Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Αριθμ. Πρωτ. A11/42 20.03.2013 Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο.

ΟΓΑ Αριθ. Πρωτ. 55361 11.12.2012 Εργόσημο ΟΓΑ.

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/61 11.07.2012 Χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 20 ν. 3863/2010 που αφορά τις ετήσιες καταβληθείσες εισφορές από αμοιβές εργοσήμου, για φορολογική χρήση.

ΙΚΑ Αρ.Πρωτ.Α21/449/25 22.02.2012 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/18 29.12.2011 Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο.

Αρ. Πρωτ. Φ.80000/26037/3298 15.12.2011 Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 3863/10 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λήψη παροχών ασθένειας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. (Άρθρα 20, 21, 22, 24)

Άρθρο 20 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων

   1. Στις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού υπάγονται υποχρεωτικά: α) Το κατ΄ οίκον απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό), οι κηπουρικές εργασίες, οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη και μεταφορά παιδιών νηπίων και βρεφών, η υποστήριξη με τη παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης για συμμετοχή σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες ή και σε συμμετέχοντες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ.), οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος), η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας). β) Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄).

   2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιλύεται κάθε ζήτημα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

   3. Για την καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν, τηρείται υποχρεωτικά η εξής διαδικασία: Από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδεται ειδικό εργόσημο, υπό τύπο πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του οικείου Φ.Κ.Α.. Τα εργόσημα δύναται να διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα των Φ.Κ.Α., από τις συνεργαζόμενες με τους Φ.Κ.Α. τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με καταβολή του οικείου ποσού. Τα εργόσημα μεταβιβάζονται ονομαστικώς από τον εργοδότη στους εργαζόμενους της παραγράφου 1 ως καταβολή για την αμοιβή της παρασχεθείσας εργασίας και στη συνέχεια εξοφλούνται από τους προαναφερόμενους φορείς διαθέσεως με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες εισφορές. Οι παρακρατηθείσες ασφαλιστικές εισφορές και το καθαρό ποσό αναγράφονται στην πολύπτυχη επιταγή εκ των οποίων το ένα τμήμα φυλάσσεται από τον φορέα που εξοφλεί, το άλλο φυλάσσεται από τον εργοδότη. Στο τέλος κάθε έτους ο Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

    4. Ο τύπος του εργοσήμου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στους οικείους Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση από το άρθρο 2, παρ.1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο ια΄ ως εξής:

«ια. Οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου. Ως δικαιολογητικό για την εφαρμογή του παρόντος συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση η ετήσια απολογιστική κατάσταση του Φ.Κ.Α. που έχει σταλεί στον εργοδότη.»

Άρθρο 21 Ασφάλιση σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ

    1. Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στον Ο.Ε.Κ.. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται επιμερισμός του ποσοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

   2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου για τους οποίους έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

   3. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου σε περίπτωση που ασφαλίζονται με αμοιβή που υπολείπεται κατά μήνα του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 15μηνο, μη συνυπολογιζόμενων των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

   4. Κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την ένταξη των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου στον Κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ και του ΟΕΚ ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων.

   5. Το άρθρο 26 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) παύει να ισχύει σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα έναρξης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαγόμενους στο ανωτέρω καθεστώς.

Άρθρο 22 Ασφάλιση στον ΟΓΑ

   1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος.

   2. Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των καταβαλλομένων αμοιβών και καλύπτουν τη σύνταξη, την ασθένεια και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικοασφαλιστικές συνθήκες. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ γίνεται επιμερισμός του ποσοστού αυτού ανά κλάδο ασφάλισης.

   3. Οι ημέρες εργασίας των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές τους και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρούνται δε ως πραγματοποιηθείσες κατά το μήνα εξόφλησης των εργοσήμων. Προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να τύχουν των παροχών ασθενείας και ΛΑΕ του ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

   4. Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

   5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατ΄ έτος, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. Για τους εργαζόμενους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 κατ΄ έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας. Τα πρόσωπα αυτά κατατάσσονται για κάθε έτος απασχόλησής τους στην μεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄), της οποίας οι αναλογούσες εισφορές καλύπτονται από το σύνολο των καταβληθεισών εντός του έτους εισφορών.

