Έντυπα Ι.Κ.Α.     

Οδηγίες Εκτύπωσης από Web Browser

Στην περίπτωση επιλογής της εκτύπωσης από Web Browser (html) θα πρέπει πριν την εκτύπωση να ορίσετε τα margins (περιθώρια) του εκτυπωτή σε μηδέν (0) και η Κεφαλίδα (Header) και το Υποσέλιδο (Footer) να είναι κενά μέσα από τις επιλογές Αρχείο (File) --> Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) του Web Browser που χρησιμοποιείτε.


Αρ. Τυποποίησης   HTML DOC PDF ZIP
Πρόγραμμα Διαύγεια
  Πίνακας Μεταδεδομένων      
'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
120398067 ΑΠΔ (με οδηγίες)    
120398068 ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες)    
120398130 Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)
(Μόνο για Δημόσια οικοδ/κά έργα που εκτελούνται με υπεργολάβους)
Ισχύει μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
     
  Καταχώριση σε Α.Π.Δ. των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55      
  Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα      
  Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου      
  Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
     
120398106 'Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ      
  Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ      
120398107 Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ      
  Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ      
Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών
  Δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ με ημερομηνίες ισχύος Κ.Π.Κ., συσχετίσεων "ΚΑΔ-Κωδικών Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ." και Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης (περισσότερες λεπτομέρειες στο Readme.txt) - Τελευταία ενημέρωση 08/12/2011      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
120398124 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη      
120398131 'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
(Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
120398126 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου
120398128 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου      
120398133 'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
  'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού      
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
120398125 'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη      
120398132 'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες και Κοινοπραξίες)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
120398127 'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
120398129 'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου      
120398134 'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες)      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Βεβαίωση Εργοδότη
120398085 'Εντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη
( Διαδικασία Χορήγησης )
     
Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
  'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης      
Δήλωση Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων
  'Εντυπο Δήλωσης Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων - Καταγγελία      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης
120398063 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου      
120398055 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης      
120398056 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με Τηλεομοιοτυπία)      
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(μηνιαίες υποβολές)
120398083 'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές)      
  Οδηγίες Διαδικασίας      
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(τριμηνιαίες υποβολές)
120398084 'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές)      
  Οδηγίες Διαδικασίας      
Αίτηση Απογραφής 'Αμεσα Ασφαλισμένου
120398116 'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου      
  Οδηγίες Συμπλήρωσης      
  Οδηγίες Διαδικασίας Απογραφής      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
120398136 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
120398138 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
120398137 'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)      
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
120398139 'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης      
Αιτήσεις Συνταξιοδότησης
(Τελευταία ενημέρωση 28/02/2012)
120219040 Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    
120219041 Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    
120219042 Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    
  Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος - Αναπηρίας ΕΤΕΑΜ    
  Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου ΕΤΕΑΜ    
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ
  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ. Ότι θα θέλατε να γνωρίζετε...      
Έντυπα Τμήματος Παροχών
  Έκτακτη Νοσοκομειακή Περίθαλψη      
  Πράξεις Θεραπείας      
  Έκτακτη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη      
  Έξοδα Μετακίνησης      
  Πρόσθετη Περίθαλψη      
  Έξοδα Κηδείας      
  Αποκλειστική Αδελφή      
  Βοήθημα Τοκετού Επίδομα Μητρότητας (Κυοφορίας - Λοχείας)      
  Λουτροθεραπεία      
  Επίδομα Ασθενείας      
  Ξενόγλωσσο Έντυπο      
  Ξενόγλωσσο Έντυπο      
Έντυπα Τμήματος Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων
  Κοινές Επιχειρήσεις      
Έντυπα Τμήματος Εσόδων Οικοδομοτεχνικών Έργων
  Οικοδομοτεχνικά Έργα      
Έντυπα Τμήματος Μητρώου
  Μητρώο Ασφαλισμένων      
  Ξενόγλωσσο Έντυπο      
  Ξενόγλωσσο Έντυπο      
Έντυπα Διεθνών Σχέσεων
  AUS140-GR
Σημειώσεις για την υποβολή της αίτησης.
Αίτηση για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος.
Πίνακας ελέγχου
     
  MOD(IA)CIS-GR
Εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία
     
  AUS193-GR
Αίτημα για πληροφορίες
     
'Εγγραφα Υπηρεσιών Ι.Κ.Α.
  Πρότυπο εγγράφου Word για χρήση από τις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.      
  Έντυπο Δήλωσης Εμπράγματων Δικαιωμάτων των Υπηρεσιών του ΙΚΑ      
  Πάγιο Φύλλο Στατιστικών από 1.1.2009      

 

  •   Στην περίπτωση επιλογής της εκτύπωσης από Web Browser (html) θα πρέπει πριν την εκτύπωση να ορίσετε τα margins (περιθώρια) του εκτυπωτή σε μηδέν (0) και η Κεφαλίδα (Header) και το Υποσέλιδο (Footer) να είναι κενά μέσα από τις επιλογές Αρχείο (File) --> Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) του Web Browser που χρησιμοποιείτε.
  •   Η μορφή εντύπου σε Microsoft WordTM (doc) μπορεί να γίνει "download" στο σταθμό εργασίας του χρήστη για περαιτέρω επεξεργασία.
  •   Η μορφή εντύπου σε Adobe AcrobatTM (pdf) μπορεί να γίνει "download" στο σταθμό εργασίας του χρήστη σαν σημείο αναφοράς. Το Acrobat Reader μπορείτε να το βρείτε δωρεάν πατώντας την παρακάτω εικόνα.
  •   Η μορφή εντύπου (zip) γίνεται "download" στο σταθμό εργασίας του χρήστη σαν σημείο αναφοράς. Το 7zip μπορείτε να το βρείτε δωρεάν πατώντας την παρακάτω εικόνα.

      Επιπλέον παρέχονται όλες οι οδηγίες καθώς και χρήσιμες πληροφορίες όπως αναζητήσεις κωδικών για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Πηγή: www.ika.gr