Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011

Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010.

Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010.

Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)

Οδηγός: Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2011

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2009

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008

EU VAT Number Format (Κανόνες της ΕΕ για τη μορφοποίηση ΑΦΜ/ΦΠΑ)

   Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/8/ΕΚ/12.2.2008 (δημοσίευση L44/11/20.2.2008), 2008/117/ΕΚ/16.12.2008 (δημοσίευση L14/7/20.1.209), 2008/9/ΕΚ/12.2.2008 (δημοσίευση L44/23/20.2.2008) και τον Κανονισμό 143/2008/12.2.2008 (δημοσίευση L44/1/20.2.2008) του Συμβουλίου επήλθαν αλλαγές στις κοινοτικές διατάξεις αναφορικά με την διαδικασία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων καθώς και την διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό που διενεργεί την επιστροφή.