   6. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄) δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των προσώπων της παραγράφου1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.

   7. Η έναρξη πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με εργόσημο, καθώς και κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την ένταξη των ανωτέρω προσώπων στον Κανονισμό του ΟΓΑ, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Άρθρο 24 Κυρώσεις

   Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και η μη πληρωμή με εργόσημο συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και επιβάλλεται από τον αντίστοιχο Φ.Κ.Α..

   Οι διαδικασίες, που αφορούν τον έλεγχο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά περίπτωση.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996 ΦΕΚ Α170 05.08.2011 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 76)

Άρθρο 76 Οργανωτικά θέματα ΓΓΚΑ και ΦΚΑ

   1. Στον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσεται και το υφιστάμενο σε αυτή Γραφείο Νομικού Συμβούλου. Το Γραφείο αυτό είναι αυτοτελές, έχει δε τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

   2. Στην παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) η καθοριζόμενη ημερομηνία αντικαθίσταται με την ημερομηνία 1.9.2011.

   3. Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3863/2010 εντάσσεται με την προβλεπόμενη διάρθρωση στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στελεχώνεται με το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας καταργείται.

Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε-ΟΠΥΥ) η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταργείται και αντίστοιχα η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

   4. Από τις οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που έχουν κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακόσιες πενήντα (250) κενές μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού των ανωτέρω υπηρεσιών.

   5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, δύναται να λειτουργούν Γραφεία του ΟΑΕΕ σε περιοχές που δεν εδρεύουν Υπηρεσίες του Οργανισμού, τα οποία ανήκουν οργανικά στα Τμήματα του ΟΑΕΕ που έχουν την κατά τόπο αρμοδιότητα των περιοχών που λειτουργούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Γραφείων αυτών, ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες θα ανήκουν οργανικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.

   6. Για την υποβοήθηση του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, συνιστώνται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η δε διάρκειά της καθορίζεται στους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσής της με όμοια απόφαση.

Ο εν λόγω Ειδικός Σύμβουλος και οι Ειδικοί Συνεργάτες αποχωρούν αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία και ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του προσώπου που τους προσέλαβε, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση.

Η αμοιβή τους, καθώς και των συμβούλων του ΟΠΑΔ καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υ.α. 2/70403/0022/2006 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ), όπως εκάστοτε ισχύει.

   7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περίπτωση β΄ του Ν. 2556/1997 (Α΄ 270) έχουν εφαρμογή και για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα.

   8. Α. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η καταβολή της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων από κάθε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ή φυσικό πρόσωπο που δέχεται ή χρησιμοποιεί τις εργασίες ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν και η απόδοσή τους υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την έκδοση ειδικού εργοσήμου υπό τύπο επιταγής.

β. Μέσω λογαριασμών που τηρούν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Με κατάθεση και είσπραξη μετρητών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

δ. Με ειδικού τύπου έμβασμα κατά την έννοια των άρθρων 1 και 4 παράγραφος 3 του Ν. 3862/2010 (Α΄ 113)

Το ειδικό εργόσημο δύναται να διατίθεται στον εργοδότη με καταβολή του αντίστοιχου ποσού, από τα κατά τόπους υποκαταστήματα των ΦΚΑ, από τις συνεργαζόμενες με τους φορείς τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο τέλος κάθε έτους ο ΦΚΑ στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση σε εργοδότη και εργαζόμενο.

4. Η διαδικασία που τηρείται για την καταβολή και την είσπραξη της αμοιβής των ανωτέρω προσώπων, καθώς και για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα αναγραφόμενα στο εργόσημο στοιχεία, το ποσό των εισφορών που αναλογούν στην αμοιβή, την είσπραξη και απόδοσή τους στους οικείους ΦΚΑ, ο τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, καθώς και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.»

