Φορολογικοί Οδηγοί - Για Φυσικά Πρόσωπα, Μισθωτούς, Συνταξιούχους, κλ.π.

     Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

     Οι αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από ...

Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες έτους.

Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις...

Υπολογισμός ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών με 5 βήματα.

Υπολογισμός τεκμαρτού ετήσιου εισοδήματος από την χρήση Ε.Ι.Χ.

    Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα  των φυσικών προσώπων...