφυγή πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
γ) Τυχόν ποσά ΦΠΑ που έχετε καταβάλει στη διαχειριστική περίοδο αχρεώστητα και έχετε δικαίωμα συμψηφισμού, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
δ) Τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 ΦΠΑ), που έχετε συμψηφίσει μέσα στη διαχειριστική περίοδο.
ε) Το ποσό ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αγαθών με Ε.Φ.Κ. και τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών κατά τη θέση αγαθών τους σε ανάλωση.

Κωδ. 704
Χρεωστικό Αρχικής Δήλωσης
Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικής εκκαθαριστικής δήλωσης. Γράψτε το χρεωστικό υπόλοιπο (κωδ. 813) της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλατε αρχικά.

Κωδ. 705
Σύνολο προστθέμενων ποσών στο σύνολο του φόρου εισροών.

Κωδ. 706
Φόρος για καταβολή από πίνακες διακανονισμού
α) Το ποσό του κωδικού 315 του πίνακα Ε’, εφόσον είναι αρνητικό (ως θετικό αριθμό)
β) Το θετικό ποσό του κωδ. 359 του πίνακα ΣΤ’.
γ) Το θετικό ποσό του κωδικού 423 του πίνακα Ζ’, εφόσον είναι μεγαλύτερο των 30 ΕΥΡΩ.
δ) Το ποσό για καταβολή από τον κωδ. 507 του πιν. Η’ (διακανονισμός παγίων), εφόσον είναι μικρότερο των –30 ΕΥΡΩ.

Κωδ. 707
ΦΠΑ που σας επιστράφηκε ή ζητήσατε την επιστροφή του
Το ποσό του φόρου του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή με βάση την απόφαση 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/2004 πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης και με βάση τις περιοδικές δηλώσεις της χρήσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γράψετε το 100% του ποσού του οποίου έχετε ζητήσει την επιστροφή και όχι το 90% του ποσού, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι η επιστροφή μέρους ή όλου του ποσού, μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδ. 708
Λοιπά αφαιρούμενα ποσά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά που έχουν αναγραφεί στον κωδ. 411 στο πεδίο «αφαιρούμενα ποσά» των περιοδικών δηλώσεων, διότι τα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στον Κωδ. 706 της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Κωδ. 709
Σύνολο αφαιρούμενων ποσών από το σύνολο του φόρου εισροών.

Κωδ. 710
Υπόλοιπο φόρου εισροών κωδικών (684 + 705 - 709)

Κωδ. 801
Πιστωτικό Υπόλοιπο
Tο αποτέλεσμα της αφαίρεσης των (κωδ. 637+137) : (φόρος εκροών) – (κωδ. 710+184) : (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι αρνητικός αριθμός.

Κωδ. 811
Χρεωστικό υπόλοιπο
Tο αποτέλεσμα της αφαίρεσης (κωδ.637+137) : (φόρος εκροών) – (κωδ.710+κωδ.184) : (υπόλοιπο φόρου εισροών), εφόσον είναι θετικός αριθμός.

Κωδ. 802
Ποσό για έκπτωση
Tο ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Επισημαίνεται ότι, αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το πιστωτικό υπόλοιπο που έχει ήδη μεταφερθεί για συμψηφισμό (με βάση την περιοδική δήλωση της τελευταίας φορολογικής περιόδου) και η διαφορά οφείλεται σε διακανονισμούς, με βάση το άρθρο 23 του ν.2859/00, ή σε αύξηση του ποσοστού Pro-rata, όπως αυτό οριστικοποιείται με την εφαρμογή του πίνακα Ζ’ ή στο οριστικό ποσοστό των μικτών πακέτων των πρακτορείων ταξιδίων, η διαφορά αυτή μειώνει ή προσαυξάνει αντίστοιχα, το φόρο εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση.
Αν όμως η ανωτέρω διαφορά οφείλεται σε λανθασμένη υποβολή των επί μέρους περιοδικών δηλώσεων, πρέπει να τροποποιηθούν οι περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων της νέας διαχειριστικής περιόδου που έχουν ήδη υποβληθεί, με τη μεταφορά του σωστού πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στην εκκαθαριστική δήλωση και να καταβληθεί με τις νόμιμες προσαυξήσεις ή να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί, κατά περίπτωση, η διαφορά του φόρου που τυχόν προκύπτει.

Κωδ. 812
Προσαύξηση...% εκπρόθεσμης υποβολής
H προσαύξηση για τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης που υπολογίζεται στο χρεωστικό υπόλοιπο του κωδ. 811, με 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, (ισχύει για φορολ. περιόδους από 1/1/2005) με ανώτατο όριο 100%.