Β. Στο άρθρο 22 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται παράγραφος 6Α ως ακολούθως:

«6Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, όπως αυτοί υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το έτος αυτό, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του απασχολούμενου και εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί εντός του έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τις αμοιβές του απασχολούμενου.

Στην περίπτωση των απασχολουμένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος και εφόσον τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, οι υπόλοιπες οφειλόμενες για το έτος αυτό εισφορές καταβάλλονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Π.Δ. 78/1998 (Α΄ 72).

Στην περίπτωση των απασχολουμένων με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, εάν τα παρακρατούμενα εντός εκάστου έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, όπως αυτοί έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι μήνες οι οποίοι έχουν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω, μη αναζητουμένων από τον ΟΓΑ των εισφορών για τους υπόλοιπους μη εξοφλημένους μήνες του έτους. Οι εισφορές αυτές δύναται να εξοφληθούν, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο καταβολής ποσά εισφορών, μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.

Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 και την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου στον ΟΓΑ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο απασχολούμενος της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 20 είναι κατά το ίδιο έτος ασφαλισμένος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ως αυτοτελώς απασχολούμενος σε άλλες ασφαλιζόμενες στον ΟΓΑ εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παρακρατηθείσες με εργόσημο εισφορές συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου για το ίδιο έτος. Πλεονάζουσες για το έτος αυτό εισφορές δεν επιστρέφονται, αλλά ο ασφαλισμένος κατατάσσεται σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία, ανάλογα με το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί.»

   9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113) αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή, από 2.3.2011, και στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).»

   10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 50 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ειδικά για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και μόνο για το έτος 2011, όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό από την έναρξη του οικονομικού έτους.»

   11. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ και βαρύνουν τους εν λόγω Οργανισμούς. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ υλοποιείται από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπόχρεων κατά τα παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων.»

   12. Στο άρθρο 33 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) μέχρι την 31.5.2011, τοποθετούνται στα Νοσοκομεία (φορείς υποδοχής) στα οποία εντάχθηκαν οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον κατά το χρόνο τοποθέτησής τους δεν έχει κενωθεί οργανική θέση της αντίστοιχης ειδικότητας.

Η εκπαίδευση των ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τμήματα του φορέα υποδοχής ή άλλων νοσοκομείων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, με ευθύνη των οικείων Επιστημονικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.

Η τοποθέτηση σε προσωποπαγή ή κενή οργανική θέση πραγματοποιείται, όταν ολοκληρώνει την ειδίκευσή του και αποχωρεί ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως αυτής.»

IKA Αριθμός Πρωτ. Α21/449/3 21.10.2011 Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/98.

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :68 09.09.2011 Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9 12.09.2011 Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης.

Αριθμός Πρωτ. Οικ.17169/385/Φ80000 19.07.2011 Ενέργειες για την υλοποίηση του Εργοσήμου.

Αρ. Πρωτ. 14913/343/Φ10034 27.06.2011 Προδιαγραφές του Εργοσήμου.

Αρ.πρωτ: οικ. 18772/345 B 16.09.2010 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

Αρ.πρωτ: οικ. 18772/345 B 16.09.2010Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕK 115 τεύχος Α δημοσιεύθηκε ο ν. 3863/2010 « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» με τον οποίο, μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Άρθρο 19

Παράγραφος 1

Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι από 1.1.2011 η εισφορά του ασφαλισμένου για τον Κλάδο Υγείας του ΟΓΑ ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του  ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι. Επίσης καταργούνται από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α,111), σύμφωνα με τις οποίες ποσοστό 15% επί των ποσών της κρατικής επιχορήγησης , μεταφέρεται κάθε χρόνο στον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού.

Παράγραφος  2

Με τη διάταξη της παρ. αυτής τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

Έτσι από τη ψήφιση του άρθρου αυτού η αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και παροχές των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, παύει πλέον να συνδέεται με το συνολικό ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων του προηγούμενου έτους.

Παράγραφος 3

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής ρυθμίστηκε νομοθετικά  το θέμα της αύξησης των 30 € μηνιαίως, που χορηγήθηκε στη βασική προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ (ν. 4169/1961)  αναδρομικά από τον Οκτωβρίου του 2009.

