Φορολογικοί Οδηγοί - Ακίνητα

     Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

    Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

     Επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση. Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής.

     Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων. Hμιυπαίθριοι και τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης. Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010

     Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών και νομικών προσώπων. Αντικείμενο Φ.Α.Π. - Υποκείμενο Φ.Α.Π. - Απαλλαγές από Φ.Α.Π. - Αξία Ακινήτων. Φ.Α.Π. νομικών προσώπων από 01.01.2010, Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων - Κλίμακα Φ.Α.Π. από 01.01.2011,Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων - Κλίμακα Φ.Α.Π. για το έτος 2010

     Αντικείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων - Υποκείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων - Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος - Απαλλαγή κύριας κατοικίας - Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία - Υπολογισμός του τέλους - Υπόχρεοι σε δήλωση − Προθεσμία υποβολής - Βεβαίωση του τέλους - Διαδικασία βεβαίωσης του τέλους Παραγραφή − Ατέλειες - Καταβολή του τέλους - Καταβολή του τέλους - Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων από σύμβαση - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων - Κυρώσεις.

    Ο φόρος επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και αποτελείται από ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα. Άτυπη κωδικοποίηση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)

     Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δι­καιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο  ν. 3091/2002. Σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων  και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.

     Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. Για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων που ασκούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και του καθαρού εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίζονται κατά τις επόμενες διατάξεις του παρόντος.

     Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις. Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. Χρόνος αναπροσαρμογής. Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Εμφάνιση της υπεραξίας . Φορολογία υπεραξίας . Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. . Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης. Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας.