Περαίωση διαχειριστικών περιόδων που έκλεισαν μέχρι 31-12-09

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3888 (ΦΕΚ 175Α 30.09.2010)

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΠΟΛ 1199

21.09.2011 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων N.3888

ΠΟΛ 1198

21.09.2011 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)

ΠΟΛ 1187

02.09.2011 Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1137

11.10.2010 Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του

ΠΟΛ 1138

11.10.2010 Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις

ΠΟΛ 1143

20.10.2010 Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων

ΠΟΛ 1147

27.10.2010 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.

ΠΟΛ 1156

15.11.2010 Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.

ΠΟΛ 1174

26.11.2010 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών.

ΠΟΛ 1175

29.11.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

ΠΟΛ 1177

07.12.2010 Προθεσμίες και λοιπά θέματα περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/10.

ΠΟΛ 1180

13.12.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

ΠΟΛ 1185

17.12.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

ΠΟΛ 1199

28.12.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

ΠΟΛ 1019

28.01.2011 Έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων επί υποθέσεων που υπήχθησαν στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί μη αποδοχής τους από τους επιτηδευματίες

Αυτοέλεγχος ν.3296 και περαίωση ν.3888

Γ.Γ.Π.Σ. Για την όσο το δυνατόν καλλίτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων-επιτηδευματιών που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις τους, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας Περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Για συχνές ερωτήσεις σχετικά με την περαίωση πατήστε εδώ