Φορορλογικοί Οδηγοί - Φορολογικοί Έλεγχοι

     Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Α. Π.: ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ2014 15.01.2014 Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1198414 ΕΞ 2013 30.12.2013 Τύπος της έκθεσης ελέγχου.

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1117932 ΕΞ2013 27.07.2013 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/02-07-2013 (Β΄ 1634) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής».

ΠΟΛ 1196 02.08.2013 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσης».

ΠΟΛ 1171 04.07.2013 Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους ορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων.

Αρ. Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013 10.05.2013 Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αριθμ. 41658/722 01.10.2012 Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΠΟΛ 1195 12.10.2012 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) και την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

ΠΟΛ 1039 13.02.2012 Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.

Φορολογικοί Έλεγχοι - Τελευταίες αποφάσεις

ΠΟΛ 1049 24.02.2012 Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1031 31.01.2012 Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ,Κ. σχετικά με την επιβολή προστίμων, τόσο για την πλαστότητα στοιχείων, όσο και για την εικονικότητα αυτών, όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς ελέγχους.

ΠΟΛ 1217 21.10.2011 Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΠΟΛ 1225 26.10.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3943/2011.

Αριθμ. Δ6Α 1131269 ΕΞ 2011 20.09.2011 Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΟΛ 1198 21.09.2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)

ΠΟΛ 1178 23.08.2011 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1192 08.09.2011 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1184 26.08.2011 Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α\' 180).

ΠΟΛ 1159 22.07.2011 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).

1 | 2 >>

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Φορολογουμένων και Ελεγκτών κατά τον προληπτικό – προσωρινό και τακτικό φορολογικό έλεγχο

Έννοια – Σκοπός Φορολογικού Έλεγχου

  

    Είναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα (ελεγκτές) με σκοπό:

α. Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

β. Τη διαπίστωση της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων και επαλήθευσης του περιεχομένου αυτών, σε σχέση πάντα με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προβλεπόμενα και τηρούμενα λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης και του Ε.Γ.Λ.Σ.

γ. Τον καθορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων:

·        Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις με ανακριβές περιεχόμενο σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.

·        Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες δηλώσεις και δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα βιβλία.

·        Στην περίπτωση μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Όργανα Φορολογικού Ελέγχου:

    Οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και συγκεκριμένα από τις Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.) και από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).

Διακρίσεις Φορολογικού Ελέγχου:

·        Είδος – Μορφή:

- Προληπτικός Έλεγχος

- Προσωρινός Έλεγχος

- Τακτικός Έλεγχος

·        Φορολογικό Αντικείμενο:

- Έλεγχος Κ.Β.Σ.

- Έλεγχος Φ. Εισοδήματος

- Έλεγχος Φ.Π.Α.

- Έλεγχος Φ.Μ.Υ., λοιπών παρακρατούμενων φόρων (Ζ΄ πηγής, εργολάβων, Ν 2112/20 περί αποζημιώσεων απολυόμενων κ.λ.π.)

- Έλεγχος επενδύσεων και Αναπτυξιακών Κινήτρων.

Προληπτικός έλεγχος

  

     Είναι ο έλεγχος που γίνεται με σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., καθώς και την εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων εν γένει φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

            Ο προληπτικός φορολογικός έλεγχος στοχεύει κυρίως, με την αιφνίδια Παρουσία των υπαλλήλων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός αυτής κατά τη διακίνηση, να αποτρέψει τους φορολογούμενους από τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων.

            Ο έλεγχος μπορεί να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή στοιχείου ή εγγράφου, εκτός από αυτά που τηρούνται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

            Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται να είναι ουσιαστικός και σύντομος και ασκείται κυρίως από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.).

            Διατάξεις περί της διενέργειας προληπτικού ελέγχου

            Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου.

            Διενεργείται προληπτικά κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και αναφέρεται στον έλεγχο:

  Διακίνησης των αγαθών

  Ενημέρωσης των βιβλίων

  Αποθεμάτων – ταμείου – περιουσιακών στοιχείων

  Προσθέτων βιβλίων

  Νομιμότητας φορολογικών ταμειακών μηχανών κ.λ.π.

Προσωρινός Έλεγχος

  

    Πρόκειται για μορφή ελέγχου που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία του προλη­πτικού και με τον έλεγχο αυτό παρέχεται η δυνατότητα να εκδοθεί προσωρινό φύλλο ελέγχου, χωρίς ν' αναμένεται να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος, για να καταλογιστούν οι φόροι κ.λπ. που οφείλει η επιχείρηση.

            Οι οφειλές αυτές πρέπει να προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία ή από τα εκδοθέντα ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών και ο υπόχρεος να παρέλειψε την υποβολή της σχετικής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή να υπέβαλε μεν δήλωση αλλά αυτή να είναι καταφανώς ανακριβής.

            Διατάζεις που αφορούν τη διενέργεια του προσωρινού ελέγχου είναι:

  Άρθ. 50 Ν. 2859/2000

  Άρθ. 67 Ν. 2238/1994

    Με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1, 2, 3, 5 του Ν. 2238/94 ορίζεται ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων το καθαρό εισόδημα υπο­λογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 49 Ν. 2238/1994 αντίστοιχα και δεν έχουν υπαχθεί σε οριστικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 66, μπορεί να υπαχθούν σε προσωρινό έλεγχο για το μερικό προσδιορισμό του εισοδήματος τους.

    Ο έλεγχος αυτός διατάσσεται από τον Προϊστάμενο για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα θέματα και αντικείμενα του πλήρους και οριστικού φορολογικού ελέγχου.

    Επίσης ο Προϊστάμενος, μπορεί να διενεργεί προσωρινό έλεγχο στα στοιχεία των δηλώσεων και στα βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών για να διαπιστώσει:

α. Εάν οι εκπτώσεις από το εισόδημα υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Το αντικείμενο εργασιών του υπόχρεου και αν το εισόδημα που δηλώθηκε ανταποκρίνεται προς τα πραγματικά δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων του υπόχρεου.

γ. Εάν με ανακλητική δήλωση μειώθηκαν νόμιμα οι φορολογικές υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις γενικά.

Τακτικός Έλεγχος

  

            Πρόκειται για τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου 66 του Ν. 2238/1994 και ο οποίος είναι εμπεριστατωμένος, πλήρης και οριστικός.

            Ο ελεγκτής καλείται να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη και να τεκμηριώσει το πόρισμα του, τόσο από τα δεδομένα των βιβλίων, όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφο­ρίες που θα περιέλθουν σε γνώση του.

Δικαιώματα Φορολογουμένων

  

    Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:

 •   Να λαμβάνει γνώση της εντολής ελέγχου, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται σ’ αυτόν από τον ελεγκτή κατά την πρώτη ημέρα επίσκεψής του στην επιχείρηση (άρθρο 17 Π.Δ. 16/1989).

 •   Να υποβάλλει, πριν την έναρξη του ελέγχου (προσωρινού ή τακτικού), αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, προκειμένου να τύχει της προβλεπόμενης μείωσης στο ½ των πρόσθετων φόρων λόγω εκπροθέσμου των παραπάνω δηλώσεων (παρ. 1 άρθρο 4 Ν. 3610/2007). Επίσης, δικαιούται να υποβάλλει ειδική δήλωση - αναφορά για τις παραβάσεις Κ.Β.Σ. και λοιπές συγκεκριμένες παραβάσεις που σχετίζονται με τις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις, προκειμένου τα οικεία πρόστιμα να μειωθούν στο 1/5 (παρ. 2 άρθρο 4 Ν. 3610/2007).