Κωδ. 803
Ποσό για επιστροφή
Γράψτε το ποσό του πιστωτικού υπολοίπου που έχετε δικαίωμα να ζητάτε την επιστροφή του.
Σημειώνεται ότι το άθροισμα των κωδ. 802 και 803 θα πρέπει να ισούται με το ποσό του κωδικού 801.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να σας επιστραφεί το ποσό του κωδ. 803, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/04, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Κωδ. 813
Σύνολο για καταβολή
Γράψτε το άθροισμα των ποσών των κωδ. 811 + 812, που πρέπει να πληρώσετε στο δημόσιο.
Αν το συνολικό ποσό για καταβολή του κωδ. 813 είναι μέχρι 3 ΕΥΡΩ δεν καταβάλλεται στο δημόσιο (αμελείται).

Κωδ. 899
Σημειώσεις Φορολογουμένου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

1.    Υποβολή περιοδικής δήλωσης.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης:
•    Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται:
-    Για κάθε ημερολογιακό μήνα: για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και το Δημόσιο εφόσον έχει υποχρέωση υποβολή περιοδικής δήλωσης.
-    Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο: για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.
•    Η αρχική και εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για τους υποκείμενους στο φόρου που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και προαιρετικά για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. πλην ορισμένων κατηγοριών υποκειμένων στο φόρο οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την περιοδική δήλωση αποκλειστικά στην Δ.Ο.Υ. (βλ. σχετ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/2001, ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2002, ΑΥΟ ΠΟΛ 1019/2003).
•    Τροποποιητικές και εκπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ.
(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006)
Καταληκτική προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης:
Α.  Όταν η περιοδική υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.:
•    η 20η ημέρα του επόμενου μήνα, που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1,2
•    η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3,4
•    η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5,6
•    η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7,8
•    η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, για υποκειμένους που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9,0.
Ειδικά για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων καταληκτική προθεσμία υποβολής θεωρείται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).
Β.  Όταν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet:
•    η 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου εφόσον πρόκειται για αρχική και εμπρόθεσμη δήλωση, η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω των τραπεζών,
•    η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον πρόκειται για αρχική και εμπρόθεσμη πιστωτική ή μηδενική δήλωση.
Οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet ισχύουν και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ.
(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).
Γ.  Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας όλες οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής, μετακυλίονται ανάλογα (βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006).  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση γενικής αργίας είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής.  Αντίθετα στην περίπτωση της τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας δεν είναι δυνατή η υποβολή της περιοδικής δήλωσης μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η περίπτωση αυτή λογίζεται ως τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου και η περιοδική δήλωση υποβάλλεται την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής στη Δ.Ο.Υ.
Δ. Όταν η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση είχε αρχικά υποβληθεί εμπρόθεσμα, είχε δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή πληρωμής στην Τράπεζα και υπήρχε τουλάχιστον το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υπόχρεου την ημερομηνία πληρωμής.
Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει εκ νέου την απορριφθείσα περιοδική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (στην ανωτέρω προθεσμία) συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις (βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1003/2004 και ΕΔΥΟΟ ΠΟΛ 1111/2004).
2.    Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης.
α) Για τους υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2010 καθώς και για τους υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει μετά την 1/1/2011 διευκρινίσεις για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης πρόκειται να δοθούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.
β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων εντός του 2010, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
i. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
ii. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους (σχετ. το άρθρο 36 παρ. 1 περ. γ΄ του Κώδικα ΦΠΑ).   
γ) Στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών λόγω θανάτου του υποκειμένου εντός του 2010, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται:
i.    Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών, αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ii.    Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών, αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται, σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, από τους κληρονόμους, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση (σχετ. το άρθρο 36 παρ. 1 περ. γ΄ του Κώδικα ΦΠΑ).
Η εκκαθαριστική δήλωση για τις ανωτέρω περιπτώσεις β΄ και γ΄ υποβάλλεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης υποβάλλεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3.    Υποβολή τελευταίας περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε περίπτωση μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
Στον μετασχηματισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α΄) όπως ισχύει, οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφώμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εκκαθαριστική δήλωση για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.
Για το χρόνο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ισχύει ότι αναφέρθηκε στην ερώτηση 4. Ως ημερομηνία αφετηρίας για την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.
Επιπλέον, από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού, κάθε μία από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις για τις πράξεις που διενεργεί στο όνομά της αλλά για λογαριασμό της προερχόμενης από το μετασχηματισμό αυτό εταιρείας, υποχρεούται να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις για κάθε φορολογική περίοδο. Περισσότερες διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ 1131/1995.
Ειδικά για την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων από μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄137) και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 1055240/439/0015/9.5.1995/ ΠΟΛ1131/95 εγκύκλιο, έχουν οδηγίες με την Ε.Δ.Υ.Ο. 1091531/7453/1653/ Δ0014/25.9.2009.
4.    Κυρώσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