Παράγραφος 4

Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής και με σκοπό την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, συμπληρώνεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4β του άρθρου 7 του ν. 3050/2002, και έτσι για τους ασφαλισμένους του Κλάδου απαιτείται πλέον προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ, περί εξοφλήσεως των εισφορών τους προς τον Κλάδο, προκειμένου να τύχουν αποζημιώσεως γεωργικής παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ.ΓΑ) 

Παράγραφος 5

Με την  παράγραφο αυτή επεκτείνεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2458/1997, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4γ του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 και για τις περιπτώσεις αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής, δηλαδή δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και στις περιπτώσεις που από τα αντίστοιχα ποσά παρακρατείται το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών ΟΓΑ.                 

Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι όροι ασφάλισης στον ΟΓΑ των εργατών γης, οι οποίοι υπάγονται στον ΟΓΑ  σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2639/1998,

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, δηλ. οι εργαζόμενοι ως εργάτες γης σε γεωργικές εργασίες για λογαριασμό γεωργικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων,(ημεδαποί και αλλοδαποί) και γενικότερα οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, έστω και με μία ημέρα εργασίας ανά έτος.

Επίσης, ορίζονται οι παρακρατούμενες εισφορές σε ποσοστό 10 % επί των καταβαλλομένων αμοιβών υπέρ του κλάδου σύνταξης, ασθένειας και Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ του ΟΓΑ το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομοιώνεται, ενώ με απόφαση του Δ.Σ του ΟΓΑ γίνεται ο επιμερισμός του ανωτέρω ποσοστού ανά κλάδο ασφάλισης.

Ορίζεται, ακόμα, ο τρόπος υπολογισμού των ημερών εργασίας κατ’ έτος των εργατών γης που απασχολούνται περιστασιακά.

Ειδικότερα, οι ημέρες εργασίας των ανωτέρω προσώπων υπολογίζονται ανά έτος και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των αμοιβών που τους καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει την 31 Δεκεμβρίου  του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τύχουν παροχών ασθένεια από τον ΟΓΑ και παροχών από τον ΛΑΕ, απαιτείται η πραγματοποίηση 150 τουλάχιστον ημερών εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Επί πλέον προβλέπεται  σαφώς ότι εάν  από τον υπολογισμό των ημερών εργασίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, προκύπτουν άνω των 300 ημερών κατ’ έτος, οι επί πλέον ημέρες δεν λαμβάνονται υπόψη , διαγράφονται και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος

Ακόμα, με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι αγρεργάτες που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατ’ έτος ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος, ενώ όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας κατ’ έτος , ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας τους δια 25.Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12, ανά έτος, λογίζεται ως πλήρης μήνας. Επίσης, τα ανωτέρω πρόσωπα κατατάσσονται για κάθε έτος απασχόλησης στη μεγαλύτερη δυνατή ασφαλιστική κατηγορία  της παρ. 1, του άρθρου 4 του ν. 2458/1997,εξετάζοντας κάθε φορά  οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές  της κατηγορίας να καλύπτονται από το σύνολο των εισφορών που κατάβαλε ο εργαζόμενος μέσα στο έτος.

Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 με τις οποίες εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, πρόσωπα που είναι άμεσα ασφαλισμένα στο Δημόσιο ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς αυτούς, δεν έχουν εφαρμογή στους περιστασιακά  απασχολούμενους εργάτες γης.

Δηλαδή τα παραπάνω πρόσωπα έστω και αν είναι άμεσα ασφαλισμένα στο Δημόσιο ή σε άλλους φορείς ή  λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς αυτούς και παράλληλα απασχολούνται περιστασιακά ως εργάτες γης, υπάγονται υποχρεωτικά και στην ασφάλιση του ΟΓΑ για την απασχόλησή τους αυτή.

Τέλος, για την υλοποίηση του νέου τρόπου αμοιβής και παρακράτησης εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων εργατών γης με εργόσημο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Δ. Σ του  ΟΓΑ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΤΜ/ΡΧΗΣ  ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