 •   Να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων (παρ. 4 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.)
 •   Να παράσχει πριν την έκδοση σε βάρος του απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και του Ν. 1809/1988 περί Φορολογικών Μηχανισμών, τις απόψεις του για τις διαπιστωθείσες παραλείψεις ή παρατυπίες μετά από την επίδοση σε αυτόν επί αποδείξει σχετικής κλήσης προς ακρόαση και μέσα στην οριζόμενη από την κλήση αυτή προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5) ημερών (παρ. 2 άρθρο 6 Ν. 2690/1999).

 •   Να ζητήσει με αίτησή του εντός είκοσι (20) ημερών από της επίδοσης σ’ αυτόν σχετικού σημειώματος, την κρίση επί του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του από ειδική προς τούτο επιτροπή μόνο για φορολογούμενους που ελέγχονται με τακτικό φορολογικό έλεγχο από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και εφόσον διαπιστώνονται παραβάσεις που επηρεάζουν το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων τους (παρ. 5 άρθρο 70 Ν. 2238/1994).

 •   Να λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου με την

 • κοινοποίηση σ’ αυτόν των οικείων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου (άρθρο 69 Ν. 2238/1994).

Υποχρεώσεις Φορολογουμένων

  

    Ο φορολογούμενος στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:

 •   Να επιδεικνύει τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.)

 •   Να παραδίδει σε εύλογο χρόνο κάθε στοιχείο και να παρέχει κάθε  ζητούμενη πληροφορία στον έλεγχο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

 •   Να διευκολύνει τον έλεγχο και να μην προβάλλει προσκόμματα (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ., παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

Δικαιώματα Ελεγκτών

  

    Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου δικαιούται:

 •   Να ενεργεί έλεγχο οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα για την επιχείρηση (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •   Να ενεργεί οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση κρίνεται αναγκαία και να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. ή από άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από το φορολογούμενο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994, παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •   Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου,  στοιχείου ή εγγράφου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου (παρ. 1 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •   Να κατάσχει ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα ή να παραλαμβάνει επίσημα βιβλία και στοιχεία. Στις περιπτώσεις που κατάσχονται ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα, επιτρέπεται η κατάσχεση και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων (παρ. 4 και 5 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •   Να ζητά από τον ελεγχόμενο φορολογούμενο να δίδει κάθε αναγκαία διευκρίνιση και κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διεξαγωγή του ελέγχου (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

 •   Να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και   γενικά   από   κάθε   οργάνωση   επαγγελματική,   εμπορική, βιομηχανική, γεωργική  κλπ.  οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994, παρ. 6 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •   Να λαμβάνει γνώση στοιχείων που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο, με άρση αυτού για τη διευκόλυνση του ελέγχου, σύμφωνα  με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

 •   Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό να παράσχει εγγράφως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

 •   Να ενεργεί διασταυρωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευματιών αρμοδιότητας άλλης ελεγκτικής αρχής που έχουν την έδρα τους στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νομό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία που ελέγχει (παρ. 1 άρθρο 66 Ν. 2238/1994).

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

  

    Ο ελεγκτής στο πλαίσιο του ελέγχου υποχρεούται:

 •       Να δείχνει στο φορολογούμενο κατά την πρώτη ημέρα του ελέγχου και πριν την έναρξη αυτού, την υπηρεσιακή ή αστυνομική του ταυτότητα. και να του επιδίδει αντίγραφο της εντολής ελέγχου (άρθρα 15-21 Π.Δ. 16/1989 άρθρο 30 Ν. 3296/2004, Π.Δ. 85/2005).

 •       Να είναι ευγενής απέναντι στο φορολογούμενο και αντικειμενικός στην κρίση του.

 •       Να συντάσσει και να επιδίδει έκθεση κατάσχεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων ή ταυτόχρονης κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών έγγραφων και επίσημων βιβλίων και στοιχείων. Επίσης, να συντάσσει και να παραδίδει απόδειξη παραλαβής στις περιπτώσεις παραλαβής μόνο επίσημων βιβλίων και στοιχείων (παρ. 3, 4, 5 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •       Να παραδίδει τα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο, ο οποίος, εφόσον με αυτά ενεργεί φορολογική εγγραφή, τα διαφυλάσσει μέχρι την τελεσιδικία αυτής (παρ. 4 άρθρο 36 Κ.Β.Σ.).

 •       Να επιδίδει σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου επί απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών αρμοδιότητας του Δ.Ε.Κ. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, προκειμένου ο ελεγχόμενος να μπορεί να απευθυνθεί σε ειδική προς τούτο επιτροπή, εφόσον το επιθυμεί (παρ. 5 άρθρο 70 Ν. 2238/1994).

 •       Να συντάσσει μετά το πέρας του ελέγχου σχετική έκθεση ελέγχου με τις τυχόν διαπιστωθείσες παραλείψεις, η οποία αφού θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή άλλο αρμόδιο προς τούτο όργανο, κοινοποιείται μαζί με τις οικείες καταλογιστικές    πράξεις στο φορολογούμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 69 Ν. 2238/1994).

 • Να διαφυλάσσει το φορολογικό απόρρητο (παρ. 6 άρθρο 85 Ν. 2238/1994).

Έλεγχος Ταμείου

  

            Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Ν. 3296/2004 προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ταμείου και αξιογράφων κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και ορίζονται οι συνέπειες επί διαπίστωσης διαφορών.

    Η πιο πάνω επαλήθευση διενεργείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική επαλήθευση και ανεξαρτήτως της ελεγκτικής υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο (Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ.), σε κάθε περίπτωση τακτικού ελέγχου, υποχρεωτικώς και ως προς το ταμείο και ως προς τα αξιόγραφα και πάντα με αναγραφή σχετικής μνείας στην εκδιδόμενη οικεία εντολή του τακτικού ελέγχου.

            Σε ό,τι αφορά τους προσωρινούς και προληπτικούς ελέγχους, η παραπάνω επαλήθευση, ανεξαρτήτως ελεγκτικής υπηρεσίας (Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε.) θα ενεργείται μόνο εφόσον αυτό αναγράφεται στην οικεία εντολή ελέγχου.

            Περαιτέρω, για την εν λόγω επαλήθευση διευ­κρινίζονται τα εξής:

            Καταρχήν, πριν από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ενέργεια, θα θεωρούνται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τα τηρούμενα βιβλία πρωτογενών εγγραφών επί χειρόγραφης τήρησης και το ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησης, καθώς επίσης και όλα γενικώς τα τηρούμενα και εκδιδόμενα στοιχεία αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των λογιστικών στοιχείων (αποδείξεις ή εντάλματα ή γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής, αποδείξεις παράδοσης ή παραλαβής αξιόγραφων κ.λπ.).

            Σε ότι αφορά τον έλεγχο ταμείου θα γίνεται καταμέτρηση των μετρητών από τον υπεύθυνο της επιχείρησης παρουσία των ελεγκτών (δεν θεωρούνται μετρητά οι μεταχρονολογημένες επιταγές) και θα συντάσσεται  σχετικό  πρωτόκολλο  καταμέτρησης το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης   και   τους  ελεγκτές. Ακολούθως, θα εξάγεται το υπόλοιπο του ταμείου (λογαριασμός ΕΓΛΣ 38.00), κατ’ εφαρμογή, ανάλογα με την περίπτωση και των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 24 του Κ.Β.Σ. επί του οποίου θα προστίθενται οι εισπράξεις και θα αφαιρούνται οι πληρωμές μέχρι την ημέρα και ώρα του ελέγχου και το τελικό ποσό θα συγκρίνεται με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης.