α)    Προσαύξηση 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει φόρος για καταβολή. 
β)    Πρόστιμο από 117 έως 1170€ το οποίο κατά τον συμβιβασμό μειώνεται στο 1/3 στην περίπτωση πιστωτική ή μηδενικής δήλωσης.
5.    Υποχρεώσεις σε περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών /διακοπής εργασιών
Σε περίπτωση παύσης εργασιών, πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω υποχρεώσεις:
•    υποβολή περιοδικής δήλωσης μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. 
Εξαιρετικά, προκειμένου για οριστική παύση εργασιών λόγω λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων είτε λόγω θανάτου του υποκειμένου, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας υποκείμενου ή εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.
•    υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρονται στο σημείο 4.γ.
•    έκδοση ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης για τα αποθέματα της επιχείρησης, πάγια (εφόσον έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού του φόρου που τα επιβάρυνε κατά την αγορά τους) και εμπορεύσιμα, που υπάρχουν κατά την στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.
6.    Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών), από 1.1.10 υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα.
Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο.  Κατ’ εξαίρεση η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις από:
i.    Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α.    τους υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
β.    τους υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
ii.    Το Ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους δήμους, τις κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
iii.    Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
iv.    Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
v.    Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
vi.    Την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά (είτε μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet είτε μέσω της Δ.Ο.Υ.).  Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/2009, ΕΔΥΟΟ 1091531/1453/1653/Δ0014/25.9.2009).
7.    Υποβολή δήλωσης INTRASTAT.
Η στατιστική δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται μηνιαίως, είτε εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ..  Η κεντρική σελίδα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης INTRASTAT βρίσκεται στην ηλεκτρονική δ/νση: http://eurostat.statistics.gr/. 
Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης INTRASTAT, εφόσον υποβάλλεται εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ακολουθεί τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.
(βλ. σχετ. ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1060/2006, ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1098/2006, ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/2009).
8.    Τρόπος υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών – ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
Οι  υποκείμενοι στο φόρο για να υποβάλλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πρέπει να πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η διαδικασία εγγραφής για τους νέους χρήστες του TAXISnet περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ., για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα.
2. Έγκριση αίτησης στη Δ.Ο.Υ.
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS.
3. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)
Ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password).  Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του απαιτεί τη γνώση τριών (3) κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.
Οι χρήστες του TaxisNet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ.  Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση . Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής των υπ’ όψη δηλώσεων καθορίζονται με τις Α.Υ.Ο. 1178/2010, Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1127/2010, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1141/2009, Κ.Υ.Α. 1045138/2497/604/Δ0014/27.04.2005 (ΦΕΚ 615/Β΄/10.05.2005).
9.    Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S.
Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (ενδοκοινοτική απόκτηση – ενδοκοινοτική παράδοση – ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών – ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών) έχει υποχρέωση πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S.
Στη συνέχεια προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής στον έλεγχο εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.σε σχέση με την  επωνυμία του.  Ο έλεγχος εγκυρότητας  του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. πραγματοποιείται  στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις www.gsis.gr, και www.europa.eu.int/vies.  Για τα κράτη μέλη που δεν είναι δυνατό να γίνει επιβεβαίωση της επωνυμίας μέσω των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, ο έλεγχος  εγκυρότητας πραγματοποιείται τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3640076.
Τέλος, προκειμένου για αγαθά, απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί μια συναλλαγή ως ενδοκοινοτική είναι και η αποδεδειγμένη φυσική διακίνηση των αγαθών μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών (βλ. σχετ. Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1201/1999).
Σημειώνεται ότι από 01/01/2010 στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται και η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: i) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα ΦΠΑ), ii) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών, η υποχρέωση εγγραφής στο V.I.E.S. και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ισχύει για κάθε υποκείμενο στο φόρο, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για υποκείμενο στο φόρο που απαλλάσσεται στο εσωτερικό λόγω μικρού τζίρου (μικρές απαλλασσόμενες επιχειρήσεις), ή οι πράξεις του απαλλάσσονται από το φόρο (πράξεις του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, αγρότες του ειδικού καθεστώτος).
Το ίδιο ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών (υπηρεσίες που φορολογούνται σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α του Κώδικα ΦΠΑ), από οποιοδήποτε υποκείμενο στο φόρο.
10.    Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., για ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών ή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπα που στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου.   
Τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, οι απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος καθίστανται υπόχρεοι για την καταβολή ΦΠΑ για  την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και την ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν. Ο φόρος αποδίδεται με έκτακτη περιοδική δήλωση, μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Κώδικα Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που:
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
α)    οι συναλλαγές που πραγματοποιούν υπερβαίνουν το όριο των 10.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) από όλα τα κράτη μέλη, κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, καθώς και την επόμενη διαχειριστική περίοδο (ανεξάρτητα ύψους αποκτήσεων).