            Σημειώνεται ότι είναι σκόπιμο να ελέγχεται το ταμείο και σε ημερομηνίες προγενέστερες της τελευταίας ενημέρωσής του, καθώς επίσης να γίνονται αθροίσεις με βάση τα υφιστάμενα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών για το διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία ενημέρωσή του μέχρι και την ημέρα του ελέγχου, για τη διαπίστωση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων σε ενδιάμεσες ημερομηνίες.

Παράδειγμα: Από την κίνηση του ταμείου της επιχείρησης «Β» διαπιστώνονται τα εξής:

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ημ/νία

Αιτιολογία

Αξία

Ημ/νία

Αιτιολογία

Αξία

30-11-08

Υπόλοιπο

2.000.000

1-12-08

Αγορά μετρητοίς

1.300.000

2-12-08

Από Τράπεζα

800.000

2-12-08

Πιστωτής Α

500.000

 

 

 

2-12-08

Γραμ. πληρωτέα

900.000

4-12-08

Από πελάτη Ξ

500.000

7-12-08

Γραμ. πληρωτέα

1.500.000

10-12-08

Από πελάτη Τ

600.000

9-12-08

Ενοίκιο

300.000

13-12-08

Γραμ. είσπρ.

400.000

12-12-08

Αγορά μετρητοίς

600.000

13-12-08

Από πελάτη Χ

1.100.000

 

 

 

14-12-08

Από πελάτη Ζ

900.000

 

 

 

 

            Από τον έλεγχο της κίνησης του ταμείου του παραδείγματος διαπιστώθηκε ότι στις 7-12-08 υπήρχε πιστωτικό υπόλοιπο ταμείου 900.000 ευρώ [(2.000.000 + 800.000 + 500.000) - (1.300.000 + 500.000 + 900.000 + 1.500.000)].

            Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προκύπτουν πρέπει να επαληθεύονται με ιδιαίτερη προσοχή και να ερευνώνται τα παραστατικά, κατά την ημέρα που προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο, για να διαπιστωθεί αν είναι πραγματικά ή οφείλεται σε τυπικούς λόγους (ετεροχρονισμός εγγραφών) (ΕΥΟ 1021520/161/ ΠΟΛ.1046/15.2.1996).

            Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αξιόγραφων, θα γίνεται καταγραφή των αξιόγραφων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης από τον υπεύθυνο αυτής παρουσία των ελεγκτών και θα συντάσσεται στην περίπτωση αυτή πρωτόκολλο καταγραφής αξιόγραφων, το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και τους ελεγκτές.

 

             Συνέπειες ελέγχου ταμείου

            Οι προκύπτουσες από τον έλεγχο ταμείου και αξιόγραφων αρνητικές ή θετικές διαφορές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξάρτητα από την προέλευση τους, προστίθενται σε κάθε περίπτωση στα καθαρά κέρδη της ελεγχόμενης επιχείρησης, θεωρούμενες ουσιαστικά ως λογιστικές διαφορές και παράλληλα οι διαφορές αυτές προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ΦΠΑ και κάθε άλλου φόρου, τέλους ή εισφοράς στις λοιπές φορολογίες.

            Επισημαίνεται ότι οι τυχόν διαπιστούμενες κατά τα ανωτέρω διαφορές συνεχίζουν παράλληλα να λαμ3άνονται υπόψη για την κρίση επί του κύρους των βιβλίων κατά τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ., θέμα το οποίο και συναρτάται με τον κατ’ έλεγχο προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση, επιβάλλονται βεβαίως άμεσα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα πρόστιμα για τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που σχετίζονται με τις διαφορές αυτές. (Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα σχετικά με τον έλεγχο του ταμείου και αξιόγραφων έχουν δοθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1027/22.2.2005).

Έλεγχος αποθεμάτων (κλειστή αποθήκη)

  

            Σημειώνεται ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους ποσοτικών ελεγκτικών επαληθεύσεων είναι η μέθοδος της κλειστής αποθήκης.

            Ο έλεγχος αυτός είναι ευχερέστερος σε επιχειρήσεις που εκδίδουν στοιχεία από τα οποία προκύπτουν το είδος και η ποσότητα των πωλούμενων ειδών (χονδρικές πωλήσεις ή λιανικές με Βιβλίο Αποθήκης).

            Η εφαρμογή της πιο πάνω μεθόδου διευκολύνεται όταν τηρείται Βιβλίο Απογραφών (ορισμένοι υπόχρεοι της Β' κατηγορίας και όλοι της Γ' κατηγορίας).

            Η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική σε οποια­δήποτε χρονική στιγμή και αν πραγματοποιηθεί, ενδείκνυται όμως να γίνεται στους πρώτους μήνες μετά την απογραφή λήξης, για να μην ανατρέχει ο έλεγχος σε μεγάλο πλήθος παραστατικών.

            Μεθοδολογία

·        Επιλέγονται προς έλεγχο ορισμένα είδη, ενδεικτικά, κατά προτίμηση αυτά που έχουν σαφήνεια περιγραφής και που πιθανολογείται φοροδιαφυγή, λόγω της μεγάλης αξίας τους, του μικρού τους όγκου κ.λπ..

·        Θεωρείται το Βιβλίο Απογραφών και ελέγχεται αν οι καταχωρίσεις σε αυτό έχουν γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

·        Θεωρούνται όλα τα στοιχεία διακίνησης της επι­χείρησης.

·        Καταμετρείται το απόθεμα του είδους που έχει επιλεγεί στους χώρους όπου είναι αποθηκευμένο, με τον υπεύθυνο που έχει ορίσει η επιχείρηση στο συγκεκριμένο χρόνο.

·        Συντάσσεται πρωτόκολλο καταμέτρησης, το οποίο υπογράφεται και από την επιχείρηση.

·        Λαμβάνονται οι αναγραφόμενες ποσότητες του επιλεγέντος είδους από το Βιβλίο Απογραφών, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

·        Προστίθενται οι αγορασθείσες ή παραληφθείσες ποσότητες σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την απογραφή.

·        Αφαιρούνται οι παραδοθείσες πωλήσεις (βάσει Τι­μολογίων, Δελτίων Αποστολής κ.λπ.) στην ίδια χρο­νική περίοδο.

·        Εξάγεται το ποσοτικό αποτέλεσμα, που πρέπει να συμφωνεί με την καταμετρηθείσα ποσότητα, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν δικαιολογημένες φύρες ή απομοιώσεις ή απώλειες κ.λπ.

Παράδειγμα

Είδος: Video  Μάρκα: «R»

Απογραφή:                                                             31-12-2008               100 τεμ.

Πλέον εισαγωγές μέχρι                                          30-4-2009                    65 τεμ.

(ως κατάσταση εισαγωγών)                                                                      ---------

                                                                     ΣΥΝΟΛΟ                              165 τεμ.

Μείον πωλήσεις μέχρι                                              30-4-2009                   80 τεμ.

(ως κατάσταση τιμολογ.)                                                                          ---------- 

                                                                     ΥΠΟΛΟΙΠΟ                          85 τεμ.

Καταμετρηθείσα ποσότητα (ως πρωτόκολλο

κατμ/σης)                                                                                                   70 τεμ.

                                                                                                                  ----------

                                                                       ΔΙΑΦΟΡΑ                          15 τεμ.

Η διαφορά αυτή θεωρητικά μπορεί να σημαίνει:

-   Ανακριβή απογραφή

-   Μη εμφανισθείσες αγορές (εισαγωγές)

-   Μη εμφανισθείσες πωλήσεις.

            Ο έλεγχος αν από άλλα στοιχεία δεν μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει μία από τις προαναφερόμενες παραβάσεις, καταλογίζει και στοιχειοθετεί παράβαση για μη εμφάνιση πωλήσεων.

Έλεγχος απόδοσης Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων

  

    Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η άμεση είσπραξη από το Δημόσιο φόρων που δεν έχουν αποδοθεί, μεταξύ των οποίων και του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και των λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών που δεν έχουν παρακρατηθεί ή έχουν παρακρατηθεί ή επιρριφθεί από τις επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους με τρίτους, στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης και λειτουργίας τους, χωρίς να έχουν αποδοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σε αντίθεση με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

    Ειδικά η μη παρακράτηση ή η παρακράτηση και μη απόδοση των φόρων, εκτός του ότι αποστερεί από το δημόσιο πόρους για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών του μέσω των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών, δημιουργεί και μη ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων όσο και στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα, με συνέπειες δυσμενείς για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Έλεγχοι αποκάλυψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων

  

    Το φαινόμενο της χρήσης των πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων παρατηρείται σε όλους τους χώρους οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, μέχρι το χώρο των κατασκευών και των ελευθέρων επαγγελματιών.

    Ουσιαστικός λόγος χρήσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων είναι η αποφυγή καταβολής τόσο έμμεσων όσο και άμεσων φόρων και σε ελάχιστες περιπτώσεις η τακτοποίηση λογιστικών – φορολογικών ατασθαλιών που πάντα προέρχονται από την προσπάθεια των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων να αποφύγουν την καταβολή φόρων, αφού χρησιμοποίησαν προηγουμένως άλλες μεθόδους φοροδιαφυγής.

    Η αποφυγή της καταβολής των έμμεσων φόρων εντοπίζεται κυρίως στον Φ.Π.Α. με την διόγκωση του Φ.Π.Α. των εισροών, ο οποίος συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. των εκροών, με τιμολόγια για ανύπαρκτες αγορές και δαπάνες.

    Η αποφυγή άμεσων φόρων συντελείται με την αύξηση είτε των δαπανών, είτε του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων ή παρασχεθεισών υπηρεσιών, με τιμολόγια για ανύπαρκτες δαπάνες ή αγορές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση των κερδών.

Έλεγχοι Διακίνησης

  

     Είναι γνωστό ότι η προληπτική δράση των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. δεν εξαντλείται μόνο στους χώρους των επιχειρήσεων όπου διενεργούνται οι συναλλαγές, αλλά και σε κάθε σημείο και γεωγραφικό χώρο από όπου διακινούνται κυρίως εμπορεύματα και προϊόντα με κάθε μέσο μεταφοράς.

Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου. Αρ.Πρωτ: 1146405 / ΔΕ-Β΄ 14.10.2010

  

                                                                       ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1829/Β’/22.11.2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                         Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                        Αρ.Πρωτ: 1146405 / ΔΕ-Β΄
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
2)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                     ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
3)ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 2103375204


ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’-211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν.2753/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’-249) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-203) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων».
δ) Των άρθρων 23 και 24 του ν.3259/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-149) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις».
ε) Της αριθ. 1099054/1224/0006Α/9-12-2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1880) Α.Υ.Ο.Ο. «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».
στ) Του άρθρου 60 του ν.3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’-210) «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
ζ) Της αριθ. 1097603/1206/Α0006/3-12-2004 (Φ.Ε.Κ. Β’-1831) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.».
η) Της αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5-9-2007 (Φ.Ε.Κ.Β΄-1843) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
θ)Της 1021292/3436/ΔΕ-Β/20-2-2009(Φ.Ε.Κ.Β΄-399) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1085068/4794/ΔΕ-Β/5-9-2007 περί ανακαθορισμού της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου».
ι) Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄-2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
ια) Του π.δ.551/1988 (Φ.Ε.Κ. Α’-259) «Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)», όπως ισχύει.
ιβ) Της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».
ιγ) Του π.δ.16/1989 (Φ.Ε.Κ. Α’-6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' - 2).
ιδ) Της 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. Β΄-486) «Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28-7-1998 (Φ.Ε.Κ. Β΄-841) και 1052446/7121/ΔΕ-Β΄/ΠΟΛ.1206/7-6-2000 (Φ.Ε.Κ. Β΄-755)Α.Υ.Ο. και την 1009921/83/Α0006/04-02-2004 (Φ.Ε.Κ. Β-241)Α.Υ.Ο.Ο.
ιε) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α’-137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του ν.2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-38).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

    1. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, ως ακολούθως:

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟ ΕΥΡΩ

ΕΩΣ ΕΥΡΩ

α) Δ.Ε.Κ.

από 9.000.001

και άνω

β) Π.Ε.Κ.

από 1.030.001

9.000.000

γ) Δ.Ο.Υ. Α' τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004)

έως

1.030.000

δ) Δ.Ο.Υ. Α' τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004)

έως

600.000

ε) Δ.Ο.Υ. Β' τάξης (για υποθέσεις που δεν τηρούνται βιβλία ή που τηρούνται βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