β)  επιλέγουν τη φορολόγησή τους, αποκτώντας ΑΦΜ/ΦΠΑ και κοινοποιώντας τον στον προμηθευτή τους.  Η επιλογή αυτή γίνεται με υποβολή δήλωσης μεταβολών - μετάταξης, η οποία ισχύει τουλάχιστον για δύο πλήρεις διαχειριστικές περιόδους, μετά την πάροδο των οποίων μπορεί να ανακληθεί.  Η ανάκληση θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών
Η υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ για υπηρεσίες που λαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος και οι οποίες φορολογούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 14.2.α του Κώδικα ΦΠΑ, ισχύει για κάθε υποκείμενο στο φόρο, ανεξάρτητα από το ύψος των υπηρεσιών αυτών.
Επίσης η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα ΝΠΔΔ, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιούν, καθώς και για τα ΝΠΔΔ τα οποία παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στο φόρο ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τη φορολογητέα δραστηριότητα ή για τη δραστηριότητα δημόσιας εξουσίας.
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης, αντίθετα υποχρεούνται στην υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και δήλωσης INTRASTAT εφόσον έχουν υπερβεί το στατιστικό κατώφλι εξομοίωσης.
11.    Τόπος φορολόγησης υπηρεσιών.                                 
Από 1.1.2010
α) Υπηρεσίες που παρέχονται προς υποκείμενους στο φόρο (επιχείρηση), φορολογούνται στον τόπο του λήπτη (πελάτη), εκτός από τις εξής υπηρεσίες:
- υπηρεσίες σχετικές με ακίνητο (φορολόγηση στον τόπο του ακινήτου),
- μεταφορές προσώπων (φορολόγηση ανάλογα με το διανυόμενο διάστημα),
- καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές κλπ. υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο εκτέλεσης),
- υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης (φορολόγηση στον τόπο πραγματοποίησης και σε περίπτωση ενδοκοινοτικών ταξιδίων μεταξύ Ελλάδος και άλλων κρατών μελών, φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού),
- μίσθωση μεταφορικών μέσων μέχρι 30 ημέρες και προκειμένου περί πλοίων μέχρι 90 ημέρες (φορολόγηση στον τόπο που το μεταφορικό μέσο τίθεται στη διάθεση του πελάτη),
β) Υπηρεσίες που παρέχονται προς μη υποκείμενους στο φόρο (τελικούς καταναλωτές) φορολογούνται στον τόπο του παρέχοντος, εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση (α) ανωτέρω και επιπλέον τις εξής υπηρεσίες:
- υπηρεσίες μεσαζόντων (φορολόγηση στον τόπο που φορολογείται η κύρια υπηρεσία που αφορά η μεσολάβηση),
- μεταφορά αγαθών (φορολόγηση ανάλογα με το διανυόμενο διάστημα) και προκειμένου για ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών φορολόγηση στον τόπο αναχώρησης,
- παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται)
- πραγματογνωμοσύνες και εργασίες επί κινητών αγαθών (φορολόγηση στον τόπο που εκτελούνται),
- ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ορισμένες άυλες υπηρεσίες, όπως διαφήμιση, δικαιώματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τραπεζικές, ασφαλιστικές, ραδιοτηλεοπτικές, κλπ. (φορολόγηση στον τόπο του λήπτη).   
12.    Εφαρμοζόμενος συντελεστής Φ.Π.Α.
Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει. 
Κατ’ εξαίρεση, συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ο οποίος από 1.1.2011 είναι 13%.
Σημειώνεται ότι από 23.4.10 στο μειωμένο συντελεστή υπάγεται και η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση), ενώ από την ίδια ημερομηνία το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων υπάγεται στον κανονικό συντελεστή.
Στο ίδιο Παράρτημα περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή (από 1.1.2011 6,5%). Στον υπερμειωμένο αυτό συντελεστή υπάγονται:
- τα βιβλία της ΔΚ 4901
- τα βιβλία με εικόνες για παιδιά της ΔΚ 4903 (από 1.1.2011)
- οι εφημερίδες και τα περιοδικά της ΔΚ 4902
- τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου, των ΔΚ 3003 και 3004 και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ 3002 (από 1.1.2011)
- τα εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις.
- η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπιγκ για τροχόσπιτα (από 1.1.2011).
Κάθε κατηγορία αγαθών οριοθετείται από τις δασμολογικές κλάσεις (Δ.Κ.) όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 1996.
13.    Σε ποιες περιπτώσεις (γεωγραφικές περιοχές) ισχύουν οι μειωμένοι, κατά 30%, συντελεστές Φ.Π.Α.
Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και από 1.1.2011 είναι 5%, 9% και 16%.   
Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφαρμόζονται στα αγαθά, με εξαίρεση τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, εφόσον αυτά:   
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, ή                   
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, ή        
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή           
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:             
α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.                   
β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των νησιωτικών αυτών περιοχών.      
14.    Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα:                           
α) Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται Φ.ΠΑ.              
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Για την εφαρμογή Φ.Π.Α. θεωρούνται:                               
-     Ως κτίρια, τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο.      
-     Ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση. Θεωρείται επίσης ότι πραγματοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που συμπληρώνεται πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας.  Επίσης, Φ.Π.Α. επιβάλλεται στη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή στην παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, στην παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου καθώς και στη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.       
β)  Χρόνος έναρξης εφαρμογής                                                       
Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων:           
- Η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 01/01/2006 και μετά           
- Η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 01/01/2006 και μετά με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί έως 25/11/2005 πλήρης φάκελος στην πολεοδομία και στις περιπτώσεις αντιπαροχής εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή έχει υπογραφεί και το προσύμφωνο μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό κατασκευής.                                                                   
γ) Πρώτη κατοικία                                           
Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το Φ.Μ.Α. κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας καθώς και η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης που συνιστάται υπέρ των παραπάνω ακινήτων.                     
Επισημαίνεται ότι, για τον οικοπεδούχο στην περίπτωση αντιπαροχής δεν υφίσταται ποτέ απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αφού δεν πληρούται η βασική προϋπόθεση της αγοράς που θέτουν οι διατάξεις Φ.Μ.Α.                                     
δ) Παράδοση γηπέδων  
Απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λ.π., καθώς και η παράδοση ιδανικών μεριδίων αυτών.                             