έως

100.000


Ειδικότερα, στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β' τάξης, για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, περιέρχονται, από τις υποθέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων που δεν τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές μέχρι 100.000 ευρώ, κατά τη χρήση που έκλεισε εντός του έτους 2009, σύμφωνα και με τον ανωτέρω πίνακα. Στην περίπτωση αυτή από τις λοιπές ανέλεγκτες χρήσεις, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης υπάγονται εκείνες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο όριο.
Οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών κατά τη χρήση που έκλεισε εντός του έτους 2009 από 600.001 έως 1.030.000 ευρώ χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου (άρθρο 60 ν.3283/2004), καθώς και οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών μέχρι 100.000 ευρώ με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α' τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 19 της παρούσας.
Προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 του ν.2238/1994, τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατά τη χρήση που έκλεισε μέσα στο έτος 2009 προσδιορίζονται με βάση το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών όλων των κλάδων. Επί υπερδωδεκάμηνης περιόδου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης περιόδου. Για διαχειριστική περίοδο μικρότερη του έτους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου αυτής.
    2. Στα ίδια Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) της παραγράφου 1 υπάγεται και η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, όπως ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31-12-2008, καθώς και των υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν εντός των ετών 2010 και 2011.
Αντίθετα, η διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων του προηγούμενου εδαφίου, των υποθέσεων που ανήκουν από πλευράς ορίων ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως η ελεγκτική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και Βιβλίων και Στοιχείων.
    3. Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που θα κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός των ετών 2010 και 2011 κρίνεται με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας.
    4. Στα Δ.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των μητρικών επιχειρήσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.2190/20, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών τους επιχειρήσεων κρίνεται αυτοτελώς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας.
    5. Στα Δ.Ε.Κ. και τα Π.Ε.Κ., κατά περίπτωση, υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό (συγχώνευση, απορρόφηση ,διάσπαση κ.λ.π.) που έγινε μέχρι και το έτος 2009 ή γίνεται τα έτη 2010
και 2011, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους.
Εφόσον, όμως, η επιχείρηση ή όλες οι επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που προέκυψαν από το μετασχηματισμό θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ο δε οριστικός (τακτικός) έλεγχος των πριν το μετασχηματισμό επιχειρήσεων θα διενεργηθεί επίσης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.).
    6. Αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) για διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές) ή ατομικής επιχείρησης του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με κριτήριο υπαγωγής προκειμένου να προσδιορισθεί το
Ελεγκτικό αυτό Κέντρο (Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ.), τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2009, είτε της ατομικής επιχείρησης του συζύγου από εισοδήματα από Δ-Ε-Ζ κατηγορίες (πηγές), είτε της ατομικής επιχείρησης της συζύγου από εισοδήματα από τις ίδιες κατηγορίες (πηγές), κατά τις διακρίσεις της παρούσας.
    7. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, παραμένει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανεξαρτήτως του ύψους ακαθάριστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολογιών του ίδιου υπόχρεου, πέραν αυτών του προηγουμένου εδαφίου, καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζόμενων των ακαθάριστων εσόδων από την εκμετάλλευση του πλοίου για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας.
Ειδικότερα, στο Π.Ε.Κ. Πειραιά ανήκει η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των τυχόν λοιπών εισοδημάτων και φορολογιών των υποθέσεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, επιπέδου Π.Ε.Κ.
    8. Σε υποθέσεις που, για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και τις συναφείς εν γένει διατάξεις, συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης, είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και σε περίπτωση κατάργησης αυτής, η
αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για το εν λόγω διαχειριστικό έτος, εκτός εάν για το έτος αυτό η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας είναι Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης ή Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας όσον αφορά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Ειδικά επί υποθέσεων που έχουν περαιωθεί με τις διατάξεις του ν. 3259/2004, όπως αυτός ίσχυσε αρχικά και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, για τις οποίες προκύπτουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης του άρθρου 9 του νόμου αυτού, αρμόδια ελεγκτική αρχή για τον έλεγχο και
την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή πράξης είναι αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής και τον προσδιορισμό της αρμοδιότητας για κάθε διαχειριστική περίοδο που βαρύνεται με τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία, των ακαθάριστων εσόδων της κατά περίπτωση βαρυνόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Κατ’ εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) δύνανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου ή πράξη, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν ή περαιώθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφόσον τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτών κατά το χρόνο διεξαγωγής του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
    9. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών) φύλλων ελέγχου – πράξεων επί των υποθέσεων αυτών γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου – πράξεις και σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για τις συγκεκριμένες χρήσεις, εκτός εάν για το έτος αυτό η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας είναι Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης ή Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 της παρούσας όσον αφορά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που η ελεγκτική αρμοδιότητα των επόμενων ανέλεγκτων χρήσεων των παραπάνω υποθέσεων υπάγεται σε ανώτερη ελεγκτική αρχή, τότε δύναται η ανώτερη αυτή ελεγκτική αρχή να συνεχίσει τον έλεγχο και να εκδώσει και κοινοποιήσει οριστικά (συμπληρωματικά) φύλλα ελέγχου – πράξεις των υποθέσεων αυτών.
    10. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), καθώς και των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή των δικαιούχων του κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2238/94, η αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η ωφέλεια προκύπτει από επιχείρηση που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα άλλης αρχής, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την αποστολή των αποτελεσμάτων του, για την περαιτέρω σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων αρμοδίως.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών έχουν περαιωθεί με οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο, χωρίς όμως να έχουν περαιωθεί οριστικά οι υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ίδιων ετών, αρμόδια για τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. Ειδικά για τις Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998, όπως ισχύει.
Επίσης, τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(Φ.Α.Π., ν.3842/10), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων για την υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
    11. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους σχετικούς νόμους. Αν, όμως, συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ. ή τα Π.Ε.Κ., τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

    12. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους 2009, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεών τους εξακολουθεί ν’ ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
    13. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 2009 ή και τα προηγούμενα έτη μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη τέθηκαν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή από πραγματικά περιστατικά (αυτοψία κ.λ.π.) προκύπτει ότι ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους για οποιοδήποτε λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρήση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5 και 7 της παρούσας.
    14. Εξαιρετικά, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης, σύμφωνα και με την 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, περιέρχεται ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων (μετοχών, ομολογιών κτλ.) που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ.Α΄266), καθώς και των εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή ολόκληρης ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., για τον οποίο (έλεγχο) απαιτούνται ειδικές ελεγκτικές γνώσεις (έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ. – εμπορικός έλεγχος) και τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς που, λόγω χωρικής αρμοδιότητας, υπεβλήθησαν σε Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης.
    15. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, παραμένουν όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, καθώς και τις διατάξεις του π.δ.280/1997, όπως αυτές ισχύουν.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους που περιέρχεται σε αυτά με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου.
    16. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) καθίστανται αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 20 του ν.2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
    17. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. – Π.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
18. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1085068/4794/ΔΕ-Β’/5-9-2007 Α.Υ.Ο.Ο., όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ελέγχονται από αυτές. 9ς έναρξη ελέγχου θεωρείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.
19. α) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου ως ακολούθως:

 

α/α

Από Δ.Ο.Υ. Α' τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου

Στη Δ.Ο.Υ. Α' τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου

1.

Ναυπάκτου

Μεσολογγίου

2.

Γρεβενών

Κοζάνης

3.

Κω

Ρόδου

4.

Διδυμοτείχου

Αλεξανδρούπολης

5.

Ορεστιάδας

Αλεξανδρούπολης

6.

Κύμης

Χαλκίδας

7.

Ιστιαίας

Χαλκίδας

8.

Καρύστου

Χαλκίδας

9.

Λίμνης

Χαλκίδας

10.

Καρπενησίου

Λαμίας

11.

Αμαλιάδας

Πύργου

12.

Λεχαινών

Πύργου

13.

Αλεξανδρείας

Βέροιας

14.

Νάουσας

Βέροιας

15.

Ηγουμενίτσας

Α’ Ιωαννίνων

16.

Ελευθερούπολης

Α΄ Καβάλας

17.

Χρυσούπολης

Β΄ Καβάλας

18.

Κιάτου

Κορίνθου

19

Ελασσόνας

Α’ Λάρισας

20.

Φαρσάλων

Β’ Λάρισας

21.

Ιεράπετρας

Αγίου Νικολάου

22.

Λευκάδας

Πρέβεζας

23.

Αλμυρού

Α’ Βόλου

24.

Μεσσήνης

Καλαμάτας

25.

Σαλαμίνας

Δ’ Πειραιά

26.

Σάμου

Χίου

27.

Σιδηροκάστρου

Α’ Σερρών

28.

Αταλάντης

Λαμίας

29.

Πολυγύρου

Ζ’ Θεσσαλονίκης

30.

Νέων Μουδανιών

Καλαμαριάς

31.

Κάτω Αχαΐας

Α’ Πατρών

 

β) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και οι υποθέσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων των ίδιων Δ.Ο.Υ., υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης που έχουν ορισθεί με την Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ.1150/12-5-1998, όπως ισχύει.
γ) Ειδικά για υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, οι οποίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση β΄, υπάγονται στον έλεγχο Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου, η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 1057037/1181/ΠΟΛ.1150/12-5-1998 A.Y.O., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων των υποθέσεων της κατά τόπο αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β’ τάξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Ακριβές Αντίγραφο                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.
ΠΟΛ 1154 18.12.2009

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                   Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Δ’

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλ.: 210 3375063-206-068                                                                                    Aριθ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1154 - 21/12/2009

                                                                                                                                            ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

    ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.


    α. ΓΕΝΙΚΑ - Εντατικοποίηση Φορολογικών Ελέγχων


    Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίδει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική, για την αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

    Περαιτέρω, όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2010 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που έληγαν στις 31/12/2009. Η παράταση αυτή καταλαμβάνει τόσο τις κανονικές προθεσμίες παραγραφής που έληγαν στις 31/12/2009 ( π.χ. χρήση 2003), όσο και προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων είχαν ήδη παραταθεί (π.χ. χρήσεις 2000, 2001 και 2002, σχετ. διατ. άρθ. 11 ν.3513/2006, 29 ν.3697/2008, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002, παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003 κλπ.) ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών (π.χ. περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης) και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία έληγε την ίδια ως άνω ημερομηνία (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1114/2009).

    Κατόπιν αυτών, κατά την 30/6/2010 παραγράφονται πλέον σωρευτικά:

    · Οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003, εφόσον δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος παράτασης ή μεγαλύτερης παραγραφής.

    · Οι χρήσεις για τις οποίες είχε επέλθει παράταση λόγω και της ύπαρξης εικονικών κλπ. στοιχείων ή της κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οι χρήσεις με μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής από την κανονική, εφόσον η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη αυτή προθεσμία έληγε στις 31/12/2009.

    Σημειώνεται ότι στις 30/6/2010 λήγει επίσης η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997, 1998 και 1999, καθώς και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων άρθρων 15-17 του ν. 3091/2002 των ετών 2003 και 2004.

    Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3763/2009, έληξε στις 30/6/2009 η προθεσμία έκδοσης και υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν.3259/2004, όπως ισχύoυν.

    Συνεπώς, οι υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν εκκαθαριστικά σημειώματα κατά τις ανωτέρω διατάξεις αλλά οι φορολογούμενοι δεν αποδέχθηκαν τελικά την περαίωση, καθώς επίσης και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ούτε υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους φορολογούμενους μέχρι 30/6/2009 εκκαθαριστικά σημειώματα, υπόκεινται κατ΄ αρχήν σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις.

    Ομοίως, ευνόητο είναι ότι υπόκεινται ιδίως σε έλεγχο και οι εξαιρούμενες από τις ως άνω διατάξεις υποθέσεις, όπως για παράδειγμα οι υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά κλπ. φορολογικά στοιχεία, καθώς βεβαίως και οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ανά χρήση μεγαλύτερο των 9.000.000 ευρώ (αρμοδιότητας Δ.Ε.Κ.), οι υποθέσεις με μη ελεγχθέντα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία κλπ.

    Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο για την αύξηση των δημοσίων εσόδων όσο και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου από πλευράς τυχόν παραγραφών κατά την 30/6/2010.

    Β. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


    Κατόπιν αυτών είναι αναγκαίο να γίνει από κάθε ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ.) ο κατάλληλος προγραμματισμός των τακτικών ελέγχων που αυτή θα πραγματοποιήσει μέχρι 30/6/2010, με προτεραιότητα στον έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής κατά την ημερομηνία αυτή, ανάλογα πάντα με το φορολογικό τους ενδιαφέρον (σχετ. και το άρθ. 1, παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005).

    Προς τούτο, θα πρέπει να μεριμνήσουν σχετικά οι ίδιοι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές και τους Επόπτες Ελέγχου. Ειδικότερα, επισημαίνεται η ανάγκη καταγραφής των εν λόγω υποθέσεων, αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει, καθώς και έγκαιρης έκδοσης των οικείων εντολών ελέγχου και ολοκλήρωσης των ελέγχων, με την αναγκαία στελέχωση προς τούτο, ειδικά ως προς τις Δ.Ο.Υ., των τμημάτων ελέγχου αυτών, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας τους και με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των έμπειρων υπαλλήλων.

    Σημειώνεται ότι με τα υπ’ αριθ. 1090523/18132/ΔΕ-Δ΄/25.9.07 και 1112606/18304/ ΔΕ-Δ΄/21.11.07 έγγραφά μας έχουν ήδη αποσταλεί από την υπηρεσία μας στις ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) αρχεία των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς τους, στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για προηγούμενους ελέγχους που τυχόν έχουν διενεργηθεί σε αυτά, οι τυχόν περαιωμένες χρήσεις βάσει του ν. 3259/2004, το τελευταίο ελεγχόμενο έτος, η τυχόν διενέργεια αυτοελέγχου (αυτοπεραίωσης) βάσει του ν. 3296/2004 κλπ. Επίσης, με το υπ’ αριθ. 1105205/18632/ΔΕ-Δ’/21-10-08 έγγραφό μας απεστάλησαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες παρόμοια συμπληρωματικά στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρόμοια επίσης στοιχεία και για τα φυσικά πρόσωπα.

    Τα στοιχεία όλων των ανωτέρω αρχείων, αλλά και άλλα στοιχεία (π.χ. παραβάσεις Κ.Β.Σ., ύπαρξη κατασχεθέντων κλπ.) και εφαρμογές που έχουν επίσης αποσταλεί, μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα της Δ/σης Ελέγχου και να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση εντοπισμού των εκκρεμών υποθέσεων για τις οποίες θα πρέπει να γίνει έλεγχος, αφού ληφθούν υπόψη και οι υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη περαιωθεί με τις διατάξεις του 3259/2004, όπως ίσχυσαν με βάση το ν.3697/2008 και μεταγενέστερα.    


    Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


    Εκτός από τους τακτικούς ελέγχους, κατά το διάστημα μέχρι 30/6/2010 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από ολόκληρο τον ελεγκτικό μηχανισμό (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ., ) και στους προσωρινούς ελέγχους, με τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων ιδίως κατά το διάστημα μέχρι 16/2/2010, αλλά και μεταγενέστερα, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας.

    Ειδικότερα, από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των στοιχείων που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως δηλώσεις Φ.Π.Α., περιοδικές ή εκκαθαριστικές, Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων για μια ή περισσότερες φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν όντως υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007. Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευσή τους στη Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο κλπ.

    Σημειώνεται, σε ότι αφορά ειδικά τη δυνατότητα διασταυρώσεων των ίδιων των Δ.Ο.Υ. μέσω των αρχείων τους, ότι οι Δ.Ο.Υ. έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν διάφορες καταστάσεις, όπως π.χ. επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κλπ. Εξάλλου, χαρακτηριστικές περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ειδικά ως προς το Φ.Π.Α. αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

    Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ., όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται βάσει της κατηγορίας των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα και με την με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/05-09-2007 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1843Β΄/12-09-07).

    Για τις λοιπές εν γένει υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ο προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων, προκειμένου αυτή να επιληφθεί του προσωρινού ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό, η τηλεφωνική πρόσκληση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λόγω του μείζονος ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να επισπευσθεί και να προηγηθεί των λοιπών επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.

    Ευνόητο είναι ότι στις παραπάνω περιπτώσεις μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην τηλεφωνική πρόσκληση και έκδοσης εντολών προσωρινού ελέγχου είτε από τις Δ.Ο.Υ. είτε από τα ελεγκτικά κέντρα, θα έχουν κανονικά εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007 περί επίδοσης πρόσκλησης κλπ. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στις τυχόν περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ανταποκρίνεται μεν στην τηλεφωνική πρόσκληση και υποβάλλει δηλώσεις, πλήν όμως για οποιοδήποτε λόγο εκδίδεται τελικά αρμοδίως εντολή προσωρινού ελέγχου, οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007 θα έχουν εκ νέου εφαρμογή μόνο για τα τυχόν επιπλέον ελεγκτικά φορολογικά αντικείμενα ή θέματα τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενο της ήδη επιδοθείσας αρχικής πρόσκλησης (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ.1041/2008).

    Εξυπακούεται ότι, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, προσωρινοί έλεγχοι θα διενεργούνται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία και σε κάθε άλλη περίπτωση που με βάση υφιστάμενα εν γένει στοιχεία αυτοί επιβάλλονται (π.χ. υποβολή συνεχόμενων ή μη πιστωτικών δηλώσεων Φ.Π.Α. χωρίς αυτό να δικαιολογείται, υποβολή ανακριβών δηλώσεων παρακρατούμενων γενικά φόρων κλπ.).

    Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του προσωρινού ελέγχου γενικώς διαπιστωθούν περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ. (μη καταχώρηση ή καταχώρηση ανακριβώς φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία, πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίηση παράνομων φορολογικών ταμειακών μηχανών, ύπαρξη και κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων με μη νόμιμες συναλλαγές κλπ.), οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο του προσωρινού ελέγχου, θα παραδίδεται σχετικό σημείωμα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση του προσωρινού ελέγχου να εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. - Π.Ε.Κ. - Δ.Ε.Κ.) κατά περίπτωση (σχετ. και το άρθ.67, παρ.2.β του Κ.Φ.Ε. καθώς και η εγκ. ΠΟΛ. 1102/2003).
   

Δ. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ


    Παράλληλα με τα παραπάνω, ειδικά οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων προληπτικού ελέγχου που το κάθε ένα θα αποτελείται από δύο υπαλλήλους με επαρκείς προς τούτο γνώσεις και σχετική πείρα. Τα συνεργεία αυτά θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους τις πρωινές κατ΄αρχήν εργάσιμες για τις Δ.Ο.Υ. ώρες, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., με έμφαση στους κλάδους και τις δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών κλπ.) και με ταυτόχρονη εξακρίβωση της ορθής απόδοσης του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων κλπ. φόρων.

    Τέτοια συνεργεία μπορεί να συγκροτούνται και για τις απογευματινές ώρες εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών, προκειμένου για Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων δεν λειτουργούν Ειδικά Συνεργεία προληπτικού ελέγχου ή ακόμα και για Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν Ειδικά Συνεργεία, εφόσον συντρέχει ειδικός λόγος κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

    Σημειώνεται, πέραν των ανωτέρω, ότι οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει επίσης άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ., κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.

    Επίσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών εν γένει υπηρεσιών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταγραφή των υφιστάμενων εκκρεμών δελτίων πληροφοριών (τόσο αυτών που παρέχουν πληροφορίες όσο και αυτών με τα οποία ζητούνται πληροφορίες) και την επίσπευση των απαραίτητων σχετικών ελέγχων με άμεση προτεραιότητα ειδικά για τα τυχόν εκκρεμούντα δελτία που αφορούν χρήσεις που παραγράφονται στις 30/6/2010. Για τυχόν δελτία πληροφοριών με τα οποία ζητούνται πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες και αφορούν παραγραφόμενες κατά τα ανωτέρω χρήσεις, τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων θα πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο μέχρι 31/1/2010.

    Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών από τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.

   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων. ΠΟΛ 1130 17.09.2010

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                                         Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                       ΠΟΛ. 1130

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ                                           ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλ.: 210 3375063-206-068

    ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.


    Α. Εντατικοποίηση προσωρινών φορολογικών ελέγχων


    Σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων και διαταγών, ενόψει και της καθοριστικής σημασίας του προσωρινού φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, δόθηκαν σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1154/18-12-2009 και επισημάνθηκε ότι κάθε ελεγκτική υπηρεσία είναι αναγκαίο να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό των ελέγχων που αυτή θα πραγματοποιήσει.

    Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1012/1-2-2010, ζητήθηκε από κάθε ελεγκτική υπηρεσία να καταρτίσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου έτους 2010 ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συνολικά για όλο το έτος, με βάση τις ελεγκτικές δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

    Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγιών και εντολών σας γνωρίζουμε ότι για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των Δ.Ο.Υ. και των Eλεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. που θα αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά. Προς τούτο, σε κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους εν λόγω ελέγχους, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τεκμήριο οι έλεγχοι αυτοί δεν απαιτούν προχωρημένες ελεγκτικές γνώσεις, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό. Οι εν λόγω υπάλληλοι, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου), δύο (2) τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ένα (1) τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

    Σχετικές αναλυτικότερες οδηγίες για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων έχουν ήδη δοθεί με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1154/2009.

    Ειδικότερα, από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των αποτελεσμάτων διενεργούμενων διασταυρώσεων και λοιπών εν γένει στοιχείων που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί - διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω φορολογικές περιόδους (σημειώνεται ότι μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν όντως υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007. Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευσή τους στη Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική περίοδο κλπ.

    Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ., όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται βάσει της κατηγορίας των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα και με την με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/05-09-2007 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1843Β΄/12-09-07).

    Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. καταστάσεις (σε μορφή αρχείων excel) ενεργών επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπέβαλλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τα έτη (χρήσεις) 2008 ή 2009 ή και για τα δύο αυτά έτη, αλλά δεν υπέβαλλαν έστω και μια περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. από αυτές που όφειλαν να υποβάλλουν για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 έως 30/6/2010.

    Η αναζήτηση των δεδομένων στην κεντρική βάση της Γ.Γ.Π.Σ. έγινε για μεν τα βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις 6/9/2010, για δε τα βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις 7/9/2010.

    Συνεπώς, οι πιο πάνω ήδη αποσταλείσες καταστάσεις επιβάλλεται όπως αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

    Επισημαίνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αποσταλούν άτυπες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ως άνω καταστάσεις, προκειμένου να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

    Επί αυτού διευκρινίζεται σχετικώς ότι για τις επιχειρήσεις που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. κατόπιν των ανωτέρω προσκλήσεων θα γίνεται επιβεβαίωση ότι συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις και δεν έχει υποβληθεί δήλωση και κατά τα λοιπά ισχύουν και για αυτές τα ως άνω αναφερόμενα ως προς την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.3610/2007 και την ακολουθούμενη διαδικασία (επίδοσης σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων κλπ.).

    Τα στοιχεία των παραπάνω καταστάσεων θα αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα σε κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα παρασχεθούν τα στοιχεία και λοιπά δεδομένα των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. εκείνων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά του.

    Στη συνέχεια, κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην κληθούν τηλεφωνικά από τις Δ.Ο.Υ., καθόσον θα κληθούν από τα ίδια τα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. προκειμένου να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

    Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα διαπιστώνεται αν υποβλήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση μη υποβολής τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται άμεσα του προσωρινού ελέγχου κατά τα προαναφερόμενα.

    Ευνόητο βεβαίως είναι ότι πέραν των περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων, οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να επιληφθούν και περιπτώσεων ανακριβούς υποβολής δηλώσεων για τις ίδιες πάντα φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά.

    Επισημαίνεται, όμως, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, οι σχετικές διαδικασίες επιβάλλεται να είναι ιδιαιτέρως στοχευμένες, με την έννοια ότι οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται κατά το δυνατόν υποθέσεων για τις οποίες με βάση τα τηρούμενα αρχεία τους η ανακρίβεια είναι προφανής ή σχεδόν προφανής, για την αποφυγή αστοχιών.

    Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι και στις εν λόγω ειδικά περιπτώσεις προφανώς ή σχεδόν προφανώς ανακριβών δηλώσεων με βάση τα τηρούμενα αρχεία των υπηρεσιών, θα προηγείται τηλεφωνική κλήση της επιχείρησης, εφαρμοζομένων ανάλογα όλων όσων αναφέρονται ανωτέρω για τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων (εφαρμογή διατάξεων άρθ. 4 ν. 3610/2007 επί ανταπόκρισης, επίδοση σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων, έκδοση εντολής ελέγχου επί μη ανταπόκρισης κλπ.).

    Επίσης, από τη Διεύθυνση Ελέγχου θα αποσταλούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα πίνακες που καταρτίστηκαν από την Κ.Υ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και εμφανίζουν ανά Δ.Ο.Υ. τη μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα 1/1-31/7 του έτους 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2009. Τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εντελλόμενων κατά τα ανωτέρω προσωρινών ελέγχων.

    Για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της διενέργειας των ως άνω προσωρινών ελέγχων, με μέριμνα και με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων, των Υποδιευθυντών Ελέγχου και των Εποπτών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων θα ακολουθείται η ταχύτερη δυνατή διαδικασία, εφαρμοζομένων όμως και ακολουθουμένων σε κάθε περίπτωση όλων όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. συνοπτικές κατά το δυνατόν αλλά τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου, με τη χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων κλπ.).

    Σημειώνεται ότι ειδικά σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των πιο πάνω ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε σχέση με τις καταστάσεις που κατά τα ανωτέρω απεστάλησαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. με επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, έχει ήδη αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή από τη Γ.Γ.Π.Σ. στο δικτυακό τόπο http://10.30.6.20, για την οποία θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες χρήσης επίσης από τη Γ.Γ.Π.Σ.

    Συνεπώς, για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα γίνεται πλέον ενημέρωση της εφαρμογής «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ.Π.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» της Δ/νσης Ελέγχου (), διευκρινίζεται ωστόσο ότι τόσο τα εν λόγω αποτελέσματα όσο επίσης και τα αποτελέσματα των εν γένει λοιπών ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων που δεν σχετίζονται με τις ως άνω καταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. λοιπές περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, όπως για παράδειγμα μηνός Ιουλίου 2010 επί Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. βιβλίων, περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων κλπ.) θα συνεχίσουν να καταχωρούνται ανελλιπώς και επακριβώς στις υφιστάμενες εφαρμογές της Δ/νσης Ελέγχου, στο δικτυακό τόπο , για την παρακολούθηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων.

    Τονίζεται, τέλος, ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει, με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών, να καταχωρήσουν άμεσα, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου () και στην εφαρμογή «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», τα ονόματα των ελεγκτών που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, με καταχώρηση και του αριθμού μητρώου αυτών.

    Β. Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων


    Είναι αυτονόητο ότι με την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε θα πρέπει να εκδίδονται το ταχύτερο οι οικείες Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) και να ακολουθεί η περαιτέρω προβλεπόμενη διαδικασία (κοινοποίηση μαζί με την έκθεση ελέγχου κ.λπ.).

    Σχετικές οδηγίες δόθηκαν και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1154/18.12.09, με την οποία τονίστηκε ότι οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.

    Κατόπιν αυτών οι Δ.Ο.Υ όλης της χώρας καλούνται να ερευνήσουν, με βάση τα υφιστάμενα αρχεία τους, αν για παραληφθείσες γενικώς εκθέσεις Κ.Β.Σ. από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της πρώην ΥΠ.Ε.Ε. ή τα πρώην Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες Α.Ε.Π., υποβάλλοντας προς τούτο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας σχετική αναφορά στις αρμόδιες (περιφερειακές) Δ/νσεις Οικ. Επιθεώρησης, που υπάγονται, στην οποία θα περιέχονται τα κατωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ., όπως αυτά υφίσταντο κατά την 31/12/2009 και κατά την 31/8/2010, χωριστά για κάθε μια από τις ημερομηνίες αυτές.

    Αριθμός εκθέσεων ελέγχου που εκκρεμούσαν σε κάθε μια από τις ανωτέρω ημερομηνίες (31/12/09 και 31/8/10) για τις οποίες:

    α. δεν είχε εκδοθεί Α.Ε.Π.

    β. είχε εκδοθεί Α.Ε.Π. αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί (επισυνάπτονται σχετικοί Πίνακες Ι και ΙΙ).

    Στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία θα γίνεται αναφορά και στις δυο περιπτώσεις α΄ και β΄ των ετών εντός των οποίων περιήλθαν στη Δ.Ο.Υ. οι οικείες εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου.

    Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες με τα ζητούμενα στοιχεία και να υποβάλλουν αυτούς, αρμοδίως, στην κατά περίπτωση εποπτεύουσα (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης.

    Στη συνέχεια κάθε (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης θα υποβάλει στη Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών «Συγκεντρωτικό Πίνακα» (ΙΙΙ) με τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την παραλαβή των στοιχείων, στον οποία θα περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ..

    Επισημαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων με βάση τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, καθώς και στην περαιτέρω άμεση κοινοποίηση αυτών, για την ταχύτερη δυνατή βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών και την επίσπευση εν γένει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

    Ενόψει αυτών και πέραν των ανωτέρω οδηγιών για την αποστολή των ως άνω στοιχείων, επισημαίνεται και πάλι όλως ιδιαιτέρως ότι, εφόσον εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. είτε του Σ.Δ.Ο.Ε., είτε της πρώην Υ.Π.Ε.Ε., είτε των πρώην Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, είτε των ίδιων των Δ.Ο.Υ., αλλά και εκθέσεις λοιπών εν γένει πάσης φύσεως φορολογικών αντικειμένων, θα πρέπει άμεσα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας να εκδοθούν και να κοινοποιηθούν οι κατά περίπτωση καταλογιστικές πράξεις και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

    Εφόσον δε εκκρεμούν καταλογιστικές εν γένει πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις προς βεβαίωση θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα, εντός της ίδιας προθεσμίας, η κατά περίπτωση βεβαίωση των οικείων ποσών, προστίμων και πάσης φύσεως φόρων, πρόσθετων φόρων και λοιπών εν γένει επιβαρύνσεων.

    Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οποιαδήποτε χρονική υστέρηση εφεξής ως προς τα παραπάνω ζητήματα της έκδοσης και κοινοποίησης των οικείων καταλογιστικών πράξεων και βεβαίωσης των σχετικών ποσών, βάσει εκθέσεων ελέγχου που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή συντάσσονται από τις ίδιες τις Δ.Ο.Υ., είναι απαράδεκτη. Εξυπακούεται επίσης ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.).

    Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών από τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους αναφερόμενους χρόνους υλοποίησης της παρούσας, ως προς την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, καθώς και της έκδοσης και κοινοποίησης των Α.Ε.Π. των οικείων εκθέσεων ελέγχου που είναι σε εκκρεμότητα στις αντίστοιχες ημερομηνίες αναφοράς (31-12-2009 και 31-08-2010 αντίστοιχα).

    Σημειώνεται, τέλος, ότι ενόψει της ανάπτυξης σχετικής εφαρμογής από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την ηλεκτρονική πλέον παρακολούθηση των εκδιδόμενων Α.Ε.Π. με βάση τις εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., δεν θα υποβάλλονται εφεξής χειρόγραφες καταστάσεις από τις Δ.Ο.Υ. σε σχέση με τις εν λόγω εκδιδόμενες Α.Ε.Π. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1163/2001 και 1098730/2651/ΔΕΥ - Α2/14/ΦΓΔ1/1998), καταργούμενης οποιασδήποτε γενικά χειρόγραφης μορφής ενημέρωσης από τις Δ.Ο.Υ. των Κ.Υ. του Υπουργείου ή των αρμόδιων Οικον. Επιθεωρήσεων ή των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. κτλ. σε σχέση με το θέμα αυτό.


    Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οδηγός ελέγχου πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Διατάξεις των άρθρων 10 και 17 παρ.1, 2,10 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) Κωδικοποιημένες μέχρι και τον ν.3522/2006

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία τουάρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