ε) Αντιπαροχή                                                  
Δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο προς τον κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις κτισμάτων (εργολαβία) που δίδονται ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας υπολογίζεται Φ.Π.Α., λαμβάνεται η αξία της παρεχόμενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το κόστος υλικών εργασιών, αμοιβών, μισθών και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και τυχόν εργολαβικό κέρδος, όπου υπάρχει.           
στ) Μεταβίβαση ιδιοκτησιών που παραμένουν στην κυριότητα του οικοπεδούχου πριν από την αποπεράτωση της οικοδομής                 
Ο οικοπεδούχος μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής της οικοδομής, ακόμη και πριν εκδοθεί προς αυτόν το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων, να μεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που παραμένουν στην κυριότητά του. Η μεταβίβαση αυτή υπάγεται σε Φ.Μ.Α. εάν ο οικοπεδούχος είναι ιδιώτης και σε Φ.Π.Α. εάν είναι κατασκευαστική επιχείρηση. Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση το στοιχείο παράδοσης κτισμάτων θα εκδοθεί στον οικοπεδούχο που έχει συμβληθεί με τον κατασκευαστή και σε αυτόν επιρρίπτεται ο αναλογών Φ.Π.Α.                              
ζ) Διαφορά ανάμεσα στην φορολογηθείσα αξία κάθε ιδιοκτησίας κατά τη μεταβίβαση και του απολογιστικού κόστους.                                
Κατά την μεταβίβαση ιδιοκτησίας πριν από την αποπεράτωση της οικοδομής επιβάλλεται Φ.Π.Α. Με την ολοκλήρωση της οικοδομής και την υποβολή του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους είναι πιθανό για κάποιες ή όλες τις ιδιοκτησίες αυτό να προκύπτει μεγαλύτερο από την φορολογηθείσα, κατά την υποβολή της ειδικής δήλωσης, αξία. Η κατασκευαστική επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει έκτακτη δήλωση και να αποδώσει τον Φ.Π.Α. που οφείλει σημειώνοντας την αιτία υποβολής της αλλά δεν θα μεταφέρει το ποσό αυτό προς έκπτωση στην περιοδική της οικείας φορολογικής περιόδου. Άλλως ο φόρος καταλογίζεται κατά τον έλεγχο με προσαύξηση λόγω ανακρίβειας των δηλώσεων.                        
η) Εκχώρηση εργολαβικού προσυμφώνου κατασκευαστικής επιχείρησης που έχει συμβληθεί με οικοπεδούχο σε άλλη κατασκευαστική επιχείρηση προς συνέχιση των εργασιών.                                                    
Η εκχώρηση εκ μέρους του εργολάβου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το προσύμφωνο μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικό κατασκευής συνιστά παροχή υπηρεσίας. Ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε η πρόκειται να λάβει για την εκχώρηση αυτή ο αρχικός εργολάβος. Η κατασκευαστική επιχείρηση που υπεισέρχεται στο εργολαβικό προσύμφωνο θα έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ως προς τον Φ.Π.Α. για την έν λόγω οικοδομή.                               
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που πριν την εκχώρηση έχει συντελεστεί μεταβίβαση χιλιοστών οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον κατασκευαστή (με συμβόλαιο) ή έχουν μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε  τρίτο ιδιοκτησίες που αφορούν στο εργολαβικό αντάλλαγμα, διότι ενδέχεται να προκύπτουν και άλλες πράξεις που υπόκεινται σε φορολογία.
15.    Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.         
Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι οποίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και αφορούν στην ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη - διάγνωση, στην κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης γενικά, στον αθλητισμό,  στις υπηρεσίες πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης, στην παροχή νερού και αποχέτευσης απευθείας από τους Ο.Τ.Α., στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, χρηματικές συναλλαγές, μετοχές, μερίδια, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, μισθώσεις ακινήτων κ.α.    Απαλλάσσονται, επίσης, από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α., οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. Για τις ανωτέρω πράξεις, ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του.
Επισημαίνεται ότι από 1.7.2010 καταργήθηκε η απαλλαγή των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιμελητών και των συγγραφέων, καλλιτεχνών γενικά που παρέχουν υπηρεσίες προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Επίσης από την ανωτέρω ημερομηνία η απαλλαγή της νοσοκομειακής περίθαλψης περιορίζεται μόνο στις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και από πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα (διευκρινίσεις έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1100/10 και ΠΟΛ 1118/10).
Επίσης, απαλλάσσονται οι πράξεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Κώδικα Φ.Π.Α και στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

16.    Οι υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α.
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εφόσον  στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων  γενικά σε θέματα Η/Υ. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με το χειρισμό και τη λειτουργία Η/Υ, που συνδέεται με την πώλησή τους, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση, δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.           
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ έχουν δοθεί με την Ε.Δ.Υ.Ο.  ΠΟΛ.1041/06.05.2004.
17.    Συμμετοχή ιατρού σε κλινική μελέτη.                                             
Η αμοιβή που εισπράττει ιατρός για τη συμμετοχή του σε κλινική μελέτη που διεξάγεται για λογαριασμό φαρμακευτικής εταιρίας σχετικά με την επίδραση φαρμάκου δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., αλλά υπάγεται στο φόρο, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα ιατρού που δε συνιστά ιατρική εξέταση, διάγνωση και περίθαλψη ασθενούς.
18.    Απαλλαγή οδικής βοήθειας.                       
Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 22.1.1θ΄ Κώδικα Φ.Π.Α.).
19.    Απαλλαγή ολικής ναύλωσης επαγγελματικού τουριστικού πλοίου αναψυχής.       
Η ναύλωση επαγγελματικού  πλοίου αναψυχής του ν. 2743/1999 (πρώην ν.438/1976) που γίνεται από πλοιοκτήτρια εταιρεία:
α) προς άλλον υποκείμενο στο φόρο που ασχολείται με τη μεταφορά προσώπων, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ,
β) με βάση ναυλοσύμφωνο για την εκτέλεση πλόων θαλάσσιας αναψυχής ή περιηγήσεως, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων εκ μέρους της πλοιοκτήτριας και υπάγεται σε ΦΠΑ 11% και από 1.1.2011, 13%.
Όμως, για τα τουριστικά πλοία της περίπτωσης αυτής, προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης ποσοστό έκπτωσης:
-    60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες,
-    50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας,
-    40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας.
Αναλυτικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1156/09.05.1997.
20.    Απαλλαγή αγορών, εισαγωγών και λήψεων υπηρεσιών με σκοπό την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/1993).
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκείμενους στο φόρο να αγοράζουν ή εισάγουν αγαθά με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή/και ενδοκοινοτικής παράδοσης καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές χωρίς να καταβάλλουν φόρο.
Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία διαχειριστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδους.
Ειδικότερα διευκρινίσεις για την ανωτέρω διαδικασία έχουν δοθεί με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 1103551/8478/Α0014/ /ΠΟΛ.1262/02.08.1993 (ΦΕΚ 675/τ.Β΄) όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1075/13.03.1995 (ΦΕΚ 212/τ. Β΄), ΠΟΛ.1155/06.06.1995 (ΦΕΚ 527/τ. Β΄), ΠΟΛ.1198/13. .07.1995 (ΦΕΚ 650/τ. Β΄), ΠΟΛ.1206/31.07.2002 (ΦΕΚ 1073/τ. Β΄) και την ΠΟΛ.1061/26.03.2008 (ΦΕΚ 581/τ. Β΄).
21.    Διακανονισμός παγίων.           
Όταν επιχείρηση αγοράσει αγαθό επένδυσης υποχρεούται να το παρακολουθεί για μία πενταετία, με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής του.   
Αν μέσα στα πέντε έτη, από την πρώτη χρησιμοποίηση, επέλθει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης τότε πρέπει να γίνει διακανονισμός για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου για κάθε έτος που υπάρχει μεταβολή ή για το φόρο των εναπομεινάντων πέμπτων, αντίστοιχα.
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου, εάν: (1) μεταβληθεί το δικαίωμα έκπτωσης, ο διακανονισμός θα ενεργηθεί με την υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000), όπως ισχύει, εκκαθαριστικής δήλωσης, για το 1/5 του φόρου για κάθε έτος που συντελείται η προαναφερθείσα μεταβολή, (2) παραδίδεται αγαθό επένδυσης ή παύει οριστικά αυτό να χρησιμοποιείται σε φορολογητέες πράξεις, θα ενεργηθεί εφάπαξ διακανονισμός για τα εναπομείναντα πέμπτα του φόρου εντός του ιδίου έτους της παράδοσης ή παύσης, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
22.    Επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών  (Pro-rata), ποιες εκροές συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του κλάσματος.                           
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης), ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. Το εκπιπτόμενο αυτό ποσοστό βρίσκεται με βάση ένα κλάσμα (Pro – rata), στο οποίο περιλαμβάνονται:                    
α) στον αριθμητή: οι φορολογητέες εκροές και οι φορολογητέες εκροές εκτός Ελλάδος και οι απαλλασσόμενες εκροές που δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση,  β) στον παρονομαστή: ό,τι έχει περιληφθεί στον αριθμητή και οι απαλλασσόμενες εκροές που δεν δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση.  Επίσης, στον παρονομαστή συμπεριλαμβάνονται και οι μη συνδεόμενες με την τιμή των πράξεων επιδοτήσεις, μόνο στην περίπτωση που το κλάσμα έχει ήδη δημιουργηθεί από άλλη αιτία.               
Δεν λαμβάνονται υπ’ όψη ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή τα ποσά που προέρχονται από:                           
-     παραδόσεις (πώληση κτλ) αγαθών τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υποκείμενο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση,               
-     αυτοπαραδόσεις ή ιδιοχρησιμοποιήσεις,                   
-     ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,                           
-     πράξεις λήπτη και επιστροφές φόρων,                       
-     εκροές εξ αιτίας αγοράς επενδυτικών αγαθών με την ΚΥΑ Π.2869/87 ή ανακυκλωσίμων σύμφωνα με το άρθρο 39α του ν.2859/2000,               
-     παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις των περιπτώσεων κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κδ΄ και  κε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.
23.    Αναστολή καταβολής του φόρου στην αγορά ή εισαγωγή καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (ΚΥΑ Π.2869/1987).                
Επιχειρήσεις που υπάγονται
Οι διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Π.2869/1987 καταλαμβάνουν περιοριστικά μόνον έξι (6) συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, ήτοι, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.  Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω υπουργική απόφαση αυτή δεν υπάγονται οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται
Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. τα κάτωθι δικαιολογητικά:   
-     Αίτηση έγκρισης εισαγωγής ή αγοράς των επενδυτικών αγαθών (κανούργιων) με αναστολή καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α.                    
-     Αναλυτικό πίνακα (εις διπλούν), στον οποίο αναγράφει τα αγαθά που πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό (ποσότητα και αξία),     -     Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,                              
-     Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο.         
-     Προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται σ’ αυτά απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση της Δ/νσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας.  Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/04.05.1987 έχουν δοθεί με τις Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 246/26.8.1987, ΠΟΛ.47/1988, ΠΟΛ.250/1988, ΠΟΛ.1005/1992, ΠΟΛ.1333/1993, ΠΟΛ.1051/1999 και ΠΟΛ.1080/2005.
24.    Ποια είναι τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. και πώς γίνεται η ένταξη σε αυτά.
Τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. είναι τα εξής:               
-     άρθρο 35.α: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείμενους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα, προς μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητος.
-     άρθρο 39: Μικρές επιχειρήσεις.                               
-     άρθρο 39.α: Ανακυκλώσιμα απορρίμματα.                   
-     άρθρο 40: Κατ’ αποκοπή καταβολή του φόρου (με βάση το άρθρο αυτό έχουν ορισθεί ετήσια κατ’ αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα – βλ. σχετ. ερώτημα  30 κατωτέρω), τους εκμεταλλευτές σκαφών λίμνης Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.                        
-     άρθρα 41 – 42: Αγρότες.                               
-     άρθρο 43: Πρακτορεία ταξιδίων.                           
-     άρθρο 44: Βιομηχανοποιημένα καπνά.                       
-     άρθρο 45: Μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας.
-     άρθρο 46: Πωλήσεις σε δημοπρασία.                       
-     άρθρο 47: Επενδυτικός χρυσός.                                  
Με τα ίδια άρθρα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά αυτά καθεστώτα και οι ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν  οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στα καθεστώτα αυτά.
25. Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.           
Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές τους. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται με κατ’ αποκοπή συντελεστή (11%) στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, υποβάλλοντας σε ετήσια βάση (από 1.3 μέχρι 31.7 κάθε έτους) τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) αίτηση – αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ και
β) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου. Πρόκειται κυρίως για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ΄ (σελ. 2) της αίτησης – αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών με την οποία και συνυποβάλλονται.
Επισημαίνεται ότι από 1.10.2010 οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα, ή εξάγουν ή παραδίδουν τα προϊόντα τους σε άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων για την εν λόγω δραστηριότητα.
Για τις πωλήσεις αυτές έχουν δικαίωμα επιστροφής με κατ’ αποκοπή συντελεστή (5%) επί των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρούν και πραγματοποιείται μέσω συμψηφισμού με την περιοδική δήλωση που υποβάλλουν για κάθε φορολογική περίοδο.
26.    Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών  ΤΑΧΙ.   
Από 1.7.2010 οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών τους. Σημειώνεται ότι η μεταφορά προσώπων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. (13% από 1.1.2011), ενώ εάν παρέχουν άλλες υπηρεσίες εξετάζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. (π.χ. οι διαφημίσεις υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.).
27.    Υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας.
Οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα, καθώς και σκαφών σπογγαλιείας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. με κατ’ αποκοπή ποσά που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/30.12.1998. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.  Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε σκάφος ετησίως προσδιορίζονται ανάλογα με το μήκος των σκαφών και έχουν ως εξής:   
Μήκος σκαφών (μ)   
Ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ.
Μέχρι = 5    98
μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6     126
μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7    204
μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8    281
μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9    352
μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10    394
μεγαλύτερα των 10 μέχρι = 11    450
μεγαλύτερα των 11 μέχρι = 12    471
Σπογγαλιεία    198
Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (μέχρι 20.06 και 20.12 κάθε έτους) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης. Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως ισχύει.
Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων απαλλάσσονται από το φόρο, ως μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκτός και επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
28.     Οφείλεται Φ.Π.Α. κατά την πώληση αυτοκινήτων και πώς αποδίδεται.
Κάθε πώληση αυτοκινήτου, εφόσον πραγματοποιείται μέσα στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με αντάλλαγμα, υπόκειται στο Φ.Π.Α. και αποδίδεται με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου    .
Η πώληση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. στην περίπτωση που κατά την αγορά του δεν ασκήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης.   
Η πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από υποκείμενο στο φόρο που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 Κώδικα Φ.Π.Α.) φορολογείται μόνο για το μικτό κέρδος που επιτυγχάνει ο μεταπωλητής, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά τα έχει προμηθευτεί από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου.       
Σημειώνεται ότι, σε αυτή την περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία το τέλος ταξινόμησης (βλ. σχετ. Ε.Δ.Υ.Ο. 1005723/178/22/Β0014/ΠΟΛ.1023 /20.01.2000).
29. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσημο στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης από επαχθή αιτία ή κληρονομική διαδοχή.
Στην μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α., εφόσον το πρόσωπο που την αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου, αλλά καταβάλλεται χαρτόσημο, όπου προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις της περί τελών και χαρτοσήμου νομοθεσίας.
30.    «Πώληση λογισμικού προγράμματος»: παροχή υπηρεσίας ή παράδοση αγαθού.
Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιημένου λογισμικού πρόκειται για παράδοση αγαθού. Στις περιπτώσεις όμως που πωλείται λογισμικό που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη πρόκειται για παροχή υπηρεσίας.
31.    Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα.       
Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Επομένως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά (ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης) η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία με τον εργοδότη του, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή του ή μη σε Φ.Π.Α. Για την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν  τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:           
-     η εργασία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,                 
-     να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,               
-      την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης         
-     να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του εργοδότη, ή σ’ αυτούς που υποδεικνύονται από τον εργοδότη       
-     η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).   
Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/1987 και Σ.866/139/ΠΟΛ.74/1987 και οι Ε.Δ.Υ.Ο. Σ.1166/182/ΠΟΛ.116/1987, ΠΟΛ.1176/1991, ΠΟΛ.1279/2000 και ΠΟΛ.1244/ /2002.
Οπωσδήποτε δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1128/1997 από πρόσωπα που συμβάλλονται με τα Ιδρύματα αυτά ως ερευνητές για την πραγματοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 4, παράγρ. 5 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ. 1128/1997).
32.    Αντιμετώπιση χορηγιών                             
Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό.  

Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις από 01.07.2011 και μετά - Παραδείγματα

Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις - Παραδείγματα
    Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων και χωρίς την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου φόρου.
    Ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο φόρος που οφείλεται βάσει εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 01.07.2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου, με την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
    Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.
    Παράδειγμα 1: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 1.200 ευρώ, ο υποκείμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 480 ευρώ.
    Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της ελάχιστης πρώτης δόσης με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, ήτοι 480 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 720 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 734,40 ευρώ.
    Οι επόμενες δύο δόσεις προσδιορίζονται στο ποσό των 367,20 ευρώ, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου.
    Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 800 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 400 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 408 ευρώ. Η δεύτερη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ και η τρίτη δόση προσδιορίζεται στο ποσό των 108 ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου.
    Εάν ο υποκείμενος επιλέξει την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ποσού 1.000 ευρώ, το υπολειπόμενο ποσό είναι 200 ευρώ, το οποίο με την προσαύξηση του 2% ανέρχεται στο ποσό των 204 ευρώ. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.
    Παράδειγμα 2: Σε περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχική ή τροποποιητική) με οφειλόμενο ποσό 500 ευρώ, ο υποκείμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ με την προσαύξηση κατά 2%, ήτοι ποσό 204 ευρώ θα καταβληθεί σε μία δόση, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη βεβαίωση του φόρου, καθώς είναι κατώτερο των 300 ευρώ.
    Σημειώνεται ότι η υποβολή εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης χωρίς την καταβολή τουλάχιστον του 40% του οφειλόμενου φόρου, καθώς και υποβολή εκκαθαριστικής ή εκπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης, χωρίς την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού, δεν επάγονται έννομα αποτελέσματα.
    Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, χωρίς την άμεση καταβολή του οφειλόμενου ποσού, αλλά με απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974 - ΦΕΚ 90Α΄), όπως ισχύει. Κατά συνέπεια και υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού, από χρεωστική δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις του ιδίου κατά του Δημοσίου.

Οδηγός: Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ 2008 - 2009 - 2010

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010 Φυλλάδιο Νο 34

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2009 Φυλλάδιο Νο 33

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008 Φυλλάδιο Νο 